Yang ona na Sorat ni
Pitros
Pagpakatigam makapantag sini na Sorat
Yang yagasorat sini si Pitros na sambok na sahabat ni Isa Almasi aw sambok oman na pangoo ng jamaa adto sang Awrosalam. Pyapadaa nan yani na sorat sang mga otaw na pipili ng Tohan na mga sakop ni Isa Almasi na yanaguya sang yagakatuna-tuna na mga banwa sang probinsya ng Asiya.
Sidto na panahon bali na pagpakasikot sang mga yamangintoo kang Isa Almasi. Sabap sinyan syosoratan silan ni Pitros antak pakatigsunun nan yang pagpangintoo nilan. Yagalaong yan na di silan dait marido kong adatungan silan ng kasikotan kay si Isa Almasi yamakaagi oman ng kasikotan. Di oman silan dait kawaan ng pagsarig kay madatung yang allaw na abantogon aw abarasan silan ng Tohan.
1
Pagsalam
Ako yani si Pitros na sambok na sahabat ni Isa Almasi. Yagasorat ako kamayo na mga pinili ng Tohan na kamo magonawa ng dayo adi sining donya aw yamangkakanat-kanat adto sang yagakatuna-tuna na mga banwa na sakop ng Pontos, Galatiya, Kapadokiya, Asiya aw Bitiniya. Pipili kamo ng Tohan na kanatun Ama antak mainang ng mga sakop nan sobay sang pyagakahanda nan sikun pa sangaong ona. Agaw, sabap sang kabarakat ng kanan Nyawa pipili nan kamo antak mangagad kang Isa Almasi aw antak sottiun kamo sikun sang mga dosa mayo sabap sang kanan dogo na yoboos sang pagkamatay nan.
Pangayoon ko sang Tohan na mallabi pa yang kadyawan aw kalinaw na amadawat mayo sikun kanan.
Yang Kadyawan na Tyatagadan ng mga Sakop ng Tohan
Pojiun ta yang Tohan na Ama ng kanatun Tagallang na si Isa Almasi! Kay sabap sang dakowa na looy ng Tohan yatagan nan kita ng bago na kinabowi na maynang yamaotaw oman kita. Yamainang yani sabap sang pagkabowi oman ni Isa Almasi sikun sang kamatay aw sabap sinyan makasigoro kita na amabowi oman kita aw aon amadawat natun na kadyawan. Adto sang sorga tyatagana da para kanatun yani na kadyawan na pyapasad ng Tohan sang mga sakop nan, yang kadyawan na di amasapad, di magkaat aw di na di amawaa. Aw sabap sang kamayo pagpangintoo byabantayan kamo ng Tohan sang kanan kabarakat sampay na amadawat mayo yang kalowasan na yandam da na apakita sang Allaw na Maori.
Agaw, pangkasowat kamo maskin aon wakto adon na yamarido kamo sabap ng yadatungan kamo ng yagakatuna-tuna na kasikotan. Yani na mga kasikotan manlabay gaid aw kinaanglan na agian mayo antak katigaman daw bunna yang pagpangintoo mayo. Kay maskin yang bowawan na amasapad tistingan sang atoon antak katigaman daw bunna yan na bowawan atawa dili. Awgaid yang pagpangintoo mayo mas barapantag pa kaysang bowawan. Agaw, kong makita da na bunna yang pagpangintoo mayo, abantogon aw pasidunggan kamo sang allaw ng pagbarik ni Isa Almasi.
Na, maskin wa pa kamo makakita kang Isa, dakowa yan sang pangatayan mayo. Aw maskin di pa mayo yan makita adon, yamangintoo kamo kanan. Agaw, yamasowat da kamo aw di amasokat yang kadakowa ng kasowat mayo kay yamakasigoro kamo na sabap sang pagpangintoo mayo amadawat mayo yang kalowasan.
10 Yang mga nabi sangaon yamangadi aw yagasosi ng madyaw makapantag sini na kalowasan aw pyapakatigam nilan dadaan na yani yang kadyawan na atag kamayo ng Tohan. 11 Iyan kanilan yang Nyawa ng Tohan na yatag kanilan ng Almasi sang pagpakatigam kanilan na amagi yan ng kasikotan aw pagkatapos san atagan yan ng dakowa na kabantog. Agaw, yamaningkamot silan katigaman daw kinno aw monono matoman yang kariko sinyan. 12 Awgaid pyapakatigam kanilan ng Nyawa ng Tohan na yang pyapayapat nilan di amainang sang panahon na bowi pa silan awgaid sang paglabay pa ng mataas na panahon na adon da. Agaw, yang gyogogod nilan sangaon yan yang dyudungug da mayo adon sikun sang mga otaw na yagapayapat ng Madyaw na Gogodanun sabap sang kabarakat ng Nyawa ng Tohan na pyapatoron kanilan sikun sang sorga. Aw maskin yang mga malaikat, karim gao nilan masabot yani na mga butang.
