Yang Sorat ni Paulus adto sang Jamaa sang Banwa ng
Roma
Pagpatigam makapantag sini na Sorat
Si Paulus sangka otaw na Yahodi na bara-ibada aw ma-igpit yang pagpangagad sang mga kasogowan ng agama Yahodi. Sang pirmiro, yamadaman yan sang mga kaupudanan nan na Yahodi na yagapangintoo kang Isa Almasi kay pagtoo nan na yasopak silan sang agama nilan. Agaw, pyandakup nan silan untak pamirisoon atawa pamatayun.
Awgaid pagkadto nan sang banwa ng Damaskos untak dakupun yang mga Almasihin, yagapakita si Isa Almasi kanan sikun sa sorga. Sidto na wakto yaparin yang dumduman ni Paulus aw yagasogod da yan mag-osiyat na si Isa agaw yang syogo ng Tohan aw yang Almasi na pinili nan untak maglowas sang kariko ng manosiya. Sang mayninyan na pama-agi ya-inang si Paulus ng sahabat aw syogo yan ng Tohan untak magpayapat ng Madyaw na Gogodanun adto sang mga dili ng Yahodi.
Yani na sorat pyadaa ni Paulus adto sang jamaa sa Roma untak tabangan nan silan sang gawbuk nilan para sang Tohan. Inindowan nan silan makapantag sang katoyowan ng Hokoman ni Nabi Mosa aw yagalaong yan na amponon ng Tohan yang manosiya aw atarimaun nan silan na matorid sabap gaid sang pagpangintoo kang Isa Almasi. Kay sabap sang ininang ni Isa Almasi pyakadyaw yang relasyon nilan adto sang Tohan.
1
Pagsalam
Ako yani si Paulus na allang ni Isa Almasi yang yagasorat kamayo. Pinili ako ng Tohan untak ma-inang ng sahabat aw syogo nan ako untak magpayapat ng Madyaw na Gogodanun na yagasikun kanan. Yani na Madyaw na Gogodanun pyasad ng Tohan singaong ona pa pina-agi sang mga nabi aw pyasorat nan kanilan sang Kitab. Yani na Madyaw na Gogodanun makapantag sang kanan Anak na si Isa Almasi. Bain sang pagkamanosiya nan yaotaw yan na topo ni Soltan Daud. Aw bain sang pagkaTohan nan sotti yan kay sabap sang pagkabowi oman nan sikun sang kamatayun pyatigam ng Tohan na si Isa Almasi na kanatun Tagallang mabarakat na Anak ng Tohan.* 1:4 Yang pyaglaongan na Anak ng Tohan sambok na ngaan atawa titolo para kang Isa Almasi na way labot sang pagpanganak kanan. Yang karim ipasabot ng titolo na yang kariko ng kinaiya aw kabarakat ng Tohan iyan kang Isa Almasi. Yang mana nan mabarakat yan na Anak ng Tohan na magadato sang kariko. Sabap kang Isa Almasi kyaoyan ako ng Tohan aw yatagan nan ako ng kapatot na mabaoy ng sahabat. Syogo nan ako sang pagpayapat ng Madyaw na Gogodanun kay untak aon mga otaw sang kariko ng mga bangsa na mangintoo aw magpangagad kang Isa Almasi aw untak mabantog yang ngaan nan. Kamo oman, kaupudanan kamo ng mga otaw na pinili ng Tohan untak ma-inang ng sakop ni Isa Almasi.
Agaw, yagasorat ako sang kariko mayo na yagapangintoo kang Isa Almasi ansan sang syodad ng Roma. Dakowa kamo sang pangatayan ng Tohan aw pinili nan kamo untak ma-inang ng mga otaw na sakop nan.
Pangayoon ko sang Tohan na kanatun Ama na amadawat mayo yang kadyawan aw kalinaw sikun kanan aw sikun oman kang Isa Almasi na kanatun Tagallang.
Yang Panginsokor ni Paulus
Ona sang kariko yamanginsokor ako sang Tohan pina-agi kang Isa Almasi sabap sang kariko mayo. Kay abir wain na banwa pyagagogod ng mga otaw na kamo yagapangintoo kang Isa Almasi. Yang Tohan na pyangagadan ko sikun sang kaiklas ng pangatayan ko pina-agi sang pagpayapat ng Madyaw na Gogodanun makapantag sang kanan Anak yamatigam na yabay ako magdowaa para kamayo. 10 Yabay ako magpangayo-ngayo na kong kahanda nan makakaon ako ansan kamayo. 11 Kay dakowa yang karim ko na magakita kita untak mapasawit ko kamayo yang kadyawan ng Tohan na makapabagsug sang pagpangintoo mayo. 12 Yang karim ko ipasabot na kong makakadto ako kamayo, magatinabangay kita-kamo untak magkabagsug yang pangatayan mayo sabap sang pagpangintoo ko aw magakabagsug oman yang pangatayan ko sabap sang pagpangintoo mayo.
13 Mga kalomonan ko, karim ko na katigaman mayo na makapila da ako magdumdum komadto kamayo, awgaid sampay adon aon yagasasat sang panaw ko. Karim ko komadto kamayo kay untak aon oman mga otaw ansan kamayo na amadaa ko sang pagpangintoo kang Isa Almasi mag-onawa ng ininang ko adto sang mga dili ng Yahodi sang kadaigan pa na mga banwa. 14 Wajib kanak magpayapat sang kariko ng mga otaw, yang mga otaw sang syodad aw mga otaw sang bokid, mga otaw na aon katigam aw yang way katigam. 15 Agaw sagaw, karim ko oman magpayapat ng Madyaw na Gogodanun ansan kamayo sang syodad ng Roma.
