Yang Sorat sang mga
Hibrani
Pagpakatigam makapantag sini na Sorat
Yani na sorat pyapadaa sang mga Yahodi na yamangintoo kang Isa Almasi. Yang yagasorat sini yagapakatigam kanilan na bunna yang kariko ng syosorat sang Kitab makapantag kang Isa Almasi. Yagalaong oman yan na sabap kang Isa Almasi mapakay katigaman daw sino yang Tohan kay ansan kang Isa makita yang kinaiya aw kabarakat ng Tohan.
Yang yagasorat sini yagapakita oman kanilan sikun sang Kitab Tawrat na si Isa labaw sang mga malaikat, labaw sang mga nabi na maskin pa kang Nabi Mosa. Si Isa oman yang tyatawag na imam na yagapatunga sang mga manosiya adto sang Tohan taman sa taman, aw yan oman yang korban para sang dosa ng manosiya. Agaw, sabap ng si Isa yang labaw sang kariko aw yan oman yang makadaa sang mga yamangintoo kanan adto sang sorga, dait yan pangagadan abir pa sang mga kasikotan.
1
Yang Bali na Kabantogan ng Anak ng Tohan
Sangaong ona pyapasampay ng Tohan yang kanan pyaglaongan adto sang mga kaompowan natun sabap sang mga nabi. Ininang nan yani sang tuna-tuna na mga wakto kipat sang tuna-tuna na mga pamaagi. Awgaid adon, sining kataposan na mga allaw, pyapasampay nan kanatun yang pyaglaongan nan sabap sang kanan Anak.* 1:2 Yang pyaglaongan na Anak di karim ipasabot na aon kaliwat ng Tohan. Awgaid yani yang sambok na ngaan atawa titolo para kang Isa Almasi na yagapasabot na yang kariko ng kinaiya aw kabarakat ng Tohan iyan kang Isa Almasi. Sabap kanan byabaoy ng Tohan yang lopa aw langit aw yang kariko ng yamakalasak sinyan, aw yang Anak oman yang pyagakahanda ng Tohan na amakadawat sang kariko sinyan silbi kabilin kanan. Ansan sang Anak makita yang kabantog aw kabarakat ng Tohan kay yang kariko na iyan sang Tohan, iyan oman sang kanan Anak. Yang Anak oman yang yagadaa sang kariko ng byabaoy sabap sang kabarakat ng kanan pyaglaongan. Pagkatapos nan tomanun yang kinaanglan inangun antak maampon yang mga dosa ng manosiya, byomarik yan adto sang sorga aw imingkod yan apit sang karinto ng Tohan na labi na mabarakat.
Yang Anak ng Tohan Labaw pa sang mga Malaikat
Agaw, yang Anak yang yatagan ng kapatot na labaw pa sang kapatot ng mga malaikat. Kay pyapakatigam ng Tohan na yan agaw yang kanan Anak aw dili gaid ng malaikat. Kay sikun pa sangaong ona way maskin isa sang mga malaikat na pyagalaong ng Tohan ng maynini,
“Ikaw yang Anak ko.
Aw adon apakatigam ko na ako yang kanmo Ama.” 1:5 Yani na ayatan yamakasorat sang Kitab Jabor 2:7. Tanawa oman sang Kitab Injil, Gawbuk 13:33. Yang karim ipasabot sini na ayatan na sino yang yatagan ng Tohan ng kapatot ng pagdato sang kariko, yan yang tyatawag na Anak nan.
Wa oman magalaong yang Tohan makapantag sang maskin sino sang mga malaikat nan na,
“Sikun adon amapayag na ako yang kanan Ama.
Aw bain kanan, Anak ko yan.” 1:5 Yani na ayatan yamakasorat sang Kitab Tawrat, 2 Samuel 7:14 aw 1 Tarsila 17:13.
Awgaid sidtong wakto na osogoon da ng Tohan yang kanan Anak adi sang donya na yan yang labaw sang kariko ng byabaoy,§ 1:6 Si Isa yang labaw sang kariko ng byabaoy kay iyan da yan sang wa pa akabaoy yang donya, yan yang ona na yamabowi oman sikun sang kamatayun, aw yan yang yatagan ng kapatot ng pagdato sang kariko. Tanawa sang Kitab Injil, Kolosa 1:15-18. yagalaong yang Tohan,
“Yang kariko ng mga malaikat ko dait magsambayang kanan.”* 1:6 Yani yang yamakasorat sang Kitab Tawrat, Pangagama 32:43.
Na, makapantag sang mga malaikat yani yang pyaglaongan ng Tohan,
“Yang mga malaikat sogowanun ko gaid,
aw mapakay ko silan inangun na magonawa ng samut atawa magonawa ng atoon na yamallaga.” 1:7 Yani na ayatan yamakasorat sang Kitab Jabor 104:4.
Awgaid adto sang kanan Anak yani yang pyaglaongan nan,
“Ikaw, ya Tohan, yang magadato taman sa taman.
Aw matorid yang pagdato mo.
Yang kyakallinian mo yang mga inang na matorid, awgaid way gaid kallini mo sang mga inang na maat.
Sabap sinyan, ako na kanmo Tohan, yang yagapili kanmo
aw yatagan ta kaw ng kabantog aw kasowat na labaw pa sang yatag ko sang mga kaupdanan mo.” 1:9 Yani na ayatan yamakasorat sang Kitab Jabor 45:6-7.
10 Aw yagalaong oman yang Tohan adto sang kanan Anak,
“Ikaw, kay Tagallang, yang yagabaoy sang lopa
aw yang kariko na iyan sang langit.
11 Yaning kariko amawaa, awgaid ikaw magapabilin taman sa taman.
Yang kariko sinyan amasapad magonawa ng dagom na amasapad aw di da amagamit.
12 Magonawa sang mataas na dagom olopiun mo yang kariko ng byabaoy
aw polian mo ng bago.
Awgaid ikaw, di kaw amaisab
aw magapabilin kaw taman sa taman.Ӥ 1:12 Yani na mga ayatan yamakasorat sang Kitab Jabor 102:25-27.
13 Awgaid sikun pa sangaong ona way maskin sino sang mga malaikat na pyagalaong ng Tohan ng magonawa sang pyagalaong nan sang kanan Anak na laong nan,
“Pagingkod adi apit sang karinto ko sampay na amatalo ko yang kariko ng mga kalaban mo
aw inangun ko silan na maynang tongtonganan ng siki mo.”* 1:13 Yani na ayatan yamakasorat sang Kitab Jabor 110:1. Yang tongtonganan ng siki pasombingay na pyaglaongan sang pagdaog. Sang mga taga Roma giginaan ng yadaog yang kalaban nilan silbi tanda na yamatalo nan silan.
14 Na, kong maynan, ono kadi yang kapantagan ng mga malaikat? Mga sogowanun silan ng Tohan na di natun makita, aw yang kariko nilan osogoon ng Tohan antak tomabang sang mga otaw na amakadawat ng kalowasan.

