Yang Sorat ni
Yahod
Pagpakatigam makapantag sini na Sorat
Si Yahod lomon ni Yakob na sambok na pangoo ng mga Almasihin adto sang syodad ng Awrosalam. Yani na sorat pyapadaa ni Yahod sang mga yamangintoo kang Isa Almasi sang pagtowada kanilan na dait silan magbantay sang mga magiindoway na yagaindo ng dili ng bunna. Pyagalaong nan silan na dait nilan pakatigsunun yang pagpangintoo nilan sang bunna na indowan antak di silan madaa ng kadaigan pa na mga indowan.
1
Pagsalam
Ako yani si Yahod na allang ni Isa Almasi aw lomon ni Yakob. Yagasorat ako kamayo na pipili ng Tohan antak mainang ng sakop nan. Dakowa kamo sang pangatayan ng Tohan na kanatun Ama aw yatiman kamo ni Isa Almasi. Pangayoon ko sang Tohan na mallabi pa yang looy aw kallat nan kamayo aw atagan nan kamo ng dogang pa na kalinaw.
Makapantag sang mga Magiindoway ng dili ng Bunna
Mga kalomonan ko, karim ko gao magsorat kamayo makapantag sang kalowasan na yamadawat natun, awgaid yagadumdum ako na madyaw pa kong towadaan ta kamo antak pangingindugan mayo yang bunna na indowan makapantag sang kanatun pagpangintoo. Kay yani na indowan syasarig kanatun na mga sakop ng Tohan, aw di yan amaisab. Syosoratan ta kamo sini kay aon mga otaw na wa akalluk sang Tohan na yakasuud sang jamaa mayo ng sikrito. Yagaindo silan ng dili ng bunna kay yagalaong silan na mapakay maginang ng maskin ono na kadopangan kay sabap sang looy ng Tohan amponon kono kita sang kariko ng maat na mga inang ta. Tyataripundaan nilan si Isa Almasi na sambok da natun na Tagallang aw Dato na Labi na Mabarakat. Na, sangaong ona pa yamakasorat da sang Kitab na yang mayninyan na mga otaw isiksaun ng Tohan.
Na, maskin kyakatigaman mayo yang kariko sinyan, karim ko apadumdum kamayo daw ono yang yamaitabo sang mga otaw na wa apangagad sang Tohan. Tadumi mayo na lyolowas ng Tohan yang mga bangsa Israil sikun sang pagkaallang nilan adto sang banwa ng Misir, awgaid pagkatapos san pyapatay nan yang kadaigan kanilan na wa apangintoo kanan. Aw apadumdum ko oman kamayo yang yamaitabo sang mga malaikat na wa magapabilin sang kapatot na yatag kanilan ng Tohan kondi pyapanawan nilan yang pyagauyaan nilan. Pyapagapos silan ng Tohan ng kadina na di amabogto aw pyapapiriso nan silan sang bali na kaduguuman taman sang dakowa na allaw na hokomon da silan na isiksaun. Dumduma oman mayo yang mga otaw sang Sodom aw Gomora* 7 Tanawa sang Kitab Tawrat, Tagna Donya 19:1-11. aw sang makilibot pa na mga banwa. Magonawa sidtong mga malaikat yagainang silan ng dili dait inangun. Kay bali na pagjina nidtong mga otaw aw yagainang silan ng kadopangan maskin sang kapagonawa nilan na usug. 7 Sidtong ona na panahon aon mga malaikat na dyomatung sang donya aw yagapakita sang lawas ng otaw. Na, yang kausgan adto sang Sodom, karim oman nilan maginang ng kadopangan upud sidtong mga otaw na malaikat. Agaw, sisiksa silan ng Tohan aw pyapaowanan silan ng atoon. Na, yang idto yang opamaan sang kariko ng mga darowaka na sang Allaw na Maori adatungan silan ng siksa adto sang atoon na di amatay taman sa taman.
Na, maynan oman yang idtong mga otaw na yakasuud sang jamaa mayo. Aon kono pyagatagaynup nilan aw sabap sinyan pyapangagadan nilan yang maat na napso nilan aw yamakadosa silan sang lawas nilan. Tyataripundaan nilan yang kapatot ng Tohan aw yagalaong silan ng maat makapantag sang mga malaikat. Na, maskin si Mikail na pangoo ng mga malaikat wa makainang ng mayninyan. Sidtong wakto na yanaglalis si Mikail aw si Iblis daw sino yang makamang sang patay na lawas ni Nabi Mosa, wa yan akaisug maglaong ng maat adto kang Iblis. Awgaid yan gaid yang pyagalaong nan, “Yang Tohan yang yamatigam kanmo!” 10 Awgaid yan na mga otaw, didigay-digay nilan yang mga butang na di nilan masabot. Aw magonawa sang mga ayup na way dumduman pyapangagadan da gaid nilan yang kyakaanadan nilan na inangun na idto yang amakasapad kanilan.
