Yang Sorat ni Paulus adto kang
Pilimon
Pagpakatigam makapantag sini na Sorat
Yani na sorat pyapadaa ni Paulus adto kang Pilimon na sambok na Almasihin adto sang banwa ng Kolosa. Si Pilimon sapian na otaw aw aon kanan allang na yang ngaan nan si Onisimos. Yani si Onisimos yalayas sikun sang kanan amo aw yakadatung sang syodad ng Roma. Adto sang Roma yagakita silan ni Paulus na yamapiriso ansan sabap sang pagpayapat ng Madyaw na Gogodanun. Sabap kang Paulus yamangintoo si Onisimos kang Isa Almasi aw yamaisab da yang kanan batasan.
Adon, dait na magabarik si Onisimos adto kang Pilimon na amo nan. Awgaid yamalluk yan na basin hokomon na apatayun. Sabap sinyan yamangayo si Paulus kang Pilimon na amponon aw dawatun da oman nan si Onisimos na dili gaid allang nan kondi lomon oman nan sang pagpangintoo kang Isa Almasi.
1
Pagsalam
Ako yani si Paulus na yamapiriso sabap sang pagpayapat makapantag kang Isa Almasi. Kami ni Timotiyo na lomon natun sang pagpangintoo yagasalam kanmo, kay Pilimon. Yagasorat ako kanmo na ikaw dakowa sang pangatayan nami aw inagad oman sang gawbuk para kang Isa Almasi. Yagasalam oman kami sang lomon natun na si Apiya kipat oman kang Arkipo na inagad natun sang pagpaindug ng Madyaw na Gogodanun. Aw yagasalam oman kami sang jamaa na yagakatipon sang kamayo baay.
Pangayoon ko sang Tohan na kanatun Ama na amadawat mo yang kadyawan aw kalinaw sikun kanan aw sikun kang Isa Almasi na kanatun Tagallang.
Yang Looy aw Pagpangintoo ni Pilimon
Yani adon, kay Pilimon, kada magdowaa ako para kanmo, pyapanginsokoran ko yang Tohan kay yamadungug ko na iklas yang pagpangintoo mo kang Tagallang Isa aw dakowa yang looy mo sang kariko ng mga sakop ng Tohan. Pyapangayo ko sang Tohan na padayonon mo yang pagtabang sang mga kalomonan na yan yang bonga ng kanmo pagpangintoo kay kyakatigaman da mo yang kadyawan na yatag kanatun ng Tohan. Kay kong maynan, amabantog yang Almasi. Bali na kasowat ko, kay lomon, aw yagakatigsun yang pangatayan ko sabap sang looy na pyapakita mo sang mga otaw na sakop ng Tohan kay yamadungug ko na yagakatigsun yang pangatayan nilan sabap sang tabang mo kanilan.
Yang Angyo ni Paulus para sang Allang ni Pilimon
Na adon, aon gao pangayoon ko kanmo. Maskin sagaw aon kapatot ko pagsogo kanmo daw ono yang dait mo inangun kay ako sahabat ni Isa Almasi, di ko yani inangun. Awgaid sabap sang paglinoyay natun magaangyo da gaid ako kanmo na ako si Paulus na matikadung da adon aw yamapiriso pa sabap sang pagpayapat makapantag kang Isa Almasi. 10 Na, yagaangyo da ako kanmo makapantag sini na otaw na magonawa da ng anak ko sabap ng yamadaa ko yan sang pagpangintoo kang Isa Almasi sarta idi ako sang pirisowan. Aw yani na otaw si Onisimos.* 10 Yang mana ng Onisimos “aon poos.” 11 Bunna na sangaon way poos nan kanmo, awgaid adon aon day poos nan kanmo kipat oman kanak.
12 Yani adon, kay Pilimon, apabarikun da ko ansan kanmo si Onisimos na dakowa sang pangatayan ko. 13 Karim ko gao na mapabilin yan adi kanak antak katabangan nan ako poli kanmo sarta idi pa ako sang pirisowan sabap sang pagpayapat ng Madyaw na Gogodanun. 14 Awgaid di ko yani inangun sabap ng waa pay pagtogot sikun kanmo. Kay di ko karim na mapugus kaw sang pagtabang mo kanak kondi sikun yan sang kaiklas ng pangatayan mo.
15 Basin yan da yang kahanda ng Tohan na pyapanawan kaw ni Onisimos ng madari gaid antak pagbarik nan kanmo, di da yan magabiya kanmo taman sa taman. 16 Kay sikun adon di da gaid yan ng allang mo kondi lomon da mo oman na dakowa sang kanmo pangatayan sabap sang pagpangintoo nan kang Isa Almasi. Dakowa yan sang pangatayan ko, awgaid labi da kanmo kay allang mo yan aw lomon oman sang pagpangintoo.
17 Yani adon, kay Pilimon, kong dyudumdum mo ako na inagad mo, dawata si Onisimos magonawa sang pagdawat mo kanak. 18 Kong yamakasaa yan kanmo atawa aon kyakamang nan, ako da yang matigam kanmo. 19 Adon, ako mismo si Paulus yang yagasorat sini na ako da yang magabayad kanmo. 19 Sidto na wakto aon tigsorat ni Paulus. Awgaid yani na pyaglaongan, si Paulus mismo yang yagasorat sinyan antak makasigoro si Pilimon na si Paulus yang magabayad kanan. Na, di ko gao apadumdum kanmo na sabap kanak yamalowas kaw. 20 Agaw, kay lomon, inangun mo gao yang pyapangayo ko kanmo sabap ng yagakasambok kita kang Isa Almasi. Pakasowata yang ginawa ko kay maglomon kita sang pagpangintoo. 21 Yagasorat ako kanmo kay yamakasigoro ako na otomanun mo yang pyapangayo ko kanmo, aw yamatigam ako na labaw pa sinyan yang inangun mo. 22 Na, aon pay pangayoon ko kanmo. Kong mapakay, andami ako ng akapaguyaan ko kay dakowa yang pagsarig ko na sabap sang pagdowaa mayo amakalogwa ako sikun sining pirisowan aw makabarik ako ansan kamayo.
Yang Kataposan na Pagsalam
23 Adon, yagasalam kanmo yang inagad ko na si Ipapras na yamapiriso oman sabap sang pagpayapat makapantag kang Isa Almasi. 24 Aw yagasalam oman kanmo silan Markos, Aristarkos, Dimas kipat kang Lukas na mga inagad ko sang gawbuk.
25 Kaloyan pa gao kamo ni Isa Almasi na kanatun Tagallang. Wassalam

*1:10 10 Yang mana ng Onisimos “aon poos.”

1:19 19 Sidto na wakto aon tigsorat ni Paulus. Awgaid yani na pyaglaongan, si Paulus mismo yang yagasorat sinyan antak makasigoro si Pilimon na si Paulus yang magabayad kanan.