2
Yang Pagdatung ng Nyawa ng Tohan
Ansinyan pagdatung ng allaw ng pakaradyaan na tyawag ng Pintikostis,* 2:1 Yang Pakaradyaan ng Pintikostis yagasogod sang ika-50 na allaw pagkatapos ng Pakaradyaan ng Paglabay. yanagkatipon yang kariko ng mga yagapangintoo kang Isa sang sambok na logar. Sakadyap aon matanog na oni sikun sang langit na maynang makusug na samut. Aw yakarimpud yan na oni sa suud ng baay na pyagakatiponan nilan. Ansinyan aon kinita nilan na maynang atoon sa porma ng dila na yakatongtong sang matag-isa kanilan. Aw yang kariko nilan pyagabuutan ng Nyawa ng Tohan aw yakapaglaong silan ng yagakatuna-tuna na pyaglaongan na wa nilan akatigami. Ya-inang nilan yani sabap sang kabarakat na yatag kanilan ng Nyawa ng Tohan.
Na, sidto na wakto aon mga Yahodi sa Awrosalam sikun sang yagakatuna-tuna na mga banwa adi sa babawan ng donya na bara-ibada silan na mga otaw. Pagdungug nilan sidtong oni, madaig kanilan kyomadto sang pyagatiponan ng mga yagapangintoo kang Isa. Pagdatung nilan adto, bali na katingaa nilan kay idtong mga otaw na pyagabuutan ng Nyawa ng Tohan yagalaong sang pyaglaongan ng matag-isa kanilan. Yatingaa sagaw silan aw laong nilan, “Di ba yani na mga otaw taga Jalil? Nanga yakadungug kita na yagalaong silan ng mga pyaglaongan ng matag-isa kanatun? Aon adi kanatun mga taga Partiya, Midiya, aw taga Ilam. Aon oman taga Misopotamiya, Yahodiya aw Kapadokiya, Pontos aw Asiya. 10 Aw aon oman taga Pirigiya, Pampiliya aw taga Misir, aw mga otaw sikun sang mga logar adto sa Libiya na masaid sa Kirini. Aw aon oman yagasikun sang syodad ng Roma 11 na mga Yahodi kipat yang mga dili ng Yahodi na yagapasakop sang agama Yahodi. Aon oman taga Kiriti aw taga Arabiya. Na, maskin yagakatuna-tuna yang pyagasikunan ta, yakasabot kita ng kanilan pyaglaongan makapantag sang mga katingaan na ininang ng Tohan kay yagalaong silan ng kanatun mga pyaglaongan!” 12 Na, yamangkatingaa sagaw yang kariko ng mga otaw ansan aw yamaribog silan. Agaw yanag-inosipay silan, laong nilan, “Ono kowaw yang mana nini?”
13 Awgaid aon oman kadaigan na yagasangu-sangu sang mga yagapangintoo kang Isa aw laong nilan, “Yamangkalasing gaid yani na mga otaw!”
Yang Pag-osiyat ni Pitros
14 Ansinyan yamindug si Pitros kipat yang sampoo aw isa na mga sahabat aw yagalaong yan ng matanog adto sang kaotawan, laong nan, “Mga kalomonan ko na mga Yahodi aw yang kariko mayo na yaga-uya adi sa Awrosalam, paningugi mayo yang ipaglaong ko kamayo. 15 Dili ng bunna yang dumduman mayo na lasing yani na mga otaw kay way magkalasing ng baya pa alas nowebe ng kaamdag. 16 Awgaid yani na yamaitabo adon yang pagtoman ng pyagalaong ni Nabi Yowil singaon na laong nan,
17 “ ‘Sang kataposan na mga allaw,’ laong ng Tohan, ‘ipadatung ko yang kanak Nyawa sang kariko ng mga otaw.
Yang mga anak mayo na usug aw bobay magapatigam ng ipatigam ko kanilan,
yang mga olitawo mayo makakita sang ipakita ko kanilan,
aw yang mga mangkatikadung mayo magatagaynup ng karim ko ipatigam kanilan.
18 Bunna sagaw na sidto na mga allaw ipadatung ko yang kanak Nyawa sang mga sogowanun ko na usug aw bobay
aw ansinyan magapatigam silan ng ipatigam ko kanilan.
19 Maga-inang ako ng mga katingaan adto sang langit
