2
Di kita dait Mosoway sang Kabunnaan
Agaw adon, dait na pakatigsunun natun yang pagpangagad sang bunna na indowan na yamadungug natun antak di kita makasoway sang kabunnaan. Yang Hokoman na pyapasampay ng Tohan sangaon pinaagi sang mga malaikat* 2:2 Tanawa sang Kitab Injil, Gawbuk 7:38 aw Galatiya 3:19. bunna aw kasarigan. Kay maskin sino na yosopak atawa wa magatoman sinyan yadatungan ng siksa na dait sang ininang nan. Na, kong sisiksa idtong yosopak sang Hokoman na pyapasampay ng mga malaikat, di gaid kita amakalikay sang siksa ng Tohan kong di natun atagan ng bili yaning kalowasan na bali na kabarapantag. Si Tagallang Isa yang ona na yagapakatigam kanatun sini na kalowasan. Pagkatapos san pyapangimunnaan kanatun ng mga yamakadungug kanan na bunna yani na indowan. Aw pyapangimunnaan oman yan ng Tohan sabap sang mga tanda aw yagakatuna-tuna na mga katingaan na pyapainang nan sidtong yagapayapat ng makapantag sini na kalowasan. 2:4 Tanawa sang Kitab Injil, Gawbuk 3:7-8, 16. Aw yatagan oman silan ng mga kagaga sikun sang Nyawa ng Tohan sobay sang pyagakahanda kanilan ng Tohan.
Yang Almasi yang Pyagasikunan ng Kalowasan
Na, bain sang bago na donya na pyagalaong ko na ipoli ng Tohan sini na donya, 2:5 Tanawa sang sura 1:12. dili ng mga malaikat yang atagan ng Tohan ng kapatot ng pagdato sinyan kondi yang manosiya. Kay aon yamakasorat sang Kitab na yagalaong,
“Ya Tohan, ono kadi yang manosiya na dyudumdum mo yan?
Nanga sa yatiman mo yan na manosiya man gaid?
Sang madari gaid na panahon pyapababa mo yan sang mga malaikat.
Awgaid pagkatapos san yatagan mo yan ng dungug aw kabantog na magonawa sang kabantog ng soltan.
Aw pyapasakop mo kanan yang kariko ng byabaoy.Ӥ 2:8 Yani na mga ayatan yamakasorat sang Kitab Jabor 8:4-6.
Na, kong yagalaong yang Kitab na yamasakop yang kariko sang manosiya yagapasabot na way maskin ono na di amasakop kanan. Awgaid adon di pa natun makita na yang manosiya yang yagadato sang kariko. Awgaid kyakatigaman natun na bain kang Isa yamatoman da yan. Kay maskin sang madari gaid na panahon pyapababa yan sang mga malaikat,* 2:9 Si Isa pyapababa sang mga malaikat sang wakto na yamaotaw yan adi sang donya aw yamabaoy ng manosiya. yatagan da yan adon ng dungug aw kabantog na magonawa sang soltan sabap ng yamagi yan ng kamatayun. Kay yani yang kahanda ng Tohan na sabap sang looy nan kanatun si Isa yang amatay para sang kariko ng manosiya.
10 Na, yang Tohan yang pyagasikunan aw adatungan ng kariko. Agaw, matorid gaid yang ininang nan na pyapaagi nan si Isa ng kasikotan. Kay sabap sinyan kyakaagian nan yang kariko ng dait nan agian antak madaig yang mainang ng mga anak ng Tohan aw amadaa nan silan adto sang sorga. Kay si Isa yang pyagasikunan ng kalowasan nilan. 11 Adon, si Isa na yagasotti sang mga otaw sikun sang mga dosa nilan aw silan na pyapasotti nan, sambok da yang Ama nilan. Sabap sinyan wa akasipug si Isa maglaong na mga lomon nan silan. 12 Kay maynini yang pyagalaong nan adto sang Tohan,
“Apakatigam ko sang mga kalomonan ko yang mga inang mo.
Aw adto sang jamaa magakanta ako sang pagpoji kanmo.” 2:12 Yani na ayatan yamakasorat sang Kitab Jabor 22:22.
13 Aw yagalaong oman yan,
“Ako, masarig ako sang Tohan.” 2:13 Yani yang yamakasorat sang Kitab Tawrat, Nabi Isayas 8:17.
Aw yagapadayon pa yan maglaong,
“Idi ako upud sang mga anak ng Tohan na syasarig nan kanak.”§ 2:13 Yani yang yamakasorat sang Kitab Tawrat, Nabi Isayas 8:18.
14 Na adon, sabap ng yang tyatawag na mga anak ng Tohan mga manosiya na aon lawas na amatay, si Isa oman yamabaoy ng manosiya na magonawa kanilan antak makaagi yan ng pagkamatay. Yamainang yani kay antak sabap sang kanan pagkamatay matalo nan si Iblis na yan yang aon kapatot magdaa sang manosiya sang kamatayun.* 2:14 Yang kapatot ni Iblis yang pagsatsat sang manosiya antak magpakadosa silan. Aw sabap sang pagpakadosa nilan isiksaun silan na amatay aw amanarka. 15 Agaw, sang mayninyan na pamaagi tyatabangan nan yang manosiya aw lyolowas nan silan sikun sang alluk nilan sang kamatayun na idto yang kyakallukan nilan mintras bowi pa silan. 16 Na, mapayag na dili ng mga malaikat yang tyatabangan ni Isa kondi yang mga topo ni Nabi Ibrahim 2:16 Yang mga otaw na yamangintoo sang Tohan yang tyatawag na mga topo ni Nabi Ibrahim kay si Nabi Ibrahim yang tyatawag na “ama ng kariko ng mga yamangintoo.” Tanawa sang Kitab Injil, Roma 4:11-12, 16-17 aw sang Kitab Injil, Galatiya 3:7 na silan yang yamangintoo sang Tohan na magonawa ni Nabi Ibrahim. 17 Agaw, sabap sinyan dait na amabaoy si Isa ng manosiya na magonawa kanatun na mga lomon nan antak kaagian nan yang kariko ng kyakaagian natun aw antak mainang yan ng Dakowa na Imam na maloyanun aw kasarigan sang gawbuk nan sang Tohan. Aw magonawa sang Dakowa na Imam yagapakorban yan adto sang Tohan antak maampon yang mga dosa nilan. 18 Idto sagaw, sabap ng yamakaagi yan ng kasikotan aw satsat makatabang yan sang mga otaw na yamasatsat.

