Yang ikadowa na Sorat ni
Yahiya
Pagpakatigam makapantag sini na Sorat
Sang ikadowa na sorat pyagalaong oman ni Yahiya yang mga Almasihin na dait silan magbantay sang mga otaw na yagaindo ng dili ng bunna aw dait silan magpadayon sang madyaw na gawbuk nilan.
Sabap ng yabay magpanaw-panaw yang idtong mga magiindoway antak magosiyat ng kanilan indowan pyagalaong ni Yahiya yang mga sakop ni Isa Almasi na di nilan atarimaun atawa atimanun yan na mga otaw sang kanilan mga baay.
1
Pagsalam
Yani na sorat yagasikun kanak* 1 Yang yagasorat sini si Yahiya. na sambok na pangoo ng mga yamangintoo kang Isa Almasi. Apasampay ko yani na sorat sang mga jamaa na pipili ng Tohan na sakop nan. 1 Yang gyagamit ni Yahiya para sang jamaa na pipili ng Tohan yang pasombingay na pyaglaongan na magonawa ng bobay na pipili ng Tohan kipat sang mga anak nan. Bunna na dakowa kamo sang pangatayan ko. Aw dakowa oman kamo sang pangatayan ng kariko ng mga otaw na yamatigam sang bunna na indowan makapantag kang Isa Almasi sabap ng yamadawat natun-mayo yang kabunnaan aw magapabilin yan adi kanatun taman sa taman.
Pangayoon ko na amadawat natun yang tabang, looy aw kalinaw sikun sang Tohan na Ama aw sikun oman kang Isa Almasi na kanan Anak. Yaning kariko yang amadawat natun sabap ng yamangintoo kita sang kabunnaan aw yanaglinoyay kita.
Makapantag sang Kabunnaan aw yang Looy
Dakowa yang kasowat ko pagdungug ko na aon kadaigan kamayo na yamangagad sang bunna na indowan magonawa sang sogo kanatun ng Tohan na Ama. Aw adon pangayoon ko sang kariko ng mga jamaa na maglinoyay kita-kamo. Yani na syosorat ko kamayo dili ng bago na sogowan awgaid yamadungug da natun disti sang pagsogod ng pagpangintoo natun kang Isa Almasi. Agaw, yani yang tanda na aon kanatun looy kong pangagadan natun yang mga sogowan ng Tohan. Aw yani yang sogowan na yamadungug da mayo sikun pa sangaon na dait kamo maglinoyay.
Na, madaig da yang mga otaw adi sining donya na yamanlimbong sang kadaigan. Yang pyagaindo nilan dili ng bunna kay di silan mangintoo na yagapakaotaw si Isa Almasi adi sang donya. Yani silan limbongon aw kalaban ng Almasi. Agaw, pagbantay kamo antak di mawaa yang pyagalogatan mayo awgaid na amadawat mayo yang dakowa na baras.
Sino-sino yang di magpabilin sang indowan ng Almasi awgaid yagaindo ng dogang pa sinyan, waa ansan kanan yang Tohan. Awgaid sino-sino yang magpabilin sang indowan ng Almasi, iyan sang pangatayan nan yang Tohan na Ama aw si Isa Almasi na kanan Anak. 10 Agaw, kong aon otaw na makaon kamayo na tuna yang indowan kaysang indowan ng Almasi, ayaw mayo yan pagpanaosa sang kamayo baay aw ayaw oman mayo atimana. 11 Kay yang magaatiman kanan maynang umupud sang ininang nan na maat.
12 Na, madaig pa gao yang pagalaong ko kamayo, awgaid di da pinaagi sang sorat. Kay karim ko magbisita kamayo antak magkita kita aw makabaaw da kita ng madyaw antak makomplito yang kanatun kasowat.
13 Yagasalam kamayo yang mga yamangintoo adi sang jamaa na mga pinili oman ng Tohan.
Wassalam

*1:1 1 Yang yagasorat sini si Yahiya.

1:1 1 Yang gyagamit ni Yahiya para sang jamaa na pipili ng Tohan yang pasombingay na pyaglaongan na magonawa ng bobay na pipili ng Tohan kipat sang mga anak nan.