13
Yang Batasan na Makapasowat sang Tohan
Na, padayon kamo sang pagsikaoyay kay maglomon kamo sang pagpangintoo. Ayaw mayo pagkaringawi magpapanik sang baay mayo ng mga otaw na yagasikun sang tuna na banwa. Kay aon mga otaw na yaga-inang ng mayninyan aw wa silan akatigam na yang pyapanik nilan mga malaikat kadi.* 13:2 Tanawa sa Kitab Tawrat, Tagna Donya 18:1-18 aw 19:1-3. Tabangi mayo yang mga kaupudanan mayo na yamapiriso. Dumduma mayo yang kabutang nilan na maynang iyan kamo upud kanilan. Aw pagkaoyi mayo yang mga kalomonan mayo na pyasakitan na maynang kamo mismo yang pyasikotan.
Yang kariko mayo dait mag-atag ng bili sang kaminyoon aw yang magasawa di dait magjina. Kay asiksaun ng Tohan yang sino-sino na yagajina aw yaga-inang ng masiyat. Ayaw kamo pagnapso ng sapi, awgaid panginsokori mayo yang maskin ono na iyan kamayo. Kay yagalaong yang Tohan,
“Di ta kaw apasagdan,
aw di ta kaw apabayaan.” 13:5 Yani na ayatan yakasorat sa Kitab Tawrat, Pangagama 31:6.
Agaw, makapaglaong da kita,
“Yang Tohan yang matabang kanak, agaw di ako amalluk.
Ono pa kowaw yang ma-inang kanak ng otaw?” 13:6 Yani na ayatan yakasorat sa Kitab Jabor 118:6-7.
Dumduma mayo yang mga pangoo mayo na yaga-indo kamayo ng pyaglaongan ng Tohan. Dumduma mayo na madyaw yang addat nilan sampay na yamatay silan aw sonoda mayo yang pagpangintoo nilan. Kay si Isa Almasi di na di amaparin. Sikun pa singaon, sampay adon aw taman sa taman di yan amaparin.
Ayaw kamo pagpadaa ng yagakatuna-tuna na indowan na tuna sang indowan na dyawat mayo. Madyaw pa kong magakabagsug yang kanatun pagpangintoo sabap sang looy ng Tohan kaysang masarig kita sang pagpangagad sang mga sogowan ng agama Yahodi makapantag sang pagkan. Kay way kadyawan na amakamang ng mga otaw na yagapangagad sinyan.§ 13:9 Sang agama Yahodi, yang mga imam na yagapakorban ng mga ayup, aon yadawat nilan na kabain sikun sang korban na mapakay nilan kanun. Sang mga pakaradyaan oman na pangagama, yang mga otaw na yanagkan ng kandori, pagtoo nilan na aon kadyawan na amakamang nilan sabap sang pagsao nilan sang kandori.
10 Yang mga otaw na sakop sang ona na pyagapasadan yagapakorban ng mga ayup. Way kapatot nilan na amakasawit ng kadyawan na yadawat natun sabap kang Isa na korban para sang mga dosa natun. 11 Kay sang ona na pyagapasadan yagasuud yang Dakowa na Imam sang Labi na Sotti na Kowarto na yagadaa ng dogo sikun sang ayup na pyakorban nan sabap sang mga dosa ng mga otaw. Awgaid yang patay na lawas ng ayup syonog nilan sa logwa ng banwa nilan. 12 Mag-onawa sinyan yamatay si Isa sa logwa ng banwa ng Awrosalam kay untak sabap sang kanan dogo na yaboos sottiun nan yang mga otaw sikun sang mga dosa nilan. 13 Agaw, kadtonan da natun si Isa adto sa logwa ng banwa, mana nan na biyaan da natun yang agama Yahodi aw pagsabaran natun yang kamomowa na kya-agian nan. 14 Kay yani na donya dili ng bunna na pyaga-uyaan natun. Awgaid yang pyagatagadan natun yang syodad na adto sa sorga.
15 Agaw adon, sabap kang Isa di natun bogtoon yang pagpoji natun adto sang Tohan. Kay yani mag-onawa ng pasampay adto kanan ng mga otaw na yagapangintoo kanan. 16 Ayaw mayo pagkaringawi yang pag-inang ng madyaw aw yang pagtabang sang kadaigan. Kay yani mag-onawa oman ng pasampay na amakasowat sang Tohan.
17 Pangagadi mayo yang pyaga-indo kamayo ng mga pangoo mayo aw pagpasakop kamo kanilan kay silan yang yaga-atiman kamayo sang pagpangagad mayo sang Tohan. Aw kyatigaman nilan na madatung yang allaw na amanobag silan sang Tohan sang pag-atiman nilan kamayo. Pangagadi mayo silan untak masowat silan sang pag-inang ng gawbuk nilan. Awgaid kong di mayo silan pangagadan, kabugatan yang ginawa nilan aw yani dili makatabang kamayo.
18 Padayon kamo pagdowaa para kanami. Yakasigoro kami na mapoti yang pangatayan nami kay pyaningkamotan nami na abay kami mag-inang ng madyaw. 19 Aw angyoon pa ta kamo na pangayoon mayo sang Tohan na madari ako makabarik ansan kamayo.
Yang Kataposan na Pyaglaongan
20 Na adon, yang Tohan yang pyagasikunan ng kalinaw. Yan yang yagabowi oman kang Isa na kanatun Tagallang sikun sang kamatayun. Aw adon si Isa mabarakat na magbabantayay na yaga-atiman kanatun aw kita maynang mga karniro nan. Kay sabap sang dogo ni Isa na yaboos sang pagkamatay nan pyabagsug yang bago na pyagapasadan na di amaparin taman sa taman. Agaw, pangayoon ko sang Tohan 21 na atagan nan kamo ng kariko ng pyagakinaanglan mayo untak ma-inang mayo yang karim nan. Aw pangayoon ko na sabap sang kabarakat ni Isa Almasi inangun nan kita-kamo na mga otaw na amakasowat kanan. Pojiun natun yang Tohan taman sa taman! Amin.
22 Mga kalomonan ko, angyoon ta kamo na atarimaun mayo yang pyagatowada ko kamayo kay makagpa gaid yani na syorat ko.
23 Aw karim ko na katigaman mayo na yang kanatun lomon na si Timotiyo yakalogwa da sikun sang pirisowan. Kong madari yan domatung adi, pa-agadun ko yan pagkadto ko kamayo.
24 Sang orian, salaman mayo ako sang mga pangoo ng jamaa mayo kipat yang kariko ng mga otaw na sakop ng Tohan. Yagasalam oman kamayo yang mga lomon natun na taga Italya.
25 Na, kaoyan pa gao ng Tohan yang kariko mayo.
Wassalam

*13:2 13:2 Tanawa sa Kitab Tawrat, Tagna Donya 18:1-18 aw 19:1-3.

13:5 13:5 Yani na ayatan yakasorat sa Kitab Tawrat, Pangagama 31:6.

13:6 13:6 Yani na ayatan yakasorat sa Kitab Jabor 118:6-7.

§13:9 13:9 Sang agama Yahodi, yang mga imam na yagapakorban ng mga ayup, aon yadawat nilan na kabain sikun sang korban na mapakay nilan kanun. Sang mga pakaradyaan oman na pangagama, yang mga otaw na yanagkan ng kandori, pagtoo nilan na aon kadyawan na amakamang nilan sabap sang pagsao nilan sang kandori.