2
Yang Paghokom ng Tohan sang Manosiya
Adon, mga kalomonan ko, basin magalaong da kamo na dait siksaun yang mga otaw na yaga-inang ng mayninyan. Awgaid kong hokoman mayo silan sabap sang maat na ininang nilan, na, yang sarili oman mayo yang hokoman mayo kay yang ininang mayo mag-onawa ng ininang nilan. Agaw, di kamo makapaglaong na di kamo asiksaun. Kyatigaman natun na matorid yang paghokom ng Tohan sang mga otaw na yaga-inang ng maat. Na adon, kong hokoman mayo yang yaga-inang ng maat, awgaid mag-onawa kanilan yang ininang mayo, yagadumdum ba kamo na makalikay kamo ng siksa ng Tohan? Basin yagadumdum kamo na sabap sang dakowa na kadyaw aw pagsabar ng Tohan di nan kamo asiksaun. Na, sayup yan na dumduman mayo! Wa kadi mayo akatigami na pyakita ng Tohan yang kadyaw nan kamayo untak makapagtawbat kamo ng mga dosa mayo?
Awgaid kamo, matigas yang oo mayo aw di kamo magtawbat ng mga dosa mayo. Sabap sinyan kyadogangan pa yang siksa na ipadatung kamayo sang Allaw ng Paghokom. Sinyan na allaw amapayag sang kariko na matorid yang paghokom ng Tohan sang manosiya. Kay abausan nan yang kariko ng mga otaw sobay sang ininang nilan. Aon mga otaw na yabay mag-inang ng madyaw kay karim nilan na atagan silan ng Tohan ng kabantog aw dungug sang Allaw na Maori aw amabowi silan taman sa taman. Silan yang atagan ng Tohan ng kinabowi na way kataposan. Awgaid aon oman mga otaw na yang ginawa gaid nilan yang yabay nilan dumdumun. Tyaripundaan nilan yang kabunnaan makapantag sang Tohan aw pyangagadan nilan yang maskin ono na maat. Sang Allaw na Maori adatungan silan ng kadaman ng Tohan aw asiksaun silan. Yang kariko ng mga otaw na yaga-inang ng maat apasikotan aw apa-irapan, ona yang mga Yahodi aw mag-onawa oman sinyan yang mga dili ng Yahodi. 10 Awgaid yang kariko na yaga-inang ng madyaw, atagan silan ng Tohan ng kabantog, dungug aw kalinaw, ona yang mga Yahodi aw mag-onawa oman sinyan yang mga dili ng Yahodi. 11 Kay yang Tohan way pili.
12 Yang kariko ng mga otaw na wa akatigam sang Hokoman ni Nabi Mosa,* 2:12 Yang lasak sang Hokoman yang mga sogowan ng Tohan kipat oman yang mga sogowan ng agama Yahodi. asiksaun silan ng Tohan sabap sang mga dosa nilan na way labot yang Hokoman sang paghokom kanilan. Awgaid yang mga Yahodi na yamatigam sang Hokoman, asiksaun silan ng Tohan sabap sang mga dosa nilan sobay sang Hokoman. 13 Kay yang mga otaw na atarimaun ng Tohan na matorid dili nidtong yakadungug gaid sang Hokoman, awgaid idtong yagapangagad sang yakasorat sang Hokoman. 14 Yang mga dili ng Yahodi wa akatigam sang Hokoman na yatag ng Tohan kang Nabi Mosa. Awgaid maskin maynan, pyangagadan nilan yang kadaigan na mga sogowan sabap ng kyatigaman nilan sa suud ng pangatayan nilan daw ono yang madyaw. Agaw, maynang iyan kanilan yang Hokoman maskin wa silan atagi ng Hokoman. 15 Yang ininang nilan yagapatigam na byutang ng Tohan sa suud ng pangatayan nilan yang Hokoman nan. Bunna yan kay kyatigaman nilan sang dumduman nilan daw madyaw atawa maat yang ininang nilan. Kong maat yang ininang nilan, mabugat yang ginawa nilan. Kong madyaw yang ininang nilan, magaan yang ginawa nilan. 16 Na, sobay sang Madyaw na Gogodanun na pyapayapat ko amapayag yang kariko ninyan sang Allaw na Maori na magahokom da yang Tohan sang manosiya pina-agi kang Isa Almasi kay hokoman da nan yang maskin ono na pyagatago sa suud ng pangatayan nilan.
