Yang Sorat sang mga
Hibrani
Pagpatigam makapantag sini na Sorat
Yani na sorat pyadaa sang mga Yahodi na yagapangintoo kang Isa Almasi. Yang yagasorat nini yagapatigam kanilan na bunna yang kariko ng syorat sang Kitab makapantag kang Isa Almasi. Yagalaong oman yan na sabap kang Isa Almasi mapakay katigaman daw sino yang Tohan kay ansan kang Isa makita yang kinaiya aw kabarakat ng Tohan.
Yang yagasorat nini yagapakita oman kanilan sikun sa Kitab Tawrat na si Isa labaw sang mga malaikat, labaw sang mga nabi na maskin pa kang Nabi Mosa. Si Isa oman yang tyawag na imam na yagapatunga ng mga manosiya adto sang Tohan taman sa taman aw yan oman yang korban para sang dosa ng manosiya. Agaw, sabap na si Isa yang labaw sang kariko aw yan oman yang makadaa ng mga yagapangintoo kanan adto sa sorga, dait yan pangagadan abir pa sang mga kasikotan.
1
Yang Bali na Kabantogan ng Anak ng Tohan
Singaong ona pyasampay ng Tohan yang kanan pyaglaongan adto sang mga kaompowan natun sabap sang mga nabi. Ininang nan yani sang tuna-tuna na mga wakto kipat sang tuna-tuna na mga pama-agi. Awgaid adon, sining kataposan na mga allaw, pyasampay nan kanatun yang pyaglaongan nan sabap sang kanan Anak.* 1:2 Yang pyaglaongan na Anak di karim ipasabot na aon kaliwat ng Tohan. Awgaid yani yang sambok na ngaan atawa titolo para kang Isa Almasi na yagapasabot na yang kariko ng kinaiya aw kabarakat ng Tohan iyan kang Isa Almasi. Sabap kanan byaoy ng Tohan yang lopa aw langit kipat yang kariko ng yakalasak sinyan, aw yang Anak oman yang pyagakahanda ng Tohan na amakadawat ng kariko ninyan silbi kabilin kanan. Ansan sang Anak makita yang kabantog aw kabarakat ng Tohan kay yang kariko na iyan sang Tohan, iyan oman sang kanan Anak. Yang Anak oman yang yagadaa ng kariko ng byaoy sabap sang kabarakat ng kanan pyaglaongan. Pagkatapos nan tomanun yang kinaanglan inangun untak ma-ampon yang mga dosa ng manosiya, byomarik yan adto sa sorga aw yamingkod yan apit sang karinto ng Tohan na labi na mabarakat.
Yang Anak ng Tohan Labaw pa sang mga Malaikat
Agaw, yang Anak yang yatagan ng kapatot na labaw pa sang kapatot ng mga malaikat. Kay pyatigam ng Tohan na yan agaw yang kanan Anak aw dili gaid ng malaikat. Kay sikun pa singaong ona way maskin isa sang mga malaikat na pyagalaong ng Tohan ng maynini,
“Ikaw yang Anak ko.
Aw adon ipatigam ko na ako yang kammo Ama.” 1:5 Yani na ayatan yakasorat sa Kitab Jabor 2:7. Tanawa oman sa Kitab Injil, Gawbuk 13:33. Yang karim ipasabot sini na ayatan na sino yang yatagan ng Tohan ng kapatot ng pagdato sang kariko, yan yang tyawag na Anak nan.
Wa oman pagalaong yang Tohan makapantag sang maskin sino sang mga malaikat nan na,
“Sikun adon amapayag na ako yang kanan Ama.
Aw bain kanan, Anak ko yan.” 1:5 Yani yang yakasorat sa Kitab Tawrat, 2 Samuel 7:14 aw 1 Tarsila 17:13.
Awgaid sidtong wakto na asogoon da ng Tohan yang kanan Anak adi sang donya na yan yang labaw sang kariko ng byaoy,§ 1:6 Si Isa yang labaw sang kariko ng byaoy kay iyan da yan sang wa pa akabaoy yang donya, yan yang ona na yabowi oman sikun sang kamatayun, aw yan yang yatagan ng kapatot ng pagdato sang kariko. Tanawa sa Kitab Injil, Kolosa 1:15-18. yagalaong yang Tohan,
“Yang kariko ng mga malaikat ko dait magsambayang kanan.”* 1:6 Yani yang yakasorat sa Kitab Tawrat, Pangagama 32:43.
Na, makapantag sang mga malaikat yani yang pyaglaongan ng Tohan,
“Yang mga malaikat sogowanun ko gaid,
aw mapakay ko silan inangun na mag-onawa ng samut atawa mag-onawa ng atoon na yamallaga.” 1:7 Yani na ayatan yakasorat sa Kitab Jabor 104:4.
Awgaid adto sang kanan Anak yani yang pyaglaongan nan,
“Ikaw, ya Tohan, magadato kaw taman sa taman.
Aw matorid yang pagdato mo.
Yang kyallinian mo yang mga inang na matorid, awgaid way gaid kallini mo sang mga inang na maat.
Sabap sinyan, ako na kammo Tohan, yang yagapili kammo
aw yatagan ta kaw ng kabantog aw kasowat na labaw pa sang yatag ko sang mga kaupudanan mo.” 1:9 Yani na ayatan yakasorat sa Kitab Jabor 45:6-7.
10 Aw yagalaong oman yang Tohan adto sang kanan Anak,
“Ikaw, kay Tagallang, yang yagabaoy ng lopa
aw yang kariko na iyan sang langit.
11 Yaning kariko amawaa, awgaid ikaw magapabilin taman sa taman.
Yang kariko sinyan amasapad mag-onawa ng dagom na amasapad aw di da amagamit.
12 Mag-onawa sang mataas na dagom alopiun mo yang kariko ng byaoy
aw polian mo ng bago.
Awgaid ikaw, di kaw amaparin
aw magapabilin kaw taman sa taman.Ӥ 1:12 Yani na mga ayatan yakasorat sa Kitab Jabor 102:25-27.
13 Awgaid sikun pa singaong ona way sino maskin yang mga malaikat na pyagalaong ng Tohan ng mag-onawa sang pyagalaong nan sang kanan Anak na laong nan,
“Pag-ingkod adi apit sang karinto ko sampay na amatalo ko yang kariko ng mga kalaban mo
aw inangun ko silan na maynang tongtonganan ng siki mo.”* 1:13 Yani na ayatan yakasorat sa Kitab Jabor 110:1. Yang tongtonganan ng siki pasombingay na pyaglaongan sang pagdaog. Sang mga taga Roma pyagaginaan ng yadaog yang kalaban nilan silbi tanda na yatalo nan silan.
14 Na, kong maynan, ono kadi yang kapantagan ng mga malaikat? Mga sogowanun silan ng Tohan na di natun makita, aw yang kariko nilan asogoon ng Tohan untak tomabang sang mga otaw na amakadawat ng kalowasan.