aw magapakita ako ng mga tanda adi sang donya
na aon kitaun na dogo, atoon aw madakmuu na ubuu.
20 Ansinyan magkaduggum yang suga,
aw magakapowa yang bowan na maynang dogo.
Aw pagkatapos san madatung yang dakowa aw barapantag na allaw
na magahokom da yang Tohan sang kariko ng manosiya.
21 Aw ansinyan sino-sino yang magasampit ng Tagallang aw amangayo kanan ng tabang, amalowas aw di da asiksaun.’ ” 2:17-21 Yani na mga ayatan yakasorat sa Kitab Tawrat, Nabi Yowil 2:28-32.
22 Yagalaong pa si Pitros, “Mga kalomonan ko na bangsa Israil, paningugi mayo yani na ipaglaong ko kamayo. Si Isa na taga Nasarit, bunna na syogo ng Tohan adi kanatun. Pyangimunnaan yani ng Tohan sabap sang mga katingaan aw mga tanda na pya-inang nan kanan. Kyatigaman mayo yani kay yamaitabo yang kariko ninyan adi kamayo. 23 Na, yani si Isa dyakup mayo, awgaid kyatigaman dadaan ng Tohan na maynan yang amaitabo kay idto yang kahanda nan. Aw pyatay mayo si Isa kay syogo mayo yang baradosa 2:23 Yang mga otaw na yagalansang kang Isa sa kros mga sondao na taga Roma. Silan yang tyawag na mga baradosa kay dili silan ng Yahodi aw wa silan akatigam sang Hokoman na yatag ng Tohan sang mga Yahodi. na mga otaw untak silan maglansang kanan adto sa kros. 24 Awgaid byowi oman yan ng Tohan aw lyowas nan yan sikun sang masikot na kamatayun kay di makadaog kanan yang kamatayun. 25 Kay aon pyagalaong ni Soltan Daud singaon na makapantag kang Isa, laong nan,
“ ‘Yamatigam ako na yabay idi kanak yang Tohan.
Iyan yan sang masaid kanak,
agaw di ako amarido.
26 Sabap sinyan dakowa yang kasowat ko aw di ako maga-ondang magpoji kanan.
Aw maskin amatay ako, aon pay pag-asa ko.
27 Kay di mo ako apabayaan adto sang banwa ng mga patay
aw di mo atogotan na amadonot yang lawas ko na sotti na sogowanun mo.
28 Pyatigam mo kanak yang daan paduug sang kinabowi.
Aw idto yang amakasowat kanak kong iyan ako sang masaid kammo.’ ”§ 2:25-28 Yani na mga ayatan yakasorat sa Kitab Jabor 16:8-11.
29 Yagapadayon pa maglaong si Pitros, “Mga kalomonan ko, pagalaongon ta kamo ng insakto na yang bantoganun na ompo natun na si Soltan Daud yamatay aw lyubung. Aw yang kanan kobor idi kanatun sampay da adon. 30 Awgaid maynidto yang pyaglaongan ni Soltan Daud kay sambok yan na nabi. Kyatigaman nan na aon pyasad kanan ng Tohan aw yani yang pasad nan na sambok sang mga topo nan ma-inang ng soltan na mag-onawa kanan. 31 Kyatigaman oman ni Soltan Daud daw ono yang inangun ng Tohan sang madatung na mga allaw. Agaw yakapaglaong yan ng makapantag sang pagkabowi oman ng Almasi, laong nan na wa yan apabayai adto sang banwa ng mga patay aw wa atogoti ng Tohan na amadonot yang lawas nan. 32 Na, yang idto si Isa na byowi oman ng Tohan sikun sang kamatay aw yang kariko nami yakasaksi sinyan kay yakakita kami kanan pagkatapos nan mabowi oman. 33 Aw adon yatagan si Isa ng dakowa na kabantogan kay pyataas yan adto sang karinto ng Tohan aw yatagan yan ng Ama ng kapatot magpadaa ng Sotti na Nyawa mag-onawa ng pasad nan. Aw adon pyadaa ni Isa yang Nyawa ng Tohan adi kanami. Agaw, yang kinita aw dyungug mayo adon yang ininang ng Nyawa ng Tohan. 34 Na, dili ni Soltan Daud yang pyataas adto sa sorga, awgaid yagalaong yan,
“ ‘Yagalaong yang Tohan sang kanak Dato,