16 Wa ako akamomowa magpayapat ng Madyaw na Gogodanun makapantag kang Isa Almasi kay yani yang kabarakat ng Tohan na maglowas sang kariko ng yagapangintoo kanan, ona yang mga Yahodi aw mag-onawa oman sinyan yang mga dili ng Yahodi. 17 Kay yang Madyaw na Gogodanun yagapatigam kanatun na amponon aw atarimaun ng Tohan yang manosiya na matorid sabap da gaid sang pagpangintoo sikun sang pukas sampay sang kataposan. Mag-onawa yan sang yakasorat sang Kitab na yagalaong, “Sino-sino yang tyarima ng Tohan na matorid sabap sang pagpangintoo nan, amabowi.” 1:17 Yani yang yakasorat sa Kitab Tawrat, Nabi Habakok 2:4.
Yang Kariko ng Manosiya Yakadosa
18-19 Na, pyakita da ng Tohan yang kanan kadaman sang mga otaw na way alluk kanan aw yaga-inang ng kamasiyatan. Mapayag kanilan daw ono yang dait katigaman nilan makapantag sang Tohan kay pyatigam kanilan ng Tohan. Awgaid maskin kyatigaman nilan yang kabunnaan, wa nilan atagi ng bili awgaid tyabonan nilan idto sabap sang maat na mga inang nilan. Agaw, asiksaun silan ng Tohan. 20 Bunna na di makita yang Tohan. Awgaid sikun pa sang pagbaoy ng Tohan sang donya, pyakita nan sang manosiya yang kanan kabarakat na way kataposan kipat yang pagkaTohan nan. Mapayag sang manosiya daw sino yang Tohan sabap sang byaoy nan. Agaw, di silan makapaglaong na way katigam nilan makapantag kanan.
21 Sa bunna-bunna, aon katigam nilan makapantag sang Tohan kay kyatigaman nilan na dait yan bantogon. Awgaid wa nilan abantoga aw wa oman nilan apanginsokori. Agaw, kyawaan ng kapantagan yang dumduman nilan aw maynang iyan da silan sang kadugguman na wa da silan pakakilaa sang Tohan. 22 Yagalaong silan na matigamay silan, awgaid sang kabunnaan, mga sangu kadi silan. 23 Kay yang pyagasambayangan nilan dili ng Tohan na way kamatayun kondi yang mga barhala na ininang nilan mag-onawa ng mga otaw na aon kamatayun, aw mga langgam, mga ayup kipat yang mga mananap na yagakodong sang lopa.
24 Sabap sinyan pyasagdan silan ng Tohan sang pag-inang ng kamasiyatan na kyallinian nilan. Agaw, yaga-inang silan ng kadopangan adto sang kapag-onawa nilan na usug atawa bobay. 25 Tyaripundaan nilan yang kabunnaan makapantag sang Tohan aw pyolian nilan ng dili ng bunna. Pyagasambayangan aw pyangagadan nilan yang byaoy ng Tohan, awgaid wa nilan asambayangi yang Magbabaoy na yan yang dait pojiun taman sa taman. Amin.
26 Sabap sinyan pyasagdan silan ng Tohan sang pag-inang ng kadopangan na kyanapsowan nilan. Maskin yang kaobayan, wa da silan pagapasaid sang kausugan mag-onawa ng kya-anadan na pama-agi ng manosiya, awgaid yang kyallinian da nilan yang kapag-onawa nilan na kaobayan. 27 Mag-onawa oman sinyan yang kausugan. Wa da silan pagasaid sang kaobayan, awgaid yaganapso da silan sang kapag-onawa nilan na kausugan aw yaga-inang silan ng kadopangan sang parias nilan na usug. Agaw, dait gaid na asiksaun silan ng Tohan sabap sining maat na ininang nilan.
28 Na adon, sabap ng wa nilan atagi ng bili yang katigam makapantag sang Tohan pyasagdan silan ng Tohan na wa da silan pakadumdum ng madyaw. Agaw, yaga-inang silan ng kamasiyatan na di dait inangun. 29 Yang pangatayan aw dumduman nilan yamapono ng klasi-klasi na kaatan aw kadarowakaan. Yaganapso silan sang kakawasaan aw yamasina silan. Masayun kanilan yang pagpatay aw pagtanam. Yagapanlimbong silan aw yabay silan magniyat ng maat sang kapag-onawa nilan. Yanaglinibakay silan 30 aw yagapitna sang kapag-onawa nilan. Yadaman silan sang Tohan. Way addat nilan sang kapag-onawa nilan, awgaid yagapataas silan ng ginawa nilan aw yanagpa-ambog silan. Yabay silan manganap ng pama-agi sang pag-inang ng kaatan aw yasopak silan sang taganak nilan. 31 Dili ng madyaw yang dumduman nilan aw pyagabaroba nilan yang mga pasad nilan. Way looy nilan aw way oman kallat nilan sang kapag-onawa nilan. 32 Kyatigaman nilan yang hokom ng Tohan na sino-sino yang yaga-inang ng mayninyan dait siksaun, mana nan na amabuag da yan sang Tohan taman sa taman. Awgaid maskin maynan, pyadayon nilan yang mga ininang nilan aw yamasowat silan kong aon oman kadaigan na yaga-inang ng mayninyan.

*1:4 1:4 Yang pyaglaongan na Anak ng Tohan sambok na ngaan atawa titolo para kang Isa Almasi na way labot sang pagpanganak kanan. Yang karim ipasabot ng titolo na yang kariko ng kinaiya aw kabarakat ng Tohan iyan kang Isa Almasi. Yang mana nan mabarakat yan na Anak ng Tohan na magadato sang kariko.

1:17 1:17 Yani yang yakasorat sa Kitab Tawrat, Nabi Habakok 2:4.