Makapantag sang Addat na Makapasowat sang Tohan
13 Agaw adon, pagbantay kamo antak andam kamo mangagad sang karim ng Tohan. Pagpakaligun kamo aw pakatigsuna mayo yang pagsarig mayo na atagan kamo ng kadyawan sang wakto ng pagbarik ni Isa Almasi. 14 Mga anak da kamo ng Tohan, agaw pangagadi mayo yan. Ayaw da kamo magpadaa sang napso mayo magonawa sang ininang mayo sangaon na wa pa kamo akatigam sang kabunnaan makapantag sang Tohan. 15 Awgaid adon, dait na dadayawon mayo yang kariko ng pagainangun mayo kay sotti yang Tohan na yagapili kamayo antak mangagad kanan. 16 Kay aon pyaglaongan ng Tohan na yamakasorat sang Kitab, laong nan, “Dait na sotti kamo aw way akasaway kamayo kay ako sotti.”* 1:16 Yani na ayatan yamakasorat sang Kitab Tawrat, Pangibada 11:44-45; 19:2; 20:7.
17 Na, sang mga pagdowaa mayo tawagun mayo yang Tohan na Ama mayo. Awgaid dumduma mayo na way pyapalabi ng Tohan. Kong magahokom yan sang manosiya, hokoman nan yang kada isa sobay sang yamainang nilan. Agaw, dait na aon alluk mayo kanan sarta yagauya pa kamo adi sining donya. 18 Kay kyakatigaman mayo na tyotobos kamo ng Tohan sikun sang kabatasanan mayo na way poos na yan yang kyakaanadan mayo sikun sang mga kaompowan mayo. Aw kyakatigaman oman mayo na tyotobos kamo dili sabap sang sapi na bowawan atawa pilak na amasapad 19 kondi sabap sang dogo ng Almasi na labi na mahalaga. Kay yang Almasi na way dosa yamatay para kanatun na magonawa ng karniro na way maskin ono na dipikto na pyapakorban adto sang Tohan. 20 Sang wa pa akabaoy yang donya pyagakahanda da ng Tohan na amatay si Isa Almasi para sang manosiya. Aw adon sang kataposan na mga allaw, pyapadaa da yan ng Tohan adi sang donya para kamayo. 21 Sabap kang Isa Almasi yamangintoo kamo sang Tohan na yan yang yagabowi oman kanan sikun sang kamatay aw yamatag kanan ng dakowa na kabantog. Agaw, yang Tohan da yang pyapangintoowan aw syasarigan mayo.
22 Adon, kay yamangagad da kamo sang kabunnaan, yamasotti da kamo sikun sang maat na batasan mayo aw bunna da adon yang looy mayo sang mga kalomonan. Na, pangayoon ko kamayo na iklasun pa mayo yang paglinoyay mayo. 23 Kay yatagan da kamo ng bago na kinabowi na maynang yamaotaw oman kamo. Awgaid yani na kinabowi wa magasikun sang taganak mayo na amagi ng kamatay awgaid yagasikun sang pyaglaongan ng Tohan, aw yang pyaglaongan nan bowi aw di amaisab taman sa taman. 24 Kay yamakasorat sang Kitab,
“Yang kariko ng manosiya magonawa ng sagbut,
aw yang kabantogan nilan magonawa ng bolak.
Amagango yang sagbut aw amangkatakdag yang mga bolak.
25 Awgaid yang pyaglaongan ng Tohan magapabilin taman sa taman.” 1:25 Yani yang yamakasorat sang Kitab Tawrat, Nabi Isayas 40:6-8.
Aw yani na pyaglaongan yang Madyaw na Gogodanun na pyapayapat kamayo.

*1:16 1:16 Yani na ayatan yamakasorat sang Kitab Tawrat, Pangibada 11:44-45; 19:2; 20:7.

1:25 1:25 Yani yang yamakasorat sang Kitab Tawrat, Nabi Isayas 40:6-8.