Yang Pyapakita
ni Isa Almasi adto kang Yahiya
Pagpakatigam makapantag sini na Sorat
Sang pagsorat ni Yahiya sining pyapakita kanan ni Isa Almasi matikadungay da yan aw yamapiriso yan adto sang poo ng Patmos sabap sang pagosiyat nan makapantag kang Isa Almasi. Sidto na panahon bali na pagpakasikot sang mga Almasihin. Sabap sinyan yagasorat si Yahiya adto kanilan antak pakatigsunun nan yang pangatayan nilan kipat sang pagpangagad nilan kang Isa Almasi.
Madaig yang pyapakita ng Tohan kang Yahiya makapantag sang mga pangitabo sang madatung pa na mga allaw pinaagi sang mga tanda aw pasombingay. Yang kadaigan sinyan mairap masabot, awgaid aon oman kadaigan na mapakay katigaman daw ono yang mana sinyan. Yang labi na barapantag sang kariko ng pyagalaong ansini na sorat na sabap kang Isa Almasi yamatalo yang Saytan aw madatung yang allaw na isiksaun yan kipat sang kariko ng mga kalaban ng Tohan adto sang narka taman sa taman. Awgaid yang mga sakop ni Isa Almasi, amadyaw da yang kabutang nilan kay makapaguya da silan upud sang Tohan taman sa taman.
1
Yang yamakasorat ansini yang pyapakita ng Tohan kang Isa Almasi. Pyapakita nan yani antak apakatigam nan sang mga sogowanun nan daw ono yang amaitabo sang di amadogay. Yaning kariko pyapakita oman ni Isa Almasi sang kanan sogowanun na si Yahiya pinaagi sang sambok na malaikat. Aw si Yahiya adon yang yagasaksi sang kariko ng kikita nan makapantag sang pyapakatigam ng Tohan aw pyapangimunnaan kanan ni Isa Almasi. Kadyaw ng ginawa sidtong yagabasa sini na sorat, aw kadyaw ng ginawa ng kariko na yamaningug sini na pyapakatigam ng Tohan aw yamangagad sang yamakasorat ansini kay sang di amadogay amaitabo yaning kariko.
Yang Pagsalam ni Yahiya sang pitombok na Jamaa
Yani na sorat yagasikun kanak na si Yahiya. Apasampay ko yani adto sang mga jamaa sang pitongka banwa sang probinsya ng Asiya. Pangayoon ko na amadawat mayo yang tabang aw kalinaw sikun sang Tohan na iyan da sikun pa sangaon, sampay adon aw taman sa taman. Aw amadawat oman mayo yang tabang aw kalinaw sikun sang Nyawa ng Tohan* 1:4 Yang syosorat ni Yahiya makapantag sang Nyawa ng Tohan na makapito yang kanan kabarakat. Yang mana ng nomiro na pito na komplito yang kanan kabarakat. na iyan sang adapan ng ingkodanan ng Tohan. Aw amadawat oman mayo yang tabang aw kalinaw sikun kang Isa Almasi na kasarigan na saksi. Yan yang ona na yamabowi oman sikun sang kamatay aw yan oman yang yagadato sang kariko ng mga pangoo ansining donya.
Dakowa yang looy nan kanatun aw lyolowas nan kita sikun sang kanatun mga dosa sabap sang kanan dogo na yoboos para kanatun. Aw ininang nan kita na sambok na bangsa ng mga imam na yagagawbuk para sang Tohan na kanan Ama. Agaw, pojiun natun si Isa Almasi kay kanan yang kabarakat taman sa taman! Amin.
Na, timani mayo na madatung si Isa na yagadan ng mga gabon. Yang kariko ng manosiya makakita kanan maskin yang mga yagapatay kanan. Aw yang kariko ng mga bangsa adi sang babawan ng donya amarido sabap kanan kay masaid da domatung yang paghokom. Bunna sagaw yani! Amin.
Yang Tohan na Dato sang kariko yagalaong, “Ako yang Alip aw Ya, yang pagsogod aw yang kataposan ng kariko. Iyan da ako sikun pa sangaon, sampay adon aw taman sa taman. Ako yang labaw sang kariko.”
Yagapakita si Isa kang Yahiya
