Yang ikadowa na Sorat ni Paulus adto sang Jamaa sang Banwa ng
Korinto
Pagpatigam makapantag sini na Sorat
Yaning ikadowa na sorat pyadaa ni Paulus adto sang jamaa sa Korinto sang panahon na yamarido yan kanilan. Kay yadungug nan na aon mga otaw na syomuud sang jamaa na yaga-indo ng dili ng bunna. Yasopak silan sang pyaga-indo nan aw yagalaong silan na si Paulus dili kono ng bunna na sahabat.
Yamarido da si Paulus kay pyaningugan ng mga taga Korinto yang idtong pyaga-indo nilan. Agaw pyadumdum nan kanilan ansini na sorat daw ono yang batasan aw ininang nan nang idto pa yan kanilan. Sabap sang kinita aw dyungug nilan, dait gao na kyatigaman nilan na si Paulus bunna na sahabat na syogo ng Tohan untak mag-osiyat makapantag kang Isa Almasi. Yang kariko ng kasikotan na kya-agian nan sabap sang kanan gawbuk para sang Tohan, yang idto yang tanda ng pagkasahabat nan. Sang kariko ng pyagalaong ni Paulus ansini na sorat mapayag na dakowa sang pangatayan nan yang mga kalomonan sa Korinto.
1
Pagsalam
Ako yani si Paulus na sahabat ni Isa Almasi sabap sang kahanda ng Tohan. Kami sang lomon ta na si Timotiyo yagasorat kamayo na mga sakop ng Tohan ansan sang jamaa sa Korinto kipat yang kariko ng mga otaw na sakop ng Tohan sang probinsya ng Akaya. Pangayoon ko sang Tohan na kanatun Ama na amadawat mayo yang kadyawan aw kalinaw sikun kanan aw sikun oman kang Isa Almasi na kanatun Tagallang.
Yang Pagpanginsokor ni Paulus adto sang Tohan
Pojiun ta yang Tohan na Ama ni Isa Almasi na kanatun Tagallang. Maoyanun yan na Ama aw Tohan na matigam tomabang kanatun sang maskin ono na kasikotan. Tyabangan nan kami untak mabagsug yang pangatayan nami sang maskin ono na kasikotan na yadatung kanami untak makapabagsug oman kami sang pangatayan ng kadaigan na yadatungan oman ng kasikotan. Aw yang tabang nami kanilan mag-onawa ng tabang na yadawat nami sikun sang Tohan. Madaig yang kasikotan na kya-agian nami na mag-onawa ng kya-agian ng Almasi. Awgaid dakowa oman yang tabang aw kabagsug na yadawat nami sabap sang Almasi. Na, kong yaka-agi kami ng kasikotan, yamaitabo yani para sang kamayo kalowasan aw untak pabagsugun yang pangatayan mayo. Aw kong kyatabangan kami sang mga kasikotan, yamaitabo yani sang pagpabagsug kamayo untak makasabar oman kamo sang mga kasikotan na mag-onawa kanami. Agaw dakowa yang pagsarig nami kamayo kay kyatigaman nami na kya-agian da mayo yang mga kasikotan na mag-onawa kanami. Aw sabap sinyan apabagsugun oman ng Tohan yang pangatayan mayo na mag-onawa ng ininang nan kanami.
Mga kalomonan ko, karim nami na katigaman mayo na madaig yang kasikotan na kya-agian nami adto sang probinsya ng Asiya. Bali na kairap ng kya-agian nami na alos di da nami kasabaran. Aw wa da kami pagadumdum na amabowi pa. Agaw, pagtoo nami na dyomatung da yang wakto ng kanami pagkamatay. Awgaid yamaitabo inyan untak di kami somarig sang kanami ginawa kondi yang Tohan na yan yang makabowi oman ng mga patay. 10 Lyowas nan kami sikun sidtong kya-agian nami na idto da gao yang akamatay nami. Aw alowasun oman nan kami sikun sang maskin ono na amaitabo kanami. Agaw yang Tohan da yang syarigan nami na abay nan kami lowasun sikun sang kariko ng mga kasikotan. 11 Aw kamo oman yang makatabang kanami pina-agi sang pagpangayo-ngayo mayo para kanami. Kay kong madaig ansan kamayo yang magadowaa para kanami, atagan da kami ng Tohan ng kadyawan. Aw ansinyan madaig oman yang amanginsokor sang Tohan sabap sang tabang nan kanami.
