2
Yang Bunna na Indowan
Awgaid ikaw, kay Titos, dait na yang pyagaindo mo mosobay sang bunna na indowan. Paglaonga yang mga mangkatikadung na kinaanglan silan magpogong sang napso nilan, na madyaw yang batasan nilan antak silan addatan ng kadaigan, aw kinaanglan oman na madyaw yang dumduman nilan. Dait na bunna yang pagpangintoo nilan, na aon looy sang kapagonawa nilan aw aon pagsabar.
Indowi oman yang mga kaboyagan na madyaw yang addat nilan kay yan yang dait sang mga otaw na yamangagad sang Tohan. Di dait na tabian silan atawa paralasing, kondi dait na magaindo silan ng madyaw. Kay kong maynan, katowadaan nilan yang mga mangkangod nilan na kaobayan na malugun silan sang kanilan bana kipat sang kanilan mga anak, na madyaw yang dumduman nilan, sotti yang pangatayan, madyaw yang pagatiman nilan sang baay aw magpasakop silan sang bana nilan. Kong maynan yang inangun nilan, way makapaglaong ng maat makapantag sang pyaglaongan ng Tohan na pyagaindo natun.
Magonawa oman sinyan, towadai yang mga olitawo na abay madyaw yang dumduman nilan. Ikaw, kay Titos, dadayawa yang addat mo antak kaw mainang ng opamaan sang mga kaupdanan mo. Sang kanmo pagindo pakitaan kanilan na mapoti yang pangatayan mo aw matorid yang pagindo mo. Sigorowa na madyaw aw tama yang kanmo pyaglaongan antak way akasaway kanmo. Kay kong maynan, akasipugan yang mga yosopak kanatun kay way akapaglaong nilan na maat makapantag kanatun.
Indowi yang mga allang na pangagadan nilan yang mga amo nilan sang kariko ng pyagasogo kanilan antak masowat silan. Di silan dait magsopak atawa magtobag kanilan. 10 Paglaonga oman silan na di amangawat sang kanilan amo kondi magpakita gao silan na sang kariko ng inangun nilan madyaw silan aw kasarigan antak makita ng mga otaw na madyaw yang pyagaindo natun makapantag sang Tohan na kanatun Manlolowas.
11 Kay pyapakita da ng Tohan yang kanan looy sang kariko ng manosiya na makalowas kanilan sikun sang kasiksaan. 12 Yani na looy yang yagaindo kanatun na biyaan da natun yang maat na mga inang aw di da natun pangagadan yang napso natun na kadodonya gaid. Awgaid sarta adi pa kita sining donya dait na madyaw yang kanatun dumduman, matorid yang kanatun ininang aw yang kanatun batasan makapasowat sang Tohan. 13 Dait na maynan yang kinabowi natun sarta yagatagad kita sidtong dakowa na allaw na yan yang akasowat natun kay yasarig kita na magabarik da adi sining donya yang mabarakat na Tohan aw Manlolowas natun na si Isa Almasi na yagadan yan ng dakowa na kasiga. 14 Yatag nan yang kinabowi nan para kanatun antak malowas kita sikun sang kariko ng mga dosa natun aw antak mainang kita ng mga otaw na sakop nan na sotti aw dakowa yang kallini sang paginang ng madyaw.
15 Na, yani gao yang pagaindo mo sang mga kalomonan ansan. Pakatigsuna yang pangatayan nilan aw sagdaa silan kong aon ininang nilan na maat. Ayaw pagtogoti na atamayun kaw nilan kay yatagan kaw ng kapatot sang pagtowada kanilan.