16
Makapantag sang Pagtipon ng Sidoka para sang mga Kalomonan
Adon, makapantag sang pagtipon ng sapi para sang mga kalomonan ta na sakop ng Tohan adto sa Yahodiya, inanga mayo yang mag-onawa ng pyagasogo ko sang mga jamaa sang probinsya ng Galatiya. Kada Domingo, yang kada isa kamayo magalain ng sapi na tabang mayo kanilan sobay sang kamayo kita. Tipona mayo inyan untak pagdatung ko ansan kamayo, andam da yang tabang mayo. Na, pagkansan da ko kamayo, asogoon ko yang mga otaw na pinili mayo adto sa Awrosalam untak magdaa ng tabang mayo. Aw atagan ko silan ng sorat na magpakilaa kanilan sang mga kalomonan ta ansidto. Awgaid kong kinaanglan na ako yang magdaa ng tabang mayo, na, pa-agadun ko silan.
Yang mga Plano ni Paulus
Na, yani yang plano ko adon na makansan ako kamayo. Awgaid amapit mona ako sang mga kalomonan ta sang Makidoniya kay kinaanglan na amagi ako adto. Basin madogay ako ansan kamayo kay kong mapakay, ansan pa ko palabayun yang tingbagyo. Kay kong maynan, makatabang da kamo kanak sang sonod na panaw ko abir wain ako komadto. Di ko karim na madari gaid ako ansan kamayo kondi karim ko gao na madogay ako ansan kamayo kong kahanda ng Tohan. Awgaid adon magapabilin pa ako adi sang Ipisos taman sang Pakaradyaan ng Pintikostis. Kay madaig pa adi yang marim maningug ng pag-osiyat ko maskin madaig oman yang yasopak kanak.
10 Adon, pagdatung ni Timotiyo ansan kamayo, atimana mayo yan ng madyaw kay yagagawbuk oman yan para kang Tagallang Isa na mag-onawa kanak. 11 Addati mayo yan aw tabangi mayo yan sang mga panginaanglan nan sang panaw untak makabarik yan adi kanak na way karidowan. Kay pyagatagadan ko yan upud sang kadaigan pa na mga kalomonan ta.
12 Na, makapantag sang kanatun lomon na si Apolos, yabay ko yan paglaongon na komadto kamayo upud sang kadaigan pa na mga kalomonan ta. Awgaid di pa nan karim komadto. Awgaid kong aon day logar nan, makadto da kono yan.
Yang Kataposan na Pyaglaongan ni Paulus
13 Pagbantay kamo aw pabagsuga mayo yang pagpangintoo mayo. Pagmaisugun kamo aw pagpakaligun. 14 Aw sang kariko ng inangun mayo pakitaan mayo na aon looy mayo sang kapag-onawa mayo.
15 Mga kalomonan ko, kyatigaman mayo na yang ona na yagapangintoo kang Isa Almasi ansan sang probinsya ng Akaya si Istipanas aw yang kanan pamilya. Aw iklas yang pagtabang nilan sang mga otaw na sakop ng Tohan. 16 Agaw adon, pangayoon ko kamayo na magpasakop kamo sang mga otaw na mag-onawa nilan kipat yang kariko ng mga kaupudanan na yamaningkamot maggawbuk para kang Tagallang Isa.
17 Yamasowat ako sang pagdatung adi nilan ni Istipanas, si Portonatos aw si Akaikos. Yang wa mayo aka-inang kay wa kamo adi, ininang da nilan. 18 Yagapabagsug silan sang pangatayan ko mag-onawa ng pagpabagsug nilan sang pangatayan mayo. Addati mayo yang mga otaw na mag-onawa nilan.
19 Na, yang mga jamaa adi sang probinsya ng Asiya yagasalam kamayo. Si Akilas aw yang asawa nan na si Pirisila kipat oman yang mga kalomonan na yanagkatipon sang kanilan baay, yagasalam oman kamayo kay maglomon kamo sang pagpangintoo. 20 Aw yang kariko ng mga kalomonan ta adi yagasalam oman kamayo. Kamo oman, pagsinalamay kamo silbi tanda na maglomon kamo sang pagpangintoo.
21 Na, ako mismo na si Paulus yang yagasorat sini na pagsalam ko kamayo.* 16:21 Yang kya-anadan ni Paulus na pyasorat nan yang mga sorat sang sangka otaw. Awgaid yan da mismo yang yagasorat sang ngaan atawa pagsalam nan untak katigaman na bunna na yani na sorat yagasikun kanan.
22 Sino-sino yang di magpakadakowa kang Tagallang Isa sang pangatayan nilan, asiksaun silan ng Tohan. O kay Tagallang, magabarik da kaw gao adi!
23 Na, kaoyan pa gao kamo ni Isa Almasi na kanatun Tagallang. 24 Dakowa yang kariko mayo sang kanak pangatayan sabap sang pagkasambok natun-mayo kang Isa Almasi. Amin.
Wassalam

*16:21 16:21 Yang kya-anadan ni Paulus na pyasorat nan yang mga sorat sang sangka otaw. Awgaid yan da mismo yang yagasorat sang ngaan atawa pagsalam nan untak katigaman na bunna na yani na sorat yagasikun kanan.