Yang ikatoo na Sorat ni
Yahiya
Pagpakatigam makapantag sini na Sorat
Yaning ikatoo na sorat pyapasampay ni Yahiya adto kang Gayos na pangoo ng sambok na jamaa Almasihin. Byabantog nan si Gayos kay yatiman nan yang mga yagapayapat makapantag kang Isa Almasi na yadatung adto kanilan aw tyatabangan oman nan yang kadaigan pa na mga Almasihin. Pyagalaong oman nan si Gayos na dait yan magbantay kang Diyotripis kay maat kono yang batasan nan.
1
Pagsalam
Yani na sorat yagasikun kanak* 1 Yang yagasorat sini si Yahiya. na sambok na pangoo ng mga yamangintoo kang Isa Almasi. Apasampay ko yani na sorat kanmo, kay Gayos, na ikaw sambok na lomon na dakowa sang pangatayan ko.
Kay lomon, pangayoon ko sang Tohan na madyaw yang kabutang mo aw madyaw yang lawas mo magonawa sang kyakatigaman ko na matigsun yang pagpangintoo mo. Dakowa yang kasowat ko pagdatung ng pipila na mga lomon ta na yagagogod kanak na yabay kaw mangagad sang bunna na indowan aw sobay oman sang kabunnaan yang kariko ng ininang mo. Yan agaw yang makaatag kanak ng dakowa na kasowat kong madungug ko na yamangagad sang kabunnaan yang mga yamangintoo kang Isa Almasi na silan magonawa ng mga anak ko.
Byabantog si Gayos
Kay lomon, madyaw yang ininang mo sang mga kalomonan natun na yamapit ansan kamayo kay yatiman mo silan maskin wa pa mo silan ikilaa. Silan yang yagagogod adi sang jamaa makapantag sang kadyaw mo kanilan. Na, pagbarik nilan ansan kamayo, tabiya, tabangi oman silan antak makapanaos silan sang kanilan panaw kay yan yang dait natun inangun sang mga otaw na yagagawbuk para sang Tohan. Kay yagapanaw-panaw silan antak apayapat nilan yang makapantag kang Isa Almasi, aw sang mga panaw nilan di silan madawat ng tabang sikun sang mga otaw na wa apangintoo. Agaw dait na kita na yamangintoo yang matabang kanilan antak aon kabain natun sang kanilan gawbuk ng pagpakatigam sang bunna na indowan.
Si Diyotripis aw si Dimitri
Yagasorat da ako sang jamaa ansan kamayo, awgaid si Diyotripis na marim magpangoo kamayo, di yan amaningug kanami. 10 Agaw, pagkadto ko kamayo, apakatigam ko yang kariko ng ininang nan na maat, labi da yang maat aw sayup na pyaglaongan nan makapantag kanami. Aw dili gaid ingidto yang ininang nan na maat. Di oman nan adawatun yang mga kalomonan na makaon ansan kamayo, aw sino-sino yang marim domawat kanilan sagdaun nan aw palogwaun nan sikun sang jamaa.
11 Kay lomon, ayaw pagsonoda yang maat na inang ng kadaigan, awgaid yang madyaw. Kay sino-sino yang yagainang ng madyaw, sakop yan ng Tohan. Awgaid sino-sino yang yagainang ng maat, wa yan ikilaa sang Tohan. 12 Na, tanawa si Dimitri. Madyaw yang pyaglaongan ng kariko ng mga yamangintoo makapantag kanan. Aw sang kariko ng ininang nan makita mo na yamangagad yan sang bunna na indowan. Kami oman, makapaglaong kami na madyaw yan na otaw, aw yamatigam kaw na bunna yang pyaglaongan nami.
13 Madaig pa gao yang pagalaong ko kanmo awgaid di da pinaagi sang sorat. 14 Sang di amadogay magakita gao kita aw makabaaw da kita ng madyaw.
15 Na, amadawat pa mo gao yang kalinaw. Yang mga kalomonan mo adi yagasalam kanmo. Salaman oman kami sang mga kalomonan natun ansan.
Wassalam

*1:1 1 Yang yagasorat sini si Yahiya.