*1:2 1:2 Yang pyaglaongan na Anak di karim ipasabot na aon kaliwat ng Tohan. Awgaid yani yang sambok na ngaan atawa titolo para kang Isa Almasi na yagapasabot na yang kariko ng kinaiya aw kabarakat ng Tohan iyan kang Isa Almasi.

1:5 1:5 Yani na ayatan yamakasorat sang Kitab Jabor 2:7. Tanawa oman sang Kitab Injil, Gawbuk 13:33. Yang karim ipasabot sini na ayatan na sino yang yatagan ng Tohan ng kapatot ng pagdato sang kariko, yan yang tyatawag na Anak nan.

1:5 1:5 Yani na ayatan yamakasorat sang Kitab Tawrat, 2 Samuel 7:14 aw 1 Tarsila 17:13.

§1:6 1:6 Si Isa yang labaw sang kariko ng byabaoy kay iyan da yan sang wa pa akabaoy yang donya, yan yang ona na yamabowi oman sikun sang kamatayun, aw yan yang yatagan ng kapatot ng pagdato sang kariko. Tanawa sang Kitab Injil, Kolosa 1:15-18.

*1:6 1:6 Yani yang yamakasorat sang Kitab Tawrat, Pangagama 32:43.

1:7 1:7 Yani na ayatan yamakasorat sang Kitab Jabor 104:4.

1:9 1:9 Yani na ayatan yamakasorat sang Kitab Jabor 45:6-7.

§1:12 1:12 Yani na mga ayatan yamakasorat sang Kitab Jabor 102:25-27.

*1:13 1:13 Yani na ayatan yamakasorat sang Kitab Jabor 110:1. Yang tongtonganan ng siki pasombingay na pyaglaongan sang pagdaog. Sang mga taga Roma giginaan ng yadaog yang kalaban nilan silbi tanda na yamatalo nan silan.