28
Si Paulus adto sa Poo ng Malta
Pagdatung nami adto sang baybay, kyatigaman da nami na yan na poo pyagangaanan sang Malta. Madyaw yang pagdawat kanami ng mga otaw na yanag-uya ansan aw tyabangan kami nilan. Yanagdook silan ng atoon kay yamowan aw kyanikian kami. Ansinyan yangamang si Paulus ng kaoy na ipagdook. Awgaid pagbutang nan ng kaoy sang atoon, lyomogwa yang mabisa na od kay kyapasowan aw kagata yang arima nan. Na, pagkita ng mga taga Malta sang od na yapakabitay sang arima ni Paulus, yagalaong silan sang matag-isa, “Sa way dowa-dowa yani na otaw yagapamatay. Kay maskin yalowas yan sikun sang dagat, yan yang bagi nan na di da amabowi pa.” Awgaid iwakli ni Paulus yang od adto sang atoon aw wa yan aka-ono. Na, pagtoo ng mga otaw na malobag yang kanan arima atawa matokaw yan katowad aw kamatay. Awgaid maskin yadogay yang pagtagad aw pagtanaw nilan, way yamaitabo kanan. Agaw yaparin da yang kanilan dumduman aw yagalaong silan, “Sambok yan na tagallang!”
Adon, sang masaid sidtong logar na dyatungan nami, aon mga lopa ni Pobliyos na pangoo san na poo. Pyaga-agad nan kami adto sang kanan baay aw yatiman nan kami ng madyaw sa suud ng toong allaw. Na, sidto oman na wakto yamasakit yang ama ni Pobliyos. Kyapasowan yan aw yaga-intaonon. Ansinyan syomuud si Paulus sang kowarto nan aw pyagadowaan nan. Dyapunan nan yang masakitun ng kanan arima, aw yamadyaw da yan. Adon, pagdungug sinyan ng mga otaw sidtong poo, yang kariko nilan na aon sakit kyomadto kang Paulus aw pyakadyaw nan silan. 10 Na, madaig yang pyangatag nilan kanami sabap sang pagpanginsokor nilan kanami. Aw pagdatung ng wakto na mapanaw da oman kami, yatagan pa nilan kami ng mga pyagakinaanglan nami sang panaw.
Yang Pagkadto nilan ni Paulus sa Roma
11 Na, pagkatapos ng toombowan ng pag-uya nami adto sa Malta, lyomarga da kami. Syomakay kami sang dakowa na bangka sikun sa Iskandariya na yadonggo sidtong poo sarta timpo ng bagyo. Yang doong sinyan na bangka byutangan ng mga barhala na kambal na pyagangaanan kang Kastor aw si Poloks.* 28:11 Yang mga tagallang na kambal na si Kastor aw si Poloks pyagasambayangan ng mga maglalayag sidto na panahon. 12 Ansinyan dyomatung kami sang longsod ng Sirakos aw yaga-uya kami ansan sa suud ng toong allaw. 13 Sikun ansidto yagalayag oman kami aw dyomatung kami sang longsod ng Rigiyom. Pagka-ilaw sinyan yamoyop yang samut na madyaw para kanami. Agaw lyomayag kami aw sang ikadowa na allaw dyomatung kami sang longsod ng Potiyoli. 14 Ansidto aon yakita nami na mga yagapangintoo kang Isa. Aw yangyo kami nilan na kong mapakay, magapabilin kami adto kanilan ng sangka simana. Na, pagkatapos sinyan pyomanaos kami aw yagapanaw da kami paduug sa Roma. 15 Pagdungug ng mga kalomonan adto sa Roma na dyomatung da kami, syongon kami nilan adto sang longsod ng Tabowan Apiyos, aw adto oman sang longsod ng Tres Tabernas. 28:15 Yang longsod ng Tabowan Apiyos mga 70 ka kilomitro yang kawat sikun sa Roma. Aw yang kawat ng longsod ng Tres Tabernas mga 53 ka kilomitro. Pagkita ni Paulus kanilan, yamanginsokor yan sang Tohan aw yagakabagsug yang pangatayan nan.
Si Paulus adto sang Syodad ng Roma
