Yang ona na Sorat ni
Yahiya
Pagpatigam makapantag sini na Sorat
Yani na sorat yagasikun kang Yahiya na sambok na sahabat ni Isa Almasi. Si Yahiya yagasorat oman ng sambok na Madyaw na Gogodanun aw yang Pyakita na kabain sa Kitab Injil.
Yani na sorat pyadaa nan adto sang mga Almasihin sang yagakatuna-tuna na banwa kay sidto na wakto aon mga magiindoway na yaga-indo ng dili ng bunna makapantag kang Isa Almasi. Kay yaga-indo silan na si Isa kono wa akabaoy ng manosiya kay yang kariko ng manosiya baradosa. Laong oman nilan na mapakay magpadaa ng napso kay yang kalowasan way kono labot sang lawas kondi sang pangatayan gaid.
Sabap sinyan pyangimunnaan ni Yahiya sang mga Almasihin na si Isa Almasi bunna na yagasikun sang Tohan awgaid yabaoy ng manosiya. Pyagalaong oman nan silan na sino-sino yang yagapangintoo kang Isa Almasi dait mag-inang ng madyaw aw dait silan magsikaoyay.
1
Yang Pyaglaongan na Maka-atag ng Kinabowi
Yagasorat ako kamayo makapantag kang Isa Almasi na yan yang Pyaglaongan na maka-atag ng kinabowi. Sang pukas nang wa pa akabaoy yang donya, iyan da yan. Bunna na yadungug nami yang pyaglaongan nan aw kinita nami yan. Kinita nami yan ng dowa na mata nami aw tyakmagan nami ng arima. Yan agaw na pyagasikunan ng kinabowi yakani sang donya, aw kinita nami yan. Yakasaksi kami sinyan aw adon ipatigam nami kamayo yang makapantag kanan na maka-atag ng kinabowi na way kataposan. Sokad sang pukas iyan da yan sang masaid sang Tohan na Ama aw yagapakita yan kanami. Adon ipatigam nami kamayo daw ono yang kinita aw dyungug nami untak magkasambok yang kanatun pangatayan aw mapagsambok oman kita-kamo sang Tohan na Ama kipat yang kanan Anak* 1:3 Yang pyaglaongan na Anak ng Tohan sambok na ngaan atawa titolo para kang Isa Almasi na way labot sang pagpanganak kanan. Yang karim ipasabot sini na titolo na yang kariko ng kinaiya aw kabarakat ng Tohan iyan kang Isa Almasi. na si Isa Almasi. Agaw, yagasorat kami kamayo sini na mga butang untak makomplito yang kanatun kasowat.
Yang Kinabowi na iyan sang Kapawa
Na, yani yang pyaglaongan na dyungug nami sikun kang Isa Almasi aw yani oman yang ipatigam nami kamayo na yang Tohan kapawa aw way kadugguman adto kanan. Agaw, kong magalaong kita na yagakasambok kita sang Tohan awgaid maat yang kanatun ininang na maynang yagapanaw-panaw kita adto sang kadugguman, na, bakakun da kita kay wa kita apangagad sang bunna na indowan. Awgaid kong madyaw yang kanatun ininang kay iyan kita sang kapawa mag-onawa ng Tohan na iyan sang kapawa, magakasambok yang kanatun pangatayan aw sabap sang dogo ni Isa na Anak ng Tohan makamang yang kariko ng mga dosa natun aw amasotti da kita.
Na, kong magalaong kita na way kanatun dosa, ilimbongan natun yang ginawa natun aw waa sang pangatayan natun yang kabunnaan. Awgaid kong igogod natun sang Tohan yang kanatun mga dosa, makasigoro kita na amponon nan yang mga dosa natun aw sottiun nan yang kanatun pangatayan sikun sang kariko ng ininang natun na maat kay matorid yang Tohan aw atomanun nan yang pasad nan. 10 Kong magalaong kita na wa kita pakadosa, maynang yagalaong da kita na bakakun yang Tohan aw waa sang pangatayan natun yang pyaglaongan nan.

*1:3 1:3 Yang pyaglaongan na Anak ng Tohan sambok na ngaan atawa titolo para kang Isa Almasi na way labot sang pagpanganak kanan. Yang karim ipasabot sini na titolo na yang kariko ng kinaiya aw kabarakat ng Tohan iyan kang Isa Almasi.