Ako si Yahiya sambok na lomon mayo, aw sabap sang pagkasambok natun kang Isa kaupdanan oman mayo sang pagsabar ng mga kasikotan na madatung sang mga otaw na yamasakop sang pyagadatowan nan. Sangaon dyadaa ako na magonawa ng piniriso adto sang poo ng Patmos sabap ng yagaosiyat ako ng pyaglaongan ng Tohan aw yang kabunnaan na pyapakatigam kanak ni Isa. 10 Na, sangallaw sinyan na allaw ng pagpoji sang Tagallang 1:10 Sang mga Almasihin yang Domingo yang allaw na yagakatipon silan antak magsambayang sang Tagallang kay sinyan na allaw yamabowi oman si Isa Almasi. pyagabuutan ako ng Nyawa ng Tohan, aw adi sang kanak loyo aon yamadungug ko na matanog na sowara na magonawa ng oni ng trompita 11 na yagalaong, “Soratan yang kikita mo aw padaan adto sang pitongka jamaa na iyan sang Ipisos, Ismirna, Pirgamo, Tatira, Sardis, Piladilpiya aw Laodikiya.”
12 Pagdungug ko sinyan, ilingi ako antak ko kitaun daw sino yang yapagbaaw kanak. Aw aon kikita ko na pitombok na ilawan na bowawan. 13 Ansang tunga ng mga ilawan aon yagaindug na maynang anak ng manosiya. 1:13 Yang kikita ni Yahiya magonawa sang kikita ni Nabi Daniyal sangaon na aon yagasikun sang sorga na magonawa ng manosiya na yan yang yatagan ng Tohan ng dakowa na kapatot aw kabarakat. Aw yan da yang magadato taman sa taman. Yang anak ng manosiya yang sambok na ngaan na gyagamit para kang Isa Almasi. Tanawa sang Kitab Tawrat, Nabi Daniyal 7:13-15 aw Kitab Injil, Markos 8:31. Yamandagom yan ng mataas na dagom na kotob sang kanan siki aw yagasambit ng bowawan. 14 Yang kanan logay mapotiay na maynang mapoti na tela atawa yang mapoti na gabon, aw yang kanan mata maynang atoon na yamallaga. 15 Yang kanan siki masinaway na maynang bronsi na tyotonaw aw pyapasinaw sang atoon. Aw yang kanan tingug magonawa ng tanog ng dakowanay na baud. 16 Adto sang karinto na arima nan aon kyukuputan nan na pitombok na bitoon aw aon yologwa sikun sang kanan baba na matalas na ispada na dowa yang suab. Yang kanan parangay masilaway na magonawa ng sigay ng suga ng alas dose.
17 Pagkita ko kanan, yamatowad ako apit sang kanan siki na maynang patay. Ansinyan dyadapunan nan ako ng karinto na arima nan aw laong nan, “Ayaw magkalluk. Ako yang pagsogod aw yang kataposan ng kariko. 18 Ako yang aon kinabowi na way kataposan. Sangaon yamatay ako, awgaid yamabowi oman ako aw bowi ako taman sa taman. Ako yang aon kapatot makapantag sang kamatayun aw ako yang makabuut daw wain obutang yang mga patay.
19 “Agaw, soratan yang kariko ng kikita mo, yang yamaitabo adon aw yang amaitabo sang madatung pa. 20 Aw adon apakatigam ko kanmo yang tinago na mana ng pitombok na bitoon na kikita mo sang karinto na arima ko kipat sang pitombok na ilawan. Yang pitombok na bitoon, yani silan yang yagadaa sang pitombok na jamaa. Aw yang pitombok na ilawan, yani silan yang pitombok na jamaa.”

*1:4 1:4 Yang syosorat ni Yahiya makapantag sang Nyawa ng Tohan na makapito yang kanan kabarakat. Yang mana ng nomiro na pito na komplito yang kanan kabarakat.

1:10 1:10 Sang mga Almasihin yang Domingo yang allaw na yagakatipon silan antak magsambayang sang Tagallang kay sinyan na allaw yamabowi oman si Isa Almasi.

1:13 1:13 Yang kikita ni Yahiya magonawa sang kikita ni Nabi Daniyal sangaon na aon yagasikun sang sorga na magonawa ng manosiya na yan yang yatagan ng Tohan ng dakowa na kapatot aw kabarakat. Aw yan da yang magadato taman sa taman. Yang anak ng manosiya yang sambok na ngaan na gyagamit para kang Isa Almasi. Tanawa sang Kitab Tawrat, Nabi Daniyal 7:13-15 aw Kitab Injil, Markos 8:31.