2
Agaw sagaw yagadumdum ako sangaon na di pa nay ako magabarik ansan kamayo kay di ko karim na apasakitan ta kamo oman. Kay kong apasakitan ko yang ginawa mayo, sino pa yang makapasowat kanak? Waa da may lain, kamo gaid. Agaw yagasorat mona ako kamayo sangaon kay antak pagkadto ko kamayo, di mayo ako atagan ng karidowan kondi makapasowat gao kamo kanak. Kay kyakatigaman ko na kong amasowat ako, amasowat oman yang kariko mayo. Sangaong pagsorat ko kamayo, mabugat yang ginawa ko aw yagatiyao ako sabap sang bali na karido ko. Awgaid wa ako magasorat kamayo antak pasakitan yang ginawa mayo kondi antak katigaman mayo na dakowa yang looy ko kamayo.
Dait mayo Amponon yang Yamakadosa
Na adon, yang idtong otaw na yamatag kamayo ng karidowan sabap ng yamakadosa yan, dili ako yang pyapakaridowan nan kondi kamo. Na, basin dili ng kariko mayo antak di kasobraan yang pyaglaongan ko. Awgaid pagalaong da ko kamayo na tama da yang pagdisiplina mayo kanan. Madyaw kong amponon da mayo yan aw pakatigsunun da oman mayo yang pangatayan nan antak di oman kasobraan yang karido aw kabugat ng ginawa nan. Sabap sinyan pangayoon ko kamayo na apakita mayo kanan na dakowa oman yang looy mayo kanan. Na, yang katoyowan ko sidtong ona na sorat ko na tanawon ko daw pyapangagadan ba mayo yang kariko ng pyagaindo ko kamayo. 10 Adon, kong amponon mayo yang yamakadosa, amponon ko oman yan. Aw kong yampon da ko yan na otaw maskin wa yan makadosa kanak, yampon da ko yan sang adapan ng Almasi kay yani para sang kamayo kadyawan. 11 Na, yani yang dait natun inangun antak di kita matalo ng Saytan kay kyakatigaman natun daw ono yang pamaagi aw katoyowan nan.
Yang Karido ni Paulus adto sang banwa ng Trowas
12 Adon, pagkadto ko sang longsod ng Trowas antak magpayapat ng Madyaw na Gogodanun makapantag sang Almasi, ikita ko na pyagaandam dadaan ng Tagallang yang mga otaw sang pagpaningug kanak. 13 Awgaid yamarido oman yang ginawa ko kay wa ko ikitaa ansan yang kanatun lomon na si Titos. Agaw yagasabi da ako sang mga kalomonan disidto aw yamanaos ako adto sang Makidoniya.
Yang Kadaogan sabap kang Isa Almasi
14 Awgaid sokor sang Tohan kay sabap sang pagkasambok nami sang Almasi pyagaagad nan kami sang parada ng kanan kadaogan. Aw sabap kanami amapayapat yang Madyaw na Gogodanun makapantag kanan adto sang kariko ng mga banwa na magonawa ng paballo na amakarimpud sang tibok donya. 15 Agaw kami, sabap sang pagpayapat nami makapantag sang Almasi main kami ng paballo na amakasowat sang Tohan. Aw yang pyapayapat nami yamakarimpud adto sang kariko ng mga otaw, idtong yamalowas aw idtong yagapasingadto sang narka. 16 Sang mga otaw na yamalowas kay tyatarima nilan yang pyapayapat nami, magonawa yan ng paballo na makaatag kanilan ng kinabowi. Awgaid sang mga otaw na yagapasingadto sang narka kay wa nilan atarimaa yang dyudungug nilan, magonawa yan ng bao ng patay na makadaa kanilan sang kasiksaan. Na, yang pagpayapat sang Madyaw na Gogodanun barapantag na gawbuk aw di yan amainang sang kanang otaw gaid na kagaga. 17 Awgaid amainang nami yan kay syosogo kami ng Tohan. Aw yagapayapat kami ng pyaglaongan ng Tohan sikun sang mapoti nami na pangatayan sang adapan ng Tohan aw sabap sang kapatot na yatag kanami ng Almasi. Agaw, dili kami ng magonawa ng kadaigan na yagapayapat antak gaid makasapi.