16 Na, pagdatung nami adto sa Roma, tyogotan si Paulus na maga-uya ng sangka otaw da nan adto sang sambok na baay na pyagabantayan gaid yan ng sangka otaw na sondao. 17 Paglabay ng toong allaw, pyatawag ni Paulus yang mga pangoo ng mga Yahodi adto sa Roma. Pagkatipon nilan, yagalaong si Paulus kanilan, “Mga kalomonan ko, way ininang ko na maat sang mga kapag-onawa ta na Yahodi. Aw way ininang ko na sopak sang kabatasanan ng kanatun kaompowan. Awgaid maskin maynan, piniriso ako ng mga Yahodi adto sa Awrosalam aw dyaa nilan ako adto sang mga opisyales na taga Roma. 18 Pagkatapos nilan ako imbistigaron, aboyan gao ako nilan kay way kinita nilan na dosa na ininang ko na dait ako patayun. 19 Awgaid wa asogot yang mga Yahodi na aboyan ako. Agaw yapugus da gaid ako na magapahokom sang Soltan sa Roma. Awgaid di karim ipasabot na ako yang aon pagasombong sang kapag-onawa ko na mga Yahodi. 20 Idto sagaw, pyatawag ta kamo untak magkita kita aw untak makapaglaong ako kamayo na kyadinaan ako sabap ng yagapangintoo ako sang Almasi na yan yang pyagatagadan ta na bangsa Israil.”
21 Yagalaong silan kanan, “Wa kami pakadawat ng sorat sikun sa Yahodiya makapantag kammo. Aw way oman lomon ta na Yahodi na yagasikun adto na yagagogod kanami ng maat makapantag kammo. 22 Awgaid kallini nami madungug daw ono yang ikapaglaong mo kay kyatigaman nami na maskin wain na banwa maat yang pyagalaong ng mga otaw makapantag sang indowan na pyangagadan mo.”
23 Agaw yanagsabot silan daw ono na allaw da oman silan magakita. Pagdatung sinyan na allaw, madaig yang mga otaw na kyomadto sang baay na pyaga-uyaan ni Paulus. Na, sikun sang kaamdag taman ng gabi yaga-indo kanilan si Paulus ng makapantag sang pagdato ng Tohan. Aw pyatigam nan kanilan yang syorat ni Nabi Mosa sa Kitab Tawrat aw yang pyagalaong ng kadaigan pa na mga nabi makapantag kang Isa kay untak mangintoo silan kanan. 24 Na, yang kadaigan ng mga otaw yagapangintoo sang pyaglaongan nan, awgaid yang kadaigan oman wa apangintoo. 25 Aw sabap ng di da silan magkasinabot, yamori da silan. Awgaid bago silan mori, pyagalaong pa silan ni Paulus, laong nan, “Bunna sagaw yang pyagalaong ng Nyawa ng Tohan adto sang mga kaompowan ta pina-agi kang Nabi Isayas, 26 kay laong nan,
“ ‘Kadtoni yani na mga otaw aw paglaonga silan,
“Maskin amaningug kamo, di kamo makasabot.
Aw maskin matanaw kamo, di kamo makakita.”
27 Kay matigas yang oo sini na mga otaw.
Tyabonan nilan yang taringa nilan,
aw ipilung nilan yang mata nilan.
Kay kong dili ng maynan, makakita gao silan.
Makadungug aw makasabot gao silan
aw domood gao silan kanak, laong ng Tohan, untak pakadyawon ko silan.’ ” 28:26 Yani na mga ayatan yakasorat sa Kitab Tawrat, Nabi Isayas 6:9-10.
28 Yagapadayon pa maglaong si Paulus, “Agaw adon, karim ko na akatigaman mayo na yang pyaglaongan ng Tohan makapantag sang kalowasan pyapayapat da adto sang mga dili ng Yahodi. Aw amaningug silan!”
29 Pagkatapos ni Paulus maglaong sinyan, pyomanaw yang mga Yahodi aw labi da yang panaglalis nilan.
30 Na, yaga-uya pa si Paulus sang pyaga-arkilaan nan na baay adto sa Roma sa suud ng dowangka toig. Dyawat nan yang kariko ng mga otaw na yakadto kanan. 31 Wa yan akalluk mag-osiyat aw way yagababag kanan. Yaga-osiyat yan sang mga otaw ng makapantag sang pagdato ng Tohan aw yaga-indo yan kanilan makapantag sang Tagallang na si Isa Almasi.
Wassalam

*28:11 28:11 Yang mga tagallang na kambal na si Kastor aw si Poloks pyagasambayangan ng mga maglalayag sidto na panahon.

28:15 28:15 Yang longsod ng Tabowan Apiyos mga 70 ka kilomitro yang kawat sikun sa Roma. Aw yang kawat ng longsod ng Tres Tabernas mga 53 ka kilomitro.

28:27 28:26 Yani na mga ayatan yakasorat sa Kitab Tawrat, Nabi Isayas 6:9-10.