*2:2 2:2 Tanawa sang Kitab Injil, Gawbuk 7:38 aw Galatiya 3:19.

2:4 2:4 Tanawa sang Kitab Injil, Gawbuk 3:7-8, 16.

2:5 2:5 Tanawa sang sura 1:12.

§2:8 2:8 Yani na mga ayatan yamakasorat sang Kitab Jabor 8:4-6.

*2:9 2:9 Si Isa pyapababa sang mga malaikat sang wakto na yamaotaw yan adi sang donya aw yamabaoy ng manosiya.

2:12 2:12 Yani na ayatan yamakasorat sang Kitab Jabor 22:22.

2:13 2:13 Yani yang yamakasorat sang Kitab Tawrat, Nabi Isayas 8:17.

§2:13 2:13 Yani yang yamakasorat sang Kitab Tawrat, Nabi Isayas 8:18.

*2:14 2:14 Yang kapatot ni Iblis yang pagsatsat sang manosiya antak magpakadosa silan. Aw sabap sang pagpakadosa nilan isiksaun silan na amatay aw amanarka.

2:16 2:16 Yang mga otaw na yamangintoo sang Tohan yang tyatawag na mga topo ni Nabi Ibrahim kay si Nabi Ibrahim yang tyatawag na “ama ng kariko ng mga yamangintoo.” Tanawa sang Kitab Injil, Roma 4:11-12, 16-17 aw sang Kitab Injil, Galatiya 3:7