Yang Pagparin ng Plano ni Paulus
12 Yani yang ikapasibantog nami na madyaw yang kanami batasan sang kariko ng mga otaw aw labi da kamayo. Sotti yang pangatayan nami aw madyaw yang kanami niyat sang kariko ng ininang nami kay syomarig kami sang tabang ng Tohan aw dili sang katigam ng manosiya. 13-14 Na, sang kariko ng syorat nami kamayo way tinago na mana kondi yang kariko mabasa aw masabot mayo. Yamatigam kami na di pa abay mayo masabot daw ono yang pyagadumdum aw ininang nami. Awgaid syomarig ako na madatung yang allaw na amasabot da mayo kami ng madyaw kay untak sang allaw ng pagbarik ni Tagallang Isa ikapasibantog mayo kami mag-onawa ng pagpasibantog nami kamayo.
15 Na, sabap ng syomarig ako na makasabot kamo kanak, yagadumdum ako singaon na abisitaun ta kamo ng makadowa untak madoble yang kadyawan na amadawat mayo. 16 Kay yang plano ko na amapit ako ansan kamayo sang pagpaduug ko sa Makidoniya aw amapit oman ako ansan kamayo sang kanak pagbarik untak katabangan mayo ako sang pagkadto ko sa Yahodiya. 17 Na adon, kay wa akadayon yani na plano ko, yagadumdum ba kamo na madari maparin yang dumduman ko? Basin yagalaong kamo na mag-onawa oman ako sang kadaigan na mga otaw adi sang donya na yagalaong ng “Uu,” awgaid yang karim ipasabot kadi na “Dili.” 18 Awgaid sang kabunnaan, di ako ng mayninyan. Kay mag-onawa ng pyaglaongan ng Tohan na kasarigan, kasarigan oman yang pyaglaongan ko kamayo. 19 Kay si Isa Almasi na Anak ng Tohan na pyapayapat nami ni Silas aw si Timotiyo ansan kamayo, di amaparin yang dumduman nan, awgaid aag bunna aw kasarigan yang kariko ng pyaglaongan nan. Aw yani si Isa Almasi yang tanda na kasarigan yang pyaglaongan ng Tohan. 20 Kay sabap sang Almasi yatoman yang kariko ng pyasad ng Tohan. Agaw, sabap kanan makapaglaong kita ng “Amin” adto sang Tohan. Aw sabap sinyan amabantog yan. 21 Na, yang Tohan mismo yang yatabang kanatun-mayo untak mabagsug yang kanatun pagkasambok sang Almasi. Pinili nan kita-kamo untak magpangagad kanan. 22 Yatagan nan kita ng kanan Nyawa, yani yang tanda na kita mga sakop da nan. Aw sabap ng idi da sang kanatun pangatayan yang Nyawa ng Tohan makasigoro kita na amadawat natun yang kariko ng pyagakahanda nan kanatun.
23 Adon, yang Tohan yamatigam daw ono yang ini sang pangatayan ko aw yan yang saksi na bunna yang pyaglaongan ko kamayo. Wa ako pagabarik ansan kamayo sa Korinto kay di ko karim na akadamanan ta kamo. 24 Na, waa sang dumduman nami na mamugus kamayo daw ono yang dait mayo pangintowan kay mabagsug da yang pagpangintoo mayo. Yang karim gaid nami na atabangan kamo nami untak kadogangan pa yang kasowat mayo.