^
Pilimon
Pagsalam
Yang Looy aw Pagpangintoo ni Pilimon
Yang Angyo ni Paulus para sang Allang ni Pilimon
Yang Kataposan na Pagsalam