Yang Sorat ni Paulus adto kang
Titos
Pagpakatigam makapantag sini na Sorat
Si Titos sambok na olitawo na dili ng Yahodi na yamangintoo kang Isa Almasi. Sambok yan na kaupdanan ni Paulus sang mga panaw nan antak magpayapat ng Madyaw na Gogodanun. Sang kadogayan yamainang yan ng pangoo ng jamaa adto sang poo ng Kiriti.
Ansini na sorat tyotowadaan ni Paulus si Titos makapantag sang madyaw na pagpangoo kipat sang batasan ng mga otaw na yamangintoo kang Isa Almasi, labi da kay madaig yang mga taga Kiriti na maat yang pamatasan.
1
Pagsalam
Ako yani si Paulus na allang ng Tohan aw sahabat ni Isa Almasi. Pipili ako ng Tohan aw syosogo nan ako antak pakatigsunun ko yang pagpangintoo ng mga otaw na pipili nan antak mainang ng sakop nan. Syosogo oman ako antak indowan ko silan sang kabunnaan na yan yang makatabang kanilan sang pagpangagad nilan sang Tohan aw makaatag kanilan ng kasigorowan na akaonan silan ng kinabowi na way kataposan. Sang wa pa akabaoy yang donya pyapasad da ng Tohan na atagan nan kita sini na kinabowi, aw yang Tohan dili mamakak. Pagdatung ng wakto na pyagakahanda nan, pyapakatigam da nan kanatun yani na pasad nan sabap sang Madyaw na Gogodanun. Aw ako yang syasarigan nan antak ko yan apayapat sobay sang sogo kanak ng Tohan na kanatun Manlolowas.
Na, yani na sorat apasampay ko kanmo, kay Titos, na ikaw magonawa ng bunna na anak ko sabap sang sambok da natun na pagpangintoo. Pangayoon ko sang Tohan na kanatun Ama na amadawat mo yang kadyawan aw kalinaw sikun kanan aw sikun oman kang Isa Almasi na kanatun Manlolowas.
Yang Gawbuk ni Titos adto sang Poo ng Kiriti
Na, bibilin ta kaw adto sang Kiriti antak dadayawon mo yang gawbuk na wa pa natun akatapos aw antak makapili kaw ng pilangka otaw na mga pangoo sang kada jamaa sidto na mga banwa magonawa sang pyagasogo ko kanmo. Yang mga otaw na mapakay piliun na pangoo dait na way akasaway kanilan, sambok gaid yang kanilan asawa, aw yang mga anak nilan dait na yamangintoo kang Isa Almasi aw di ikilaa na darowaka atawa masopakun. Kay yang pangoo sang jamaa yang syasarigan sang gawbuk ng Tohan. Agaw dait na way akasaway kanan, dili yan ng ambogon, di madari madaman, dili ng paralasing, dili ng maisug aw di oman magnapso sang sapi. Kinaanglan na madyaw yang pagdawat nan sang mga otaw na makadto sang kanilan baay aw yamallini yan maginang ng maskin ono na madyaw. Kinaanglan oman na madyaw yang dumduman nan, matorid yang ininang, iklas yang pangatayan nan adto sang Tohan aw makapogong yan sang sarili nan. Dait na pangagadan nan yang bunna na indowan na dyadawat nan antak makapatigsun yan sang pagpangintoo ng kadaigan sabap sang pagindo sinyan aw makasagda oman yan sidtong yosopak sini na indowan.
10 Kay sang kabunnaan, madaig yang mga masopakun ansan, labi da idtong mga Yahodi na yagalaong na kinaanglan kono pangagadan yang kasogowan ng pagpatoli. Yagaindo silan ng way poos aw lilimbongan gaid nilan yang mga otaw. 11 Dait na sagdaun silan sang ininang nilan kay yamakasapad sang mga pamilya. Yagaindo silan ng di dait pagindo antak gaid silan makasapi. 12 Na, aon mananagna na taga Kiriti na yagalaong makapantag sang mga imamanwa nan, “Yang mga taga Kiriti bakakun, yang batasan nilan maynang mangkaisug na ayup, mataka silan aw karim gaid nilan koman.” 13 Bunna yani na pyaglaongan. Sabap sinyan dait mo silan sagdaun antak mangagad silan sang bunna na indowan. 14 Towadai silan na di amaningug sang mga oman-oman ng mga Yahodi na way kabunnaan atawa sang mga sogowan na ininang ng mga otaw na yagataripunda sang kabunnaan. 15 Yang kariko ng mga butang halal para sang mga otaw na sotti yang pangatayan. Awgaid sang mga otaw na dili ng sotti yang pangatayan aw way pagpangintoo, way butang na halal. Kay maat yang dumduman nilan aw di silan matigam daw wain yang madyaw atawa maat. 16 Yagalaong silan na ikilaa nilan yang Tohan, awgaid wa ikitaa sang inang nilan na yamangagad silan kanan. Labi na maat yang kanilan batasan kay yabay gaid silan somopak sang bunna na indowan. Agaw di gaid silan makainang ng madyaw.