“Pag-ingkod adi sang karinto ko
35 sampay na ataloon ko yang mga kalaban mo
aw ma-inang da silan na maynang tongtonganan ng siki mo.” ’* 2:34-35 Yani na mga ayatan yakasorat sa Kitab Jabor 110:1.
36 “Agaw sagaw adon,” laong ni Pitros, “yang kariko mayo na bangsa Israil, dait kamo matigam na yani si Isa na lyansang mayo sa kros, ininang yan ng Tohan ng Dato na Labi na Mabarakat aw yang Almasi.” 2:36 Yang Almasi yang pyasad ng Tohan na magalowas sang manosiya aw magadato sang kariko.
37 Na, pagdungug ng mga otaw sinyan na pyaglaongan ni Pitros, labi da yang karido aw alluk nilan. Agaw yaga-osip silan kang Pitros kipat sang kadaigan pa na mga sahabat, laong nilan, “Mga lomon, ono yang dait nami inangun?”
38 Tyomobag si Pitros, “Pagtawbat kamo aw yang matag-isa kamayo magpasogbo sang ngaan ni Isa Almasi untak amponon kamo ng mga dosa mayo. Aw ansinyan amadawat mayo yang Sotti na Nyawa na i-atag kamayo ng Tohan. 39 Kay idto yang pasad nan kamayo kipat sang mga katopowan mayo kipat oman sang kariko ng mga otaw adto sang mawat na mga banwa na maskin sino yang apiliun ng Tohan na kanatun Tagallang na amangagad kanan.”
40 Madaig pa yang pyaga-indo kanilan ni Pitros aw yagalaong pa yan kanilan, “Ayaw kamo pagsiling ng batasan ng maat na mga otaw adon na panahon kay untak malowas kamo sikun sang siksa na madatung kanilan.” 41 Na, madaig yang yagapangintoo sang pyaglaongan ni Pitros aw yagapasogbo silan. Aw sidto na allaw mga 3000 ka otaw yang yakadogang sang mga yagapangintoo kang Isa. 42 Yang kariko nilan yagapadayon maningug sang pyaga-indo ng mga sahabat, yabay silan managkatipon aw yakan silan ng pan na tadumanan sang pagkamatay ni Isa aw yabay silan magdowaa adto sang Tohan.
Yang Ininang ng mga Yagapangintoo kang Isa
43 Na, yang kariko ng mga otaw aon alluk nilan sang Tohan kay madaig yang mga katingaan na tanda ng kabarakat ng Tohan na ininang ng mga sahabat. 44 Yang kariko ng mga yagapangintoo kang Isa yabay managkatipon aw magtinabangay silan sang mga panginaanglan nilan. 45 Pyamarigya nilan yang kanilan lopa kipat yang kanilan mga butang aw yang alin pyagabain-bain nilan sang mga kaupudanan nilan sobay sang pyagakinaanglan nilan. 46 Allaw-allaw yanagkatipon silan adto sang Baay ng Tohan. Aw yagadungan silan koman adto sang kanilan mga baay na aon kasowat aw iklas yang pangatayan nilan sang ininang nilan. 47 Yabay silan magpoji sang Tohan aw yaddatan silan ng kariko ng mga otaw. Na, allaw-allaw aon mga otaw na yalowas aw dyogang silan ng Tohan sang mga otaw na yagapangintoo kang Isa Almasi.

*2:1 2:1 Yang Pakaradyaan ng Pintikostis yagasogod sang ika-50 na allaw pagkatapos ng Pakaradyaan ng Paglabay.

2:21 2:17-21 Yani na mga ayatan yakasorat sa Kitab Tawrat, Nabi Yowil 2:28-32.

2:23 2:23 Yang mga otaw na yagalansang kang Isa sa kros mga sondao na taga Roma. Silan yang tyawag na mga baradosa kay dili silan ng Yahodi aw wa silan akatigam sang Hokoman na yatag ng Tohan sang mga Yahodi.

§2:28 2:25-28 Yani na mga ayatan yakasorat sa Kitab Jabor 16:8-11.

*2:35 2:34-35 Yani na mga ayatan yakasorat sa Kitab Jabor 110:1.

2:36 2:36 Yang Almasi yang pyasad ng Tohan na magalowas sang manosiya aw magadato sang kariko.