*1:2 1:2 Yang pyaglaongan na Anak di karim ipasabot na aon kaliwat ng Tohan. Awgaid yani yang sambok na ngaan atawa titolo para kang Isa Almasi na yagapasabot na yang kariko ng kinaiya aw kabarakat ng Tohan iyan kang Isa Almasi.

1:5 1:5 Yani na ayatan yakasorat sa Kitab Jabor 2:7. Tanawa oman sa Kitab Injil, Gawbuk 13:33. Yang karim ipasabot sini na ayatan na sino yang yatagan ng Tohan ng kapatot ng pagdato sang kariko, yan yang tyawag na Anak nan.

1:5 1:5 Yani yang yakasorat sa Kitab Tawrat, 2 Samuel 7:14 aw 1 Tarsila 17:13.

§1:6 1:6 Si Isa yang labaw sang kariko ng byaoy kay iyan da yan sang wa pa akabaoy yang donya, yan yang ona na yabowi oman sikun sang kamatayun, aw yan yang yatagan ng kapatot ng pagdato sang kariko. Tanawa sa Kitab Injil, Kolosa 1:15-18.

*1:6 1:6 Yani yang yakasorat sa Kitab Tawrat, Pangagama 32:43.

1:7 1:7 Yani na ayatan yakasorat sa Kitab Jabor 104:4.

1:9 1:9 Yani na ayatan yakasorat sa Kitab Jabor 45:6-7.

§1:12 1:12 Yani na mga ayatan yakasorat sa Kitab Jabor 102:25-27.

*1:13 1:13 Yani na ayatan yakasorat sa Kitab Jabor 110:1. Yang tongtonganan ng siki pasombingay na pyaglaongan sang pagdaog. Sang mga taga Roma pyagaginaan ng yadaog yang kalaban nilan silbi tanda na yatalo nan silan.