2
Agaw sagaw yagadumdum ako singaon na di pa ako magabarik ansan kamayo kay di ko karim na apasakitan ta kamo oman. Kay kong apasakitan ko yang ginawa mayo, sino pa yang makapasowat kanak? Waa da may lain, kamo gaid. Agaw yagasorat mona ako kamayo singaon kay untak sang pagkadto ko kamayo, di mayo ako atagan ng karidowan kondi makapasowat gao kamo kanak. Kay kyatigaman ko na kong amasowat ako, amasowat oman yang kariko mayo. Singaong pagsorat ko kamayo, mabugat yang ginawa ko aw yagatiyao ako sabap sang bali na karido ko. Awgaid wa ako pagasorat kamayo untak pasakitan yang ginawa mayo kondi untak katigaman mayo na dakowa yang looy ko kamayo.
Dait mayo Amponon yang Yakadosa
Na adon, yang idtong otaw na yaga-atag kamayo ng karidowan sabap ng yakadosa yan, dili ako yang pyakaridowan nan kondi kamo. Na, basin dili ng kariko mayo untak di kasobraan yang pyaglaongan ko. Awgaid ipaglaong da ko kamayo na tama da yang pagdisiplina mayo kanan. Madyaw kong amponon da mayo yan aw pabagsugun oman mayo yang pangatayan nan untak di oman kasobraan yang karido aw kabugat ng ginawa nan. Sabap sinyan pangayoon ko kamayo na ipakita mayo kanan na dakowa oman yang looy mayo kanan. Na, yang katoyowan ko sidtong ona na sorat ko na tanawon ko daw pyangagadan ba mayo yang kariko ng pyaga-indo ko kamayo. 10 Adon, kong amponon mayo yang yakadosa, amponon ko oman yan. Aw kong yampon da ko yan na otaw maskin wa yan pakadosa kanak, yampon da ko yan sa adapan ng Almasi kay yani para sang kamayo kadyawan. 11 Na, yani yang dait natun inangun untak di kita matalo ng Saytan kay kyatigaman natun daw ono yang pama-agi aw katoyowan nan.
Yang Karido ni Paulus adto sang Banwa ng Trowas
12 Adon, pagkadto ko sang longsod ng Trowas untak magpayapat ng Madyaw na Gogodanun makapantag sang Almasi, kinita ko na pyaga-andam dadaan ng Tagallang yang mga otaw sang pagpaningug kanak. 13 Awgaid yamarido oman yang ginawa ko kay wa ko akitaa ansan yang kanatun lomon na si Titos. Agaw yagasabi da ako sang mga kalomonan ansidto aw yamanaos ako adto sa Makidoniya.
Yang Kadaogan sabap kang Isa Almasi
14 Awgaid sokor sang Tohan kay sabap sang pagkasambok nami sang Almasi pyaga-agad nan kami sang parada ng kanan kadaogan. Aw sabap kanami amapayapat yang Madyaw na Gogodanun makapantag kanan adto sang kariko ng mga banwa na mag-onawa ng paballo na amakarimpud sang tibok donya. 15 Agaw kami, sabap sang pagpayapat nami makapantag sang Almasi main kami ng paballo na amakasowat sang Tohan. Aw yang pyapayapat nami yakarimpud adto sang kariko ng mga otaw na yamalowas kipat yang yagapaduug sang narka. 16 Sang mga otaw na yamalowas kay tyarima nilan yang pyapayapat nami, mag-onawa yan ng paballo na maka-atag kanilan ng kinabowi. Awgaid sang mga otaw na yagapaduug sang narka kay wa nilan atarimaa yang pyagadungug nilan, mag-onawa yan ng bao ng patay na makadaa kanilan sang kasiksaan. Na, yang pagpayapat ng Madyaw na Gogodanun barapantag na gawbuk aw di yan ma-inang sang kanang otaw gaid na kagaga. 17 Awgaid ma-inang nami yani kay syogo kami ng Tohan. Aw yagapayapat kami ng pyaglaongan ng Tohan sikun sang mapoti nami na pangatayan sa adapan ng Tohan aw sabap sang kapatot na yatag kanami ng Almasi. Agaw, dili kami ng mag-onawa sang kadaigan na yagapayapat untak gaid makasapi.