Yang ona na Sorat ni Paulus kang
Timotiyo
Pagpatigam makapantag sini na Sorat
Si Timotiyo sambok na olitawo na yagapangintoo kang Isa Almasi sabap sang pag-osiyat ni Paulus. Sang kadogayan, pyaga-agad ni Paulus si Timotiyo sang mga panaw nan. Aw sang wakto ng pagsorat sini ni Paulus, si Timotiyo da yang pangoo ng jamaa adto sang banwa ng Ipisos.
Ansini na sorat pyabantay ni Paulus si Timotiyo sang mga indowan na dili ng bunna mag-onawa ng indowan na yang kalowasan kono pina-agi sang ilmo atawa katigam na yamatago. Tyowadaan oman ni Paulus si Timotiyo makapantag sang pagdaa ng jamaa kipat yang pamatasan na dait sang mga pangoo ng jamaa.
1
Pagsalam
Ako yani si Paulus na sahabat ni Isa Almasi sobay sang sogo ng Tohan na kanatun Manlolowas, aw sobay oman sang sogo ni Isa Almasi na yan yang syarigan natun. Pyasampay ko yani na sorat kammo, kay Timotiyo, na ikaw mag-onawa ng bunna na anak ko sabap sang pagpangintoo mo kang Isa Almasi.
Pangayoon ko sang Tohan na kanatun Ama na amadawat mo yang kadyawan, looy aw kalinaw sikun kanan aw sikun oman kang Isa Almasi na kanatun Tagallang.
Dait Sagdaun yang mga Otaw na Yaga-indo ng dili ng Bunna
Na, mag-onawa ng pyagalaong ko kammo singaong pagpaduug ko sa Makidoniya, ansan pa kaw sang Ipisos. Kay aon mga otaw ansan na yaga-indo ng dili ng bunna aw kinaanglan na sagdaun mo silan. Paglaonga silan na biyaan da nilan yang mga gogodanun na way kabunnaan aw yang mataas na mga listaan ng kamona-monaan. Kay yang inyan pyagasabapan gaid ng panaglalis aw di makatabang sang pagtoman sang kahanda ng Tohan. Kay yang kahanda ng Tohan akatigaman gaid natun sabap sang kanatun pagpangintoo. Na, yang katoyowan nining sogo ko kammo na yang kariko mayo sang jamaa ka-aonan ng looy sang matag-isa na yagasikun sang sotti na pangatayan, madyaw na dumduman aw yang iklas na pagpangintoo. Kay aon kadaigan ansan kamayo na yagatarikod sini na indowan aw yabay da gaid silan maglalis makapantag sang mga butang na way kapantagan. Karim gao nilan na ma-inang ng magiindoway ng Hokoman. Awgaid sang kabunnaan, wa silan akatigam daw ono yang pyagalaong nilan aw wa silan akasabot sang pyaga-indo nilan na pyugus nilan adto sang kadaigan.
Na, kyatigaman natun na yang kasogowan na yatag kanatun ng Tohan madyaw kong insakto yang paggamit ninyan. Agaw dait natun dumdumun na yang kasogowan wa inanga para sang mga otaw na yaga-inang ng matorid kondi para sang mga otaw na masopakun, dili magpasakop sang aon kapatot, mga otaw na way Tohan kipat yang mga baradosa, mga otaw na way addat sang Tohan kipat sang agama, mga yagapatay sang mga taganak atawa sang kadaigan pa na otaw, 10 mga yagajina, mga yaga-inang ng kadopangan sang kapag-onawa nilan na usug atawa bobay, mga mangingidnap, mga bakakun aw mga yagasapa ng dili ng bunna, aw sang mga otaw na yaga-inang ng maskin ono na sopak sang bunna na indowan. 11 Na, yani na indowan yakalasak sang Madyaw na Gogodanun na syarig kanak ng Tohan untak ko ipayapat. Aw yaning Madyaw na Gogodanun yagasikun sang Tohan na labi na bantoganun aw pyagasikunan ng kariko ng kadyawan.
Makapantag sang Looy ng Tohan kang Paulus
12 Yamanginsokor ako kang Isa Almasi na kanatun Tagallang sabap sang kusug na yatag nan kanak para sini na gawbuk. Yamanginsokor oman ako kanan kay tyarima nan ako na kasarigan aw pinili nan ako untak maggawbuk para kanan. 13 Singaong wa pa ako apangintoo sang Almasi yagalaong ako ng maat makapantag kanan. Dogang pa sinyan pyasikotan aw pyagadaog-daog ko yang mga otaw na yagapangintoo kanan. Awgaid maskin maynidto yang ininang ko, kyaoyan ako ng Tohan kay sidto na wakto wa ako akatigam na sopak sang Tohan yang ininang ko kay wa pa ako apangintoo sang Almasi. 14 Na, bali na kadakowa ng looy na pyakita kanak ni Tagallang Isa! Tyabangan nan ako na amangintoo kanan aw yatagan nan ako ng looy sang kanak pangatayan na yani yang i-atag nan sang kariko natun-mayo na yagakasambok kang Isa Almasi.
15 Na, yani na pyaglaongan bunna aw dait dawatun aw pangintowan na si Isa Almasi yakani sining donya untak lowasun nan yang mga baradosa. Aw ako isa da sang labi na maat kanilan. 16 Awgaid kyaoyan ako ni Isa Almasi untak ipakita nan yang dakowa na pagsabar nan sang mga baradosa na mag-onawa kanak. Maskin ono da yang kaatan na ininang ng otaw, atagan oman nan ng kaamponan. Agaw, ininang nan ako ng opamaan sang kadaigan pa na mga otaw na amangintoo kanan aw amakadawat ng kinabowi na way kataposan. 17 Pojiun ta yang Tohan na yan yang Soltan na yagadato taman sa taman! Di yan amatay aw di oman yan makita. Sambok da nan na Tohan aw kanan da yang kabarakat aw kabantog taman sa taman! Amin.
18 Na adon, kay Timotiyo na anak ko, yani yang sogo na isarig ko kammo. Dumduma yang pyagatagna ng mga magpapatigamay makapantag kammo singaon. Pangagadi yang idto na mga pyaglaongan untak makalaban kaw ng madyaw sidtong yasopak sang kabunnaan. 19 Pabagsuga yang kammo pagpangintoo aw sigorowa na kyatigaman mo na way maat na ininang mo. Kay aon kadaigan na yaga-inang ng kyatigaman nilan na sayup sampay na yawaa da yang kanilan pagpangintoo. 20 Kaupud nilan si Himinos aw si Iskandar. Na, pyasagdan da ko silan sang Saytan untak katowadaan silan na di dait maglaong ng maat makapantag sang Tohan.