11 Maat sagaw yang adatungan nilan kay syosonod nilan yang ininang ni Kabil. 11 Yani si Kabil, pyapatay nan yang mangod nan sabap sang pagsilos kanan. Tanawa sang Kitab Tawrat, Tagna Donya 4:3-8. Magonawa oman silan kang Balaam§ 11 Yang makapantag kang Balaam mabatya sang Kitab Tawrat, Pagbilang 22-24. na yagainang ng maat sabap gaid sang sapi. Masopakun oman silan magonawa kang Korah* 11 Yang makapantag kang Korah mabatya sang Kitab Tawrat, Pagbilang 16. na yosopak sangaon kang Nabi Mosa. Agaw, isiksaun oman silan na magonawa kang Korah.
12 Na, yan na mga otaw amakasipug kamayo kong magupud silan sang mga kandori mayo. Way batasan nilan kay sobra yang pagkan aw paginum nilan aw yang yatiman gaid nilan yang sarili nilan. Way poos nilan magonawa ng gabon na pyaparid ng samut aw wa magadaa ng owan. Magonawa oman silan sang kaoy na di mamonga maskin panahon ng tigpamonga. Aw dili gaid inyan kondi patay da yan na kaoy kay yamagabot da. 13 Magonawa oman silan sang mangkadakowa na baud sang panahon ng bagyo na yagadaa ng madaig na dagut kay magonawa sinyan mologwa yang makasipug na mga inang nilan. Aw magonawa oman silan sang mga bitoon na yamallog sikun sang kyakabutangan nilan aw yamawaa. Agaw, yang tyatagana ng Tohan para kanilan yang logar na labi na maduguum. Aw adto da silan maguya taman sa taman.
14 Adon, si Idris na ikapito na topo ni Nabi Adam, yagatagna da yan dadaan makapantag sang mga otaw na magonawa kanilan. Laong nan, “Paningug kamo! Makani yang Tagallang upud sang libo-libo na mga malaikat 15 antak hokoman nan yang kariko ng manosiya. Yang kariko ng mga otaw na wa akalluk sang Tohan isiksaun sabap sang kariko ng kadarowakaan na ininang nilan aw sabap sang maat na pyaglaongan nilan adto kanan.” 16 Na, idtong mga otaw na pyagalaong ko, yabay gaid silan magbagolbol aw yabay silan magsaway sang mga kaupdanan. Pyapangagadan nilan yang maat na napso nilan, yagapaambog sang sarili nilan aw madyaw yang pyaglaongan nilan sang mga otaw antak gaid makamang yang kallini nilan.
Mga Towada
17 Awgaid kamo, mga kalomonan, dumduma mayo yang pyaglaongan kamayo ng mga sahabat ni Isa Almasi na kanatun Tagallang. 18 Kay yagalaong silan, “Sang kataposan na mga allaw magapakita yang mga otaw na magadigay-digay kamayo. Apangagadan nilan yang maskin ono na kyakanapsowan nilan na sopak sang Tohan.” 19 Na, yani na mga otaw yang pagasabapan ng pagkabain-bain mayo. Mga allang silan ng napso nilan aw waa ansan kanilan yang Nyawa ng Tohan.
20 Awgaid kamo, mga kalomonan, pakatigsuna mayo yang pagpangintoo sang bunna na indowan na yamadawat mayo sikun sang Tohan. Aw sang mga pagdowaa mayo agadi mayo yang karim ng Nyawa ng Tohan. 21 Ayaw kamo magpakawat sang looy kamayo ng Tohan sarta yagatagad kamo sang kinabowi na way kataposan na yan yang atag kanatun ni Isa Almasi na kanatun Tagallang sabap sang looy nan.
22 Kallati mayo yang mga otaw na yagadowa-dowa sang pagpangintoo aw tabangi mayo silan. 23 Yang kadaigan oman na yamadaa sang paginang ng maat, tabangi mayo silan antak silan malowas na maynang tyatabangan mayo yang mga otaw antak silan malowas sikun sang baay na yamasonog. Aw yang kadaigan pa na baradosa dait mayo kallatan, awgaid pagbantay kamo antak di kamo kataponan ng mga dosa nilan.
Yang Pagpoji sang Tohan
24 Adon, pojiun ta yang Tohan na yan yang matigam magbantay kamayo antak di kamo madaa sang pagpakadosa. Aw yan oman yang makadaa kamayo adto sang sorga antak mangadap kanan na dakowa yang kasowat mayo aw waa day akasaway kamayo. 25 Sambok da yan na Tohan na yagalowas kanatun sabap sang ininang ni Isa Almasi na kanatun Tagallang. Agaw, pojiun ta yang Tohan kay kanan da yang kariko ng kabantog aw kabarakat, aw yang kapatot ng pagdato sang kariko disti sangaon, sampay adon aw taman sa taman! Amin.
Wassalam

*1:7 7 Tanawa sang Kitab Tawrat, Tagna Donya 19:1-11.

1:7 7 Sidtong ona na panahon aon mga malaikat na dyomatung sang donya aw yagapakita sang lawas ng otaw. Na, yang kausgan adto sang Sodom, karim oman nilan maginang ng kadopangan upud sidtong mga otaw na malaikat.

1:11 11 Yani si Kabil, pyapatay nan yang mangod nan sabap sang pagsilos kanan. Tanawa sang Kitab Tawrat, Tagna Donya 4:3-8.

§1:11 11 Yang makapantag kang Balaam mabatya sang Kitab Tawrat, Pagbilang 22-24.

*1:11 11 Yang makapantag kang Korah mabatya sang Kitab Tawrat, Pagbilang 16.