Yang mga Gawbuk
ng mga Sahabat ni Isa Almasi
Pagpatigam
Yang yagasorat sini na gogodanun si Lukas na kaupudanan ni Paulus. Syorat nan yani untak magpatigam ng ininang ng mga sahabat ni Isa Almasi na syogo untak magpayapat ng Madyaw na Gogodanun adto sa Awrosalam, Yahodiya, Samariya sampay oman sang kariko ng mga banwa sa babawan ng donya.
Bago pa silan magsogod magpayapat yatagan silan ng Nyawa ng Tohan na yan yang yatabang kanilan sang kariko ng ininang nilan. Sabap sang kabarakat ng Nyawa ng Tohan madaig yang mga katingaan na ininang ng mga sahabat aw madaig yang mga otaw na yagapangagad kang Isa Almasi sabap sang pag-osiyat nilan.
Sang pirmiro, yosiyatan nilan yang mga Yahodi. Awgaid klaro yang sogo ng Tohan na yang Madyaw na Gogodanun makapantag kang Isa Almasi para sang kariko ng mga otaw, Yahodi aw dili ng Yahodi. Agaw, syogo nan si Pilip untak mag-osiyat sang sambok na otaw na taga Itiyopa. Aw si Pitros oman syogo nan adto sang sambok na kapitan na taga Roma. Awgaid si Paulus da yang yatagan ng Tohan ng gawbuk magpayapat sang mga dili ng Yahodi na tyawag oman ng Grik. Toombok yang mga panaw nan untak mag-osiyat adto sang yagakatuna-tuna na mga banwa aw madaig yang mga jamaa Almasihin na yatokod sabap kanan. Sang orian, kyomadto yan sang banwa ng Roma aw yapiriso yan sabap sang pag-osiyat nan sampay da sang pagkamatay nan.
1
Yang Kataposan na Sogowan ni Isa Almasi
Kay Dato Tiyopilo, sang pirmiro na sorat ko gyogod ko yang kariko ng ininang aw pyaga-indo ni Isa sokad sang pagsogod nan pag-indo taman sidtong allaw na pyataas da yan adto sa sorga. Sang wa pa yan pagabarik adto sa sorga aon mga sogowan na ibilin nan sang mga sahabat na pinili nan. Yani na mga sogowan pyatigam nan kanilan sabap sang kabarakat ng Nyawa ng Tohan. Pagkatapos ng pagkamatay aw pagkabowi oman ni Isa yagapakita yan sang mga sahabat nan sa suud ng 40 na allaw. Madaig yang mga tanda na pyakita nan kanilan untak katigaman nilan na bunna na yabowi oman yan. Aw sidto na mga wakto nang yagapakita yan kanilan, pyagalaong nan silan makapantag sang pagdato ng Tohan. Sangallaw sinyan sarta yanagkatipon si Isa aw yang mga sahabat nan, yagalaong yan kanilan, “Ayaw kamo pagpanaw sikun sa Awrosalam, awgaid tagadi pa mayo yang pyasad kamayo ng Tohan na kanak Ama, na pyagalaong ko kamayo singaon.* 1:4 Tanawa sa Kitab Injil, Lukas 24:49. Kay si Yahiya, tobig yang pyagasogbo nan sang mga otaw, awgaid kamo, sang di amadogay yang pagasogbo kamayo yang Nyawa ng Tohan.” 1:5 Tanawa sa Kitab Injil, Markos 1:8.
Pyataas si Isa adto sa Sorga
Ansinyan sarta yanagkatipon oman si Isa aw yang mga sahabat nan, yaga-osip silan kang Isa, “Kay Dato, adon ba yang wakto na apapanawon mo yang mga yagadato 1:6 Sidto na wakto, yang yagadato sa bangsa Israil yang mga taga Roma. kanatun aw ibarik da mo yang kapatot ng pagdato adi kanatun na mga bangsa Israil?”
Tyomobag si Isa aw laong nan kanilan, “Way kapatot mayo katigaman daw kano yan matoman kay yang Ama gaid yang yamatigam aw yan yang yagabuut daw kano yan maitabo. Awgaid sang wakto na madatung kamayo yang Nyawa ng Tohan, amakadawat kamo ng kabarakat. Aw magasaksi da kamo makapantag kanak adto sa Awrosalam aw adto sang kariko ng Yahodiya aw Samariya aw sampay oman sang kariko ng mga banwa adi sa babawan ng donya.” Pagkatapos nan maglaong sinyan, pyataas yan adto sa sorga. Aw sarta yagatanaw silan, pyagalibotan yan ng gabon aw yawaa da yan sang pananaw nilan.
