Yang Sorat ni
Yakob
Pagpatigam makapantag sini na Sorat
Si Yakob sambok na pangoo ng jamaa adto sang syodad ng Awrosalam. Yang syoratan nan yang mga Yahodi na yagapangintoo kang Isa Almasi na yamangkakanat-kanat sang tuna-tuna na mga banwa sabap sang pagpasikot kanilan. Syoratan nan silan untak pabagsugun nan yang pagpangintoo nilan kay madaig yang kasikotan na kya-agian nilan.
Yagasorat oman kanilan si Yakob untak towadaan nan silan makapantag sang batasan na dait sang mga otaw na yasarig kang Isa Almasi. Inindowan nan silan makapantag sang paglaong ng madyaw atawa maat, yang pagpalabi sang otaw, yang pagpa-ambog, papagtanam, pagsabar aw makapantag sang pagdowaa. Yagalaong oman yan na yang kanilan pagpangintoo wajib na akitaun sang kanilan pamatasan aw madyaw na mga inang.
1
Pagsalam
Ako yani si Yakob na allang ng Tohan aw si Isa Almasi na kanatun Tagallang. Yagasalam ako sang kariko mayo na mga sakop ng Tohan na yamangkakanat-kanat sang tibok donya mag-onawa ng sampoo aw dowangka tribo ng bangsa Israil singaon.
Makapantag sang Pagsabar aw yang Pagpangintoo
Mga kalomonan ko, kasowat kamo kong adatungan kamo ng yagakatuna-tuna na mga kasikotan kay kyatigaman mayo na yani para sang pagpabagsug ng pagpangintoo mayo aw untak magkadakowa pa yang pagsabar mayo. Agaw, pagpadayon kamo na mabagsug yang pagpangintoo mayo sampay na waa day ikasaway kamayo aw way oman kolang kamayo. Awgaid kong aon otaw ansan kamayo na wa akatigam daw ono yang dait nan inangun, dait yan mangayo adto sang Tohan, aw atagan da yan ng Tohan ng katigam. Kay yang Tohan, karim nan mangatag aw di nan apakamomowaan idtong yagapangayo kanan. Awgaid kong amangayo yan, kinaanglan na mangintoo yan ng way dowa-dowa na atagan yan ng pyagapangayo nan. Kay yang otaw na yagadowa-dowa mag-onawa ng baud adto sang dagat na mag-agad-agad sang pag-oyop ng samut. Yan na otaw di dait magdumdum na aon amadawat nan sikun sang Tagallang. Kay yang otaw na yagadowa-dowa, way akatamanan ng kariko ng ininang nan.
Makapantag sang Miskinan aw yang Sapian
Na, yang miskinan na yagapangintoo kang Isa Almasi, kinaanglan na amasowat yan sabap sang pagpataas kanan ng Tohan. 10 Yang sapian oman na yagapangintoo kang Isa Almasi, kinaanglan na amasowat yan sabap sang pagpababa kanan ng Tohan. Kay yang kakawasaan malabay gaid mag-onawa ng bolak adto sang kasagbutan na madari malanus. 11 Kay kong mapaso da yang suga, amagango yang sagbut. Yang mga bolak amangkatakdag aw amawaa da yang kadyaw nilan. Mag-onawa sinyan yang otaw na sapian kay sakadyap mawaa yang kanan kakawasaan maskin yabay pa yan maningkamot.
Makapantag sang Pagtigi aw yang Pagsasat
12 Kadyaw ng ginawa nidtong otaw na yagapadayon ng pagpangintoo maskin adatungan yan ng mga kasikotan. Kay kong akasabaran nan yang pagtigi kanan, amadawat nan yang baras ng Tohan. Yan na baras yang kinabowi na way kataposan na pyasad nan sang mga otaw na yagapakadakowa kanan.
13 Yang otaw na yamasasat di dait maglaong na yang Tohan yang yagasasat kanan. Kay yang Tohan di magasasat sang pag-inang ng maskin ono na maat aw di oman yan magasasat ng abir sino. 14 Awgaid sang kabunnaan, amasasat yang manosiya kay amadaa aw amalitag yan ng kanan maat na napso. 15 Adon, kong magpadaa yang otaw ng napso nan, amakadosa da yan. Aw sang orian, yan na dosa magadaa kanan sang kamatayun, mana nan na amabuag da yan sang Tohan taman sa taman.
16 Mga kalomonan ko, ayaw mayo paglimbongi yang sarili mayo. 17 Yang kariko ng mga pyangatag na madyaw aw way kolang yagasikun sang Tohan na kanatun Ama. Yan yang yagabaoy ng kariko ng mga sigay adto sang langit. Aw maskin amaparin yang sigay nilan, yang Tohan way pagkaparin. 18 Pyagakahanda nan dadaan na ma-inang kita ng mga anak nan sabap sang pagpangintoo natun sang kabunnaan na mag-onawa ng Madyaw na Gogodanun. Ininang nan yani untak kita yang ona na mga sakop nan sikun sang kariko ng byaoy nan.
Makapantag sang Pagpaningug aw yang Pagtoman
19 Mga kalomonan, timani mayo yani. Yang kariko natun dait na amaningug ng madyaw, mag-imaya paglaong aw di madari madaman. 20 Kay yang kadaman di makatabang kanatun sang pag-inang ng madyaw na karim ng Tohan. 21 Agaw, tarikodi mayo yang kariko ng pag-inang ng maat aw yang batasan na dili ng madyaw. Pagpasakop kamo sang Tohan aw dawata mayo yang kanan pyaglaongan na yakalasak sang kamayo pangatayan kay yani yang amakalowas kamayo.
22 Adon, kong apaningugan gaid mayo yang pyaglaongan ng Tohan awgaid di mayo apangagadan, na, ilimbongan gaid mayo yang sarili mayo. 23 Kay sino-sino yang yamaningug sang pyaglaongan ng Tohan awgaid di nan apangagadan mag-onawa yan ng otaw na yagatanaw sang espiyo, 24 aw pagkatapos nan magtanaw sang sarili nan, mapanaw da yan na kyaringawan da nan yang parangay nan. 25 Awgaid sino-sino yang yamangadi ng madyaw sang pyaglaongan ng Tohan na kasogowan na way ikasaway aw amakalowas kanatun, mana nan na di gaid nan apaningugan aw akaringawan kondi na apangagadan nan, na, yan na otaw atabangan ng Tohan sang kariko ng inangun nan.
26 Na, kong aon otaw na yagadumdum na yan bara-ibada awgaid di matigam magpogong ng kanan dila, na, ilimbongan gaid nan yang sarili nan aw way siyat yang pag-ibada nan. 27 Kay yani yang pag-ibada na atarimaun ng Tohan na kanatun Ama na atabangan natun yang mga minaylo aw yang mga biyoda sang kanilan kasikotan aw alikayan natun yang kaatan adi sang donya. Yan yang pag-ibada na bunna aw way ikasaway.