Yang Sorat ni Paulus adto kang
Pilimon
Pagpatigam makapantag sini na Sorat
Yani na sorat pyadaa ni Paulus adto kang Pilimon na sambok na Almasihin adto sang banwa ng Kolosa. Si Pilimon sapian na otaw aw aon kanan allang na yang ngaan nan si Onisimos. Yani si Onisimos yalayas sikun sang kanan amo aw yakadatung sang syodad ng Roma. Adto sa Roma yagakita silan ni Paulus na yapiriso sabap sang pagpayapat ng Madyaw na Gogodanun. Sabap kang Paulus yagapangintoo si Onisimos kang Isa Almasi aw yaparin da yang kanan batasan.
Adon, dait na magabarik si Onisimos adto kang Pilimon na amo nan. Awgaid yamalluk yan na basin hokomon na apatayun. Sabap sinyan yaga-angyo si Paulus kang Pilimon na amponon aw dawatun da oman nan si Onisimos na dili gaid allang nan kondi lomon oman nan sang pagpangintoo kang Isa Almasi.
1
Pagsalam
Ako yani si Paulus na yamapiriso sabap sang pagpayapat makapantag kang Isa Almasi. Kami ni Timotiyo na lomon natun sang pagpangintoo yagasalam kammo, kay Pilimon. Yagasorat ako kammo na dakowa sang pangatayan nami aw inagad oman sang gawbuk para kang Isa Almasi. Yagasalam oman kami sang lomon natun na si Apiya kipat oman kang Arkipo na inagad natun sang pagpa-indug ng Madyaw na Gogodanun. Aw yagasalam oman kami sang jamaa na yagakatipon sang kamayo baay.
Pangayoon ko sang Tohan na kanatun Ama na amadawat mo yang kadyawan aw kalinaw sikun kanan aw sikun kang Isa Almasi na kanatun Tagallang.
Yang Looy aw Pagpangintoo ni Pilimon
Yani adon, kay Pilimon, kada magdowaa ako para kammo, pyanginsokoran ko yang Tohan kay yadungug ko na iklas yang pagpangintoo mo kang Tagallang Isa aw dakowa yang looy mo sang kariko ng mga sakop ng Tohan. Pyagapangayo ko sang Tohan na padayonon mo yang pagtabang sang mga kalomonan na yani yang bonga ng kammo pagpangintoo kay kyatigaman da mo yang kadyawan na yatag kanatun ng Tohan. Kay kong maynan, amabantog yang Almasi. Bali na kasowat ko, kay lomon, aw yagakabagsug yang pangatayan ko sabap sang looy na pyakita mo sang mga otaw na sakop ng Tohan kay yadungug ko na yagakabagsug yang pangatayan nilan sabap sang tabang mo kanilan.
Yang Angyo ni Paulus para sang Allang ni Pilimon
Na adon, aon gao pangayoon ko kammo. Maskin sagaw aon kapatot ko pagsogo kammo daw ono yang dait mo inangun kay ako sahabat ni Isa Almasi, di ako magasogo. Awgaid sabap sang pagsikaoyay natun maga-angyo da gaid ako kammo na ako si Paulus na matikadung da adon aw yamapiriso pa sabap sang pagpayapat makapantag kang Isa Almasi. 10 Na, yaga-angyo da ako kammo makapantag sang sambok na otaw na mag-onawa da ng anak ko sabap ng yamadaa ko yan sang pagpangintoo kang Isa Almasi sarta ini ako sang pirisowan. Aw yani si Onisimos.* 10 Yang mana ng Onisimos “aon siyat.” 11 Bunna na singaon way siyat nan kammo, awgaid adon aon day siyat nan kammo kipat oman kanak.
12 Yani adon, kay Pilimon, apabarikun da ko ansan kammo si Onisimos na dakowa sang pangatayan ko. 13 Karim ko gao na mapabilin yan adi kanak untak katabangan nan ako ng poli kammo sarta ini pa ako sang pirisowan sabap sang pagpayapat ng Madyaw na Gogodanun. 14 Awgaid di ko yani inangun sabap ng waa pay pagtogot sikun kammo. Kay di ko karim na mapugus kaw sang pagtabang mo kanak kondi sikun yan sang kaiklas ng pangatayan mo.
15 Basin yani da yang kahanda ng Tohan na pyanawan kaw ni Onisimos ng madari gaid untak pagbarik nan kammo, di da yan magabiya kammo taman sa taman. 16 Kay sikun adon di da gaid yan ng allang mo kondi lomon da mo oman na dakowa sang kammo pangatayan sabap sang pagpangintoo nan kang Isa Almasi. Dakowa yan sang pangatayan ko, awgaid labi da kammo kay allang mo yan aw lomon oman sang pagpangintoo.
17 Yani adon, kay Pilimon, kong dyumdum mo ako na inagad mo, dawata si Onisimos mag-onawa ng pagdawat mo kanak. 18 Kong yakasaa yan kammo atawa aon kyamang nan, ako da yang matigam kammo. 19 Adon, ako mismo si Paulus yang yagasorat sini na ako da yang magabayad kammo. 19 Sidto na wakto aon tigsorat ni Paulus. Awgaid yani na pyaglaongan, si Paulus mismo yang yagasorat sinyan untak makasigoro si Pilimon na si Paulus yang magabayad kanan. Na, di ko gao ipadumdum kammo na sabap kanak yalowas kaw. 20 Agaw, kay lomon, inangun mo gao yang pyagapangayo ko kammo sabap ng yagakasambok kita kang Isa Almasi. Pakasowata yang ginawa ko kay maglomon kita sang pagpangintoo. 21 Yagasorat ako kammo kay yakasigoro ako na atomanun mo yang pyagapangayo ko kammo, aw yamatigam ako na labaw pa sinyan yang inangun mo. 22 Na, aon pay pangayoon ko kammo. Kong mapakay, andami ako ng akapag-uyaan ko kay dakowa yang pagsarig ko na sabap sang pagdowaa mayo amakalogwa ako sikun sini na pirisowan aw makabarik ako ansan kamayo.
Yang Kataposan na Pagsalam
23 Adon, yagasalam kammo yang inagad ko na si Ipapras na yamapiriso oman sabap sang pagpayapat makapantag kang Isa Almasi. 24 Aw yagasalam oman kammo silan ni Markos, Aristarkos, Dimas kipat kang si Lukas na mga inagad ko sang gawbuk.
25 Kaoyan pa gao kamo ni Isa Almasi na kanatun Tagallang.
Wassalam

*1:10 10 Yang mana ng Onisimos “aon siyat.”

1:19 19 Sidto na wakto aon tigsorat ni Paulus. Awgaid yani na pyaglaongan, si Paulus mismo yang yagasorat sinyan untak makasigoro si Pilimon na si Paulus yang magabayad kanan.