10 Sarta ya-angad pa silan sang langit, sakadyap aon dowangka otaw na yaga-indug sang masaid kanilan na yamandagom ng mapoti. 11 Yagalaong silan, “Kamo na taga Jalil, nanga yaga-indug kamo ansan aw ya-angad kamo adto sang langit? Yani si Isa na kinita mayo na pyataas adto sa sorga, magabarik oman yan adi. Daw monono yang pagpataas kanan adto sa sorga maynan oman yang pagbarik nan adi sang donya.”
Si Matiyas yang Pinili na Masalinti kang Yodas
12 Ansinyan byomarik silan sa Awrosalam sikun sang butay na pyagangaanan sang Butay ng Jayton. Yani na butay mga sangka kilomitro yang kawat sikun sang syodad. 13 Pagdatung nilan sa Awrosalam, pyomanaos silan sang kowarto adto sa taas ng baay na pyaga-uyaan nilan. Yang yanagkatipon ansan silan Pitros, Yahiya, Yakob, Andriyas, Pilip, Tomas, Bartolomi, Matiyo, si Yakob na anak ni Alpiyo, si Simon na rebelde singaon kipat kang Yodas na anak ni Yakob. 14 Yang kariko nilan yabay managkatipon untak magdowaa upud sang mga kaobayan aw si Mariyam na ina ni Isa kipat oman yang mga lomon nan na usug.
15 Sangallaw sinyan sarta yanagkatipon yang mga yagapangintoo kang Isa na mga 120 ka otaw, yamindug si Pitros aw yagalaong yan, 16 “Mga kalomonan ko, dait na amatoman yang pyagalaong ng Kitab na pyatigam singaon ng Nyawa ng Tohan pina-agi kang Soltan Daud. Yang idto na pyatigam nan yang makapantag kang Yodas na yan yang yagadaa ng mga otaw na yagadakup kang Isa. 17 Si Yodas dati na kaupudanan nami na sahabat aw yaga-upud yan sang gawbuk nami.”
18 Na, yang sapi na dyawat ni Yodas silbi bayad sang maat na ininang nan gyamit nan sang pagbili ng sangka parsila na lopa. Ansidto na lopa yamaoog si Yodas aw kamatay kay yaboto yang kanan dubdub aw lyomogwa yang kariko ng tinai nan.§ 1:18 Sang Kitab Injil, Matiyo 27:5 yakasorat na yagatoyo si Yodas pina-agi sang pagbitay. Sigoro yamabogto yang lobid, agaw yamaoog yan sang lopa. 19 Na, yang kariko ng mga taga Awrosalam yakadungug ng makapantag sinyan. Agaw tyawag nilan yan na lopa ng Akildama sang kanilan pyaglaongan na yang mana nan Lopa ng Dogo.
20 Yagapadayon si Pitros maglaong, “Aon yakasorat sa Kitab Jabor na yagalaong,
“ ‘Apabayaan gao yang pyaga-uyaan nan
kay dait na waa day maga-uya ansan.’* 1:20 Yani na ayatan yakasorat sa Kitab Jabor 69:25.
Aw aon oman yakasorat na yagalaong,
“ ‘Madyaw pa aw aon makasalinti sang gawbuk nan.’ 1:20 Yani na ayatan yakasorat sa Kitab Jabor 109:8.
21 Agaw,” laong ni Pitros, “madyaw pa aw magapili kita ng sangka otaw na makasalinti kanan. Kinaanglan na sambok yan na kaupudanan nami sang tibok panahon na adi pa kanatun si Tagallang Isa 22 sikun pa sang pagsogbo kanan ni Yahiya taman sidtong wakto na pyataas yan adto sa sorga. Kay dait na makasaksi yan upud kanami makapantag sang pagkabowi oman ni Isa.”
23 Ansinyan dowangka otaw yang pyagapilian nilan: si Yosop na pyagangaanan kang Barsabas na tyawag oman ni Yostos, aw si Matiyas. 24 Ansinyan yagadowaa si Pitros kipat oman yang kadaigan aw laong nilan, “Ya Tohan, ikaw yang yamatigam sang dumduman ng kariko ng manosiya. Agaw pakitaan kanami daw sino kanilan dowa yang pinili mo 25 na ma-inang ng sahabat poli kang Yodas. Kay biniyaan ni Yodas yani na gawbuk aw kyomadto yan sang logar na dait kanan.” 26 Pagkatapos nilan magdowaa, yanagripa silan aw si Matiyas yang yamapili. Ansinyan yakadogang yan sang sampoo aw isa na mga sahabat.

*1:4 1:4 Tanawa sa Kitab Injil, Lukas 24:49.

1:5 1:5 Tanawa sa Kitab Injil, Markos 1:8.

1:6 1:6 Sidto na wakto, yang yagadato sa bangsa Israil yang mga taga Roma.

§1:18 1:18 Sang Kitab Injil, Matiyo 27:5 yakasorat na yagatoyo si Yodas pina-agi sang pagbitay. Sigoro yamabogto yang lobid, agaw yamaoog yan sang lopa.

*1:20 1:20 Yani na ayatan yakasorat sa Kitab Jabor 69:25.

1:20 1:20 Yani na ayatan yakasorat sa Kitab Jabor 109:8.