21
Yagapakita si Isa sang pitombok na Inindowan nan
Ansinyan paglabay ng pilang allaw, yagapakita oman si Isa sang mga inindowan nan adto sang kilid ng Linaw ng Tibiriyas. Maynini yang pagpakita nan kanilan. Yanagkatipon silan Simon Pitros, si Tomas na tyawag ng Kambal, si Natanyal na taga Kana sang probinsya ng Jalil, yang dowa na anak ni Sibidi aw dowa koman na mga inindowan ni Isa. Ansinyan yagalaong si Simon Pitros kanilan, “Amanagat ako.”
Yagalaong silan, “Amagad kami.” Agaw pyomanaw da silan, sakay sang sambok na bangka aw yagapalaod silan. Awgaid way yakamang nilan sidto na gabi.
Sang pagsilat ng suga yaga-indug si Isa adto sang baybay. Awgaid wa akilaa kanan yang mga inindowan nan.
Yagatawag si Isa kanilan, laong nan, “Mga lomon, aon yakamang mayo?”
Tyomobag silan, “Waa.”
Yagalaong si Isa, “Itaktak mayo yang pokot sang karinto ng bangka aw ansinyan aon amakamang mayo.” Na, tyaktak da nilan yang pokot aw wa da nilan mabira sabap sang kadaig ng isda na yakamang nilan.
Ansinyan yagalaong kang Pitros yang inindowan na dakowa sang pangatayan ni Isa, “Yang Dato yang idto!”
Pagdungug sinyan ni Pitros, tyapis nan yang kanan dagom na linobas nan aw layog sang dagat kay malangoy adto baybay. Yang mga kaibanan nan sang bangka yagabugsay paduug sang baybay na igoyod yang pokot na pono ng isda. Dili ng mawat yang pyagabugsayan nilan, mga 50 ka dupa da gaid. Pagdonggo nilan sang baybay, kinita nilan na aon ansidto dyook na oring na aon isda na pyasagan aw aon oman pan.
10 Yagalaong si Isa kanilan, “Daa kamo adi ng pilambok na isda na yakamang mayo.”
11 Agaw yasakay da oman si Simon Pitros sang bangka aw binira nan adto saka yang pokot na pono ng mangkadakowa na isda na 153 ka bok yang kadaig. Awgaid maskin maynini yang kadaig ng isda, wa akalasi yang pokot nilan. 12 Yagalaong si Isa kanilan, “Adi kamo aw kan da kamo.” Na, way maskin isa sang mga inindowan na yamangisug mag-osip daw sino yan kay kyatigaman nilan na yan yang Dato nilan. 13 Ansinyan dyomood si Isa, kyamang nan yang pan aw yatag nan sang mga inindowan nan. Maynan oman yang ininang nan sang isda. 14 Na, yani yang ikatoo na pagpakita ni Isa sang mga inindowan nan sikun sidtong wakto na yabowi oman yan.
Si Isa aw si Pitros
15 Pagkatapos nilan koman, yagalaong si Isa kang Simon Pitros, “Simon, anak ni Yahiya, yang pagpakadakowa mo kanak labaw ba kay sini na mga kaibanan mo?”
Tyomobag si Pitros, “Uu, kay Dato, yamatigam kaw na dakowa kaw sang pangatayan ko.”
Yagalaong si Isa, “Na, kong maynan, atimana yang mga otaw na sakop ko mag-onawa ng pag-atiman sang mga karniro.”
16 Yaga-osip oman si Isa, “Simon, anak ni Yahiya, bunna agaw na dakowa yang pagpakadakowa mo kanak?”
Tyomobag si Pitros, “Uu, kay Dato, yamatigam kaw na dakowa kaw sang pangatayan ko.”
Yagalaong si Isa, “Na, kong maynan, atimana yang mga otaw na sakop ko mag-onawa ng pag-atiman sang mga karniro.”
17 Awgaid adon yaga-osip si Isa kang Pitros ng ikatoo, “Simon, anak ni Yahiya, dakowa ba ako sang pangatayan mo?”
Na, yamarido da si Pitros kay sang ikatoo na osip yaga-osip si Isa daw dakowa ba yan sang pangatayan nan. Aw tyomobag si Pitros, “Kay Dato, yamatigam kaw sang kariko aw kyatigaman mo na dakowa kaw sang pangatayan ko.”
Yagalaong si Isa kanan, “Na, kong maynan, atimana yang mga otaw na sakop ko mag-onawa ng pag-atiman sang mga karniro. 18 Sa bunna-bunna na ipaglaong ko kammo na singaong isu pa kaw, ikaw yang yagabakos sang sarili mo aw kyomadto kaw abir wain yang karim mo. Awgaid kong matikadung da kaw, padupaun kaw aw ikutan kaw ng lain na otaw aw adaun kaw sang logar na di mo karim kadtonan.” 19 Yani yang pyagalaong ni Isa untak ipatigam nan daw ono yang pama-agi ng pagkamatay ni Pitros, aw sabap sinyan na pagkamatay amabantog nan yang Tohan. Pagkatapos san yagalaong si Isa kang Pitros, “Agad kanak.”
Si Isa aw yang sambok oman na Inindowan nan
20 Adon, paglingi ni Pitros, kinita nan na yasonod kanilan yang inindowan na dakowa sang pangatayan ni Isa. Yani na inindowan yang yagasandig kang Isa sidtong wakto na yanagpaniapon silan aw yaga-osip kanan daw sino yang magatraydor kanan.* 21:20 Tanawa sang sura 13:25. 21 Pagkita kanan ni Pitros, yosip nan si Isa, “Kay Dato, ono yang akatamanan nan?”
22 Tyomobag si Isa, “Kong karim ko na amabowi yan sampay sang pagbarik ko adi sang donya, way labot mo. Awgaid ikaw, agad kanak.” 23 Na, sabap sidto na pyaglaongan ni Isa yakarimpud adto sang mga kalomonan yang gogodanun na di kono amatay idtong inindowan. Awgaid wa pagalaong si Isa na di yan amatay kondi yagalaong yan, “Kong karim ko na amabowi yan sampay sang pagbarik ko adi sang donya, way labot mo.”
24 Na, yang inindowan na pyagalaong ni Isa yan yang yagapangimunna sini na mga butang aw yan mismo yang yagasorat sini. Aw kyatigaman nami na bunna yang pyagalaong nan.
Yang Kataposan na Pyaglaongan
25 Na, madaig pa yang mga ininang ni Isa na wa akasorat disini. Awgaid kong yasorat pa yang kariko ng mga ininang nan, na, basin di amalasak adi sining donya yang kadaig ng mga Kitab na dait soratun.
Wassalam

*21:20 21:20 Tanawa sang sura 13:25.