3
Yang Batasan na dait sang mga Almasihin
Padumduma yang mga kalomonan ansan na magpasakop sang mga pangoo sang banwa aw yang maskin sino na aon kapatot. Dait na mangagad silan kanilan aw andam silan sang paginang ng maskin ono na madyaw. Towadai silan na di silan maglaong ng maat makapantag sang abir sino aw di oman silan mapaglalis sang kadaigan. Dait na madyaw aw maloyanun silan sang kariko ng mga otaw.
Kay maskin kita sangaon magonawa ng sangu aw mga masopakun kita. Yamakasoway kita sang matorid na daan aw yamaallang kita ng kanatun napso aw yang maskin ono na kyakallinian natun. Yaganiyat kita ng maat sang kapagonawa natun aw yamasina kita. Dyudumtan kita ng kadaigan aw yagadumut oman kita kanilan. Awgaid dyomatung yang wakto na pyapakita ng Tohan na kanatun Manlolowas yang kadyaw aw looy nan kanatun aw lyolowas nan kita, awgaid dili sabap sang madyaw na mga inang ta kondi sabap sang looy nan. Lyolowas nan kita kay lilinisan nan yang kanatun pangatayan na maynang yamaotaw oman kita aw yatagan kita ng bago na kinabowi sabap sang Sotti na Nyawa na yatag nan kanatun sabap kang Isa Almasi na yan yang yagalowas kanatun. Agaw, sabap sang ininang ni Isa Almasi kyakaloyan kita ng Tohan aw tyatarima nan kita na matorid. Ininang nan yani antak aon kanatun kasigorowan na maangkun natun yang kinabowi na way kataposan na pyapasad ng Tohan sang mga otaw na sakop nan. Na, bunna yani na pyaglaongan aw dait yan pangintoowan. Agaw, karim ko na yani na mga butang yang pagaindo mo sang mga yamangintoo sang Tohan antak maningkamot silan maginang ng madyaw. Kay madyaw yani aw dakowa yang kapantagan sang mga otaw.
Awgaid paglikay sang mga panaglalis na way poos makapantag sang mataas na listaan ng mga kamona-monaan, aw ayaw oman magapil sang paglalis aw pagtanam makapantag sang Hokoman ni Nabi Mosa. Kay yang mayninyan na panaglalis way poos aw way amakamang mayo sinyan. 10 Yang sino-sino ansan kamayo na yagadaa ng pagkabain-bain sang jamaa dait mo sagdaun ng makaisa atawa makadowa. Kong di oman amaningug kanmo, pasagdi da yan aw ayaw da magagad-agad kanan. 11 Kay yamatigam kaw na yan na otaw yagapakawat da sang kabunnaan. Maskin kyakatigaman nan na yamakadosa yan, di magatawbat. Agaw, yokman da yan sabap sang ininang nan.
Yang Kataposan na Pyaglaongan
12 Na adon, pagdatung ansan kanmo si Artimas atawa si Tikikos, daw sino kanilan dowa yang apakadtoon ko, paningkamoti na makakadto dayon kaw sang banwa ng Nikopolis antak magkita kita adto kay yakahokom ako na adto ako magauya sang panahon ng tingtignaw. 13 Paningkamoti na akatabangan si Apolos aw si Sinas na abogado antak makapanaw silan. Sigorowa na way kolang sang mga panginaanglan nilan. 14 Indowi yang mga kalomonan natun na maginang ng madyaw antak makatabang silan sang mga yagakinaanglan. Kay kong maynan, aon kapantagan ng ininang nilan.
15 Yang kariko ng mga kaupdanan ko adi yagasalam kanmo. Salaman oman kami sang mga kalomonan natun sang pagpangintoo ansan na yagapakadakowa kanami sang kanilan pangatayan.
Na, kaloyan pa gao ng Tohan yang kariko mayo. Wassalam