Yang ikadowa na Sorat ni
Pitros
Pagpakatigam makapantag sini na Sorat
Yani na sorat pyapadaa ni Pitros adto sang mga jamaa sang yagakatuna-tuna na mga banwa antak pakatigsunun nan yang kanilan pangatayan. Sidto na panahon pyapakasikotan yang mga yamangagad sang Almasi sabap sang kanilan pagpangintoo aw aon yakasuud sang mga jamaa nilan na mga otaw na yagaindo na di da kono magabarik si Isa.
Ansini na sorat yagalaong si Pitros na isiksaun yan na mga otaw sang wakto ng pagbarik ni Isa Almasi. Aw pyagalaong nan yang mga kalomonan na dait nilan pagsabaran yang mga kasikotan aw dait na apakita nilan sang kadaigan yang madyaw na pamatasan nilan.
1
Pagsalam
Ako yani si Simon Pitros na sambok na sogowanun aw sahabat ni Isa Almasi. Yagasorat ako kamayo na yamangintoo kang Isa Almasi na kanatun Tohan aw Manlolowas. Sabap ng matorid yang Almasi aw way pyapalabi nan yatagan nan kamo ng pagpangintoo na labi na mahalaga magonawa kanami na mga sahabat.
Pangayoon ko sang Tohan na amadawat mayo yang dogang pa na kadyawan aw kalinaw sabap sang pagkilaa mayo sang Tohan kipat kang Isa Almasi na kanatun Tagallang.
Yang Madyaw na Addat ng mga Otaw na Pipili ng Tohan
Sabap sang dakowa na kabarakat ng Tohan yatagan nan kita ng kariko ng kikinaanglan natun antak madyaw yang pagpangagad natun kanan. Aw makapangagad kita kanan sabap ng ikilaa da kita kanan kay pipili nan kita antak mainang ng mga sakop nan sabap sang kabarakat aw kadyaw nan. Sabap sang kabarakat aw kadyaw nan yatagan nan kita ng mga pasad na bali na barapantag aw labi na mahalaga kay antak yang kanatun kinaiya magaonawa da sang kinaiya ng Tohan aw di da kita magpadaa sang maat na napso adi sining donya na amakasapad kanatun.
Na, sabap sinyan dait kamo maningkamot antak yang pagpangintoo mayo agadan ng madyaw na batasan. Aw yang madyaw na batasan mayo dogangan oman mayo ng katigam makapantag sang karim ng Tohan. Aw dili gaid inyan kondi dait oman na matigam kamo magpogong sang maat na napso mayo aw makasabar kamo ng kasikotan. Aw dait na pakatigsunun mayo yang pagpangagad mayo sang Tohan. Kamo na mga maglomon sang pagpangintoo, dait kamo maglinoyay. Aw dogang pa sinyan dait na aon oman looy mayo sang kariko ng mga otaw. Na, kong maynan yang kinaiya mayo aw abay pa mayo sonodon yani na pamatasan, makasigoro kamo na yang pagkilaa mayo kang Isa Almasi na kanatun Tagallang di kawaan ng kapantagan. Awgaid yang sino-sino na wa osonod sini na pamatasan, magonawa yan ng bota na di makakita kay kyakaringawan da nan na yampon da yan sang kanan mga dosa.
10 Agaw, mga kalomonan ko, paningkamoti mayo na madyaw yang batasan mayo antak makasigoro kamo na pipili kamo ng Tohan na sakop nan. Kay kong inangun mayo yan, di kamo kawaan ng pagpangintoo mayo 11 aw madyaw yang pagdawat kamayo sang pyagadatowan ng kanatun Tagallang aw Manlolowas na si Isa Almasi. Aw yan da yang magadato taman sa taman.
12 Na, sabap sinyan yabay ta kamo padumdumun sini na mga butang maskin kyakatigaman da mayo aw maskin matigsun da yang pagpangagad mayo sang bunna na indowan na tyatarima da mayo. 13 Awgaid madyaw kanak na padumdumun ta kamo sinyan sarta bowi pa ako. 14 Kay kyakatigaman ko na sang di amadogay apanawan da ko yaning donya. Yan yang pyapakatigam kanak ng kanatun Tagallang na si Isa Almasi. 15 Agaw, paningkamotan ko magpakatigam kamayo sang kariko sini na mga butang antak di mayo karingawan maskin waa da ako adi sining donya.
Yang mga Yamakasaksi sang Kabantogan ni Isa Almasi
16 Adon, yang pyapayapat nami kamayo makapantag sang kabarakat ni Isa Almasi na kanatun Tagallang aw makapantag sang pagbarik nan adi sining donya dili ng istorya na pyagainang-inang gaid nami. Kay kami mismo yang yakakita sang bali na kabantogan nan. 17 Iyan kami sidtong wakto na yatagan yan ng Tohan na Ama ng bali na kabantog aw kabarakat.* 1:17 Yang makapantag sang pagpakita ng dakowa na kabantogan ni Isa mabatya sang Kitab Injil, Matiyo 17:1-8. Kay yagasowara kanan yang Tohan na labi na mabarakat aw laong nan, “Yani yang pyapasaya ko na Anak. Dakowa yang kasowat ko kanan.” 1:17 Yani na ayatan yamakasorat sang Kitab Injil, Matiyo 17:5. 18 Kami mismo yang yamakadungug sidtong sowara sikun sang sorga kay yamakaupud kami kanan adto sang butay na ansidto pyapakita yang kanan kabarakat.
19 Agaw, sabap sinyan yagakatigsun pa yang kanami pagsarig sang pyapakatigam ng mga nabi sangaon makapantag sang Almasi. Madyaw pa aw pangintoowan mayo yang pyaglaongan nilan kay idtong pyapakatigam nilan magonawa ng ilawan na yagasiga sang kaduguuman sampay na mailaw da aw mologwa da yang bitoon ng omaga, mana nan sampay na magabarik da yang Almasi aw amatag ng kaamdagan sang kamayo pangatayan. 20 Awgaid tadumi mayo na way otaw na makapagmana sang pyaglaongan ng mga nabi na iyan sang Kitab pinaagi gaid sang sarili nan na dumduman. 21 Kay yang pyaglaongan ng kanabian wa magasikun sang dumduman atawa pagbuut ng manosiya, awgaid idtong mga nabi, pyagabuutan silan ng Nyawa ng Tohan aw yagalaong silan sang pyapakatigam kanilan ng Tohan.

*1:17 1:17 Yang makapantag sang pagpakita ng dakowa na kabantogan ni Isa mabatya sang Kitab Injil, Matiyo 17:1-8.

1:17 1:17 Yani na ayatan yamakasorat sang Kitab Injil, Matiyo 17:5.