Yang mga Yahodi aw yang Hokoman ng Tohan
17 Adon, kamo na mga Yahodi, byantog mayo yang pagkaYahodi mayo kay pinili kamo ng Tohan na sakop nan. Yasarig kamo na atarimaun kamo ng Tohan sabap ng yatagan nan kamo ng Hokoman. 18 Kyatigaman mayo daw ono yang karim nan kay yang Hokoman yagapatigam kamayo daw ono yang dait atawa di dait inangun. 19 Yakasigoro kamo na aon kapatot mayo sang pag-indo sang mga otaw na maynang bota na wa akatigam sang kabunnaan aw maka-atag kamo ng kapawa sang mga otaw na iyan sang kadugguman. 20 Yagadumdum sagaw kamo na makatowada kamo sang mga otaw na di abay makasabot ng makapantag sang Tohan kipat makapag-indo kamo sang mga otaw na maynang isu na kolang pa yang katigam. Maynini yang dumduman mayo sabap ng yatagan kamo ng Hokoman na yani yang kariko ng katigam aw kabunnaan. 21 Awgaid kamo na yaga-indo ng kadaigan, wa mayo indowi yang sarili mayo. Yaga-indo kamo na di dait mangawat, awgaid yamangawat kamo. 22 Yagalaong oman kamo na di dait magjina, awgaid yagajina oman kamo. Sang kabunnaan, way kallini mayo sang mga barhala. Awgaid nanga syomuud kamo sang mga pagsasambayangan nilan aw pyangawat mayo yang mga butang adto sa suud? 23 Yagapa-ambog kamo kay yatagan kamo ng Tohan ng Hokoman, awgaid pyakamomowaan mayo yang Tohan sabap ng pyagasopak mayo yang Hokoman. 24 Mag-onawa sinyan yang yakasorat sang Kitab, laong nan, “Yang mga dili ng Yahodi yagalaong ng maat makapantag sang Tohan sabap kamayo na mga Yahodi.” 2:24 Yani yang yakasorat sa Kitab Tawrat, Nabi Isayas 52:5.
25 Na, kamo na mga Yahodi, yang pagpatoli mayo yang tanda na kamo yang pinili ng Tohan na sakop nan. Kong pangagadan mayo yang Hokoman, dakowa yang kapantagan ng pagpatoli. Awgaid kong sopakun mayo yang Hokoman, mag-onawa da kamo sang mga otaw na wa akatoli. 26 Na adon, yang mga dili ng Yahodi na wa akatoli, kong pyangagadan nilan yang Hokoman, yang pagtanaw kanilan ng Tohan na mag-onawa da silan sang mga yamatoli. 27 Agaw sagaw, yang mga dili ng Yahodi na wa akatoli awgaid yagapangagad sang Hokoman, magalaong silan na kamo na mga Yahodi dait siksaun kay maskin yamatoli kamo aw iyan kamayo yang Hokoman na yakasorat sang Kitab, pyagasopak mayo yang Hokoman ng Tohan.
28 Adon, sino yang bunna na Yahodi aw ono yang bunna na pagkatoli? Yang bunna na Yahodi dili nidtong otaw na yang taganak nan Yahodi atawa aon tanda sang kanan badan na mag-onawa ng pagtoli. 29 Awgaid yang bunna na Yahodi idtong otaw na yaparin yang suud ng pangatayan nan. Aw yang bunna na pagkatoli dili ng pagtoli sang badan sobay sang Hokoman kondi yang pagbago ng otaw sabap sang Nyawa ng Tohan. Yang mayninyan na otaw maskin di yan abantogon ng kapag-onawa nan na manosiya, abantogon yan ng Tohan.

*2:12 2:12 Yang lasak sang Hokoman yang mga sogowan ng Tohan kipat oman yang mga sogowan ng agama Yahodi.

2:24 2:24 Yani yang yakasorat sa Kitab Tawrat, Nabi Isayas 52:5.