2
Di dait Magpili ng Otaw
Mga kalomonan ko, sabap ng yagapangintoo kamo kang Isa Almasi na mabarakat na Tagallang natun, dait na di kamo magpili ng otaw. Kay sawpama aon dowangka otaw na masuud sang pyagatiponan mayo, yang sangka otaw sapian na madyaw yang pyandagoman aw yamaningsing ng bowawan, aw yang isa miskinan na dadaan da yang dagom. Adon, sawpama madyaw yang pagdawat mayo sidtong sapian aw paglaongon mayo na “Kay Dato, tabiya, pag-ingkod adi,” awgaid idtong miskinan paglaongon gaid mayo na “Pag-indug dosan,” atawa “Adto kaw pag-ingkod sang lagus,” na, kong maynan yang inangun mayo, di ba yagapili kamo ng otaw aw yokoman mayo silan sabap ng maat yang dumduman mayo?
Mga kalomonan, paningug kamo. Yang mga miskinan ansining donya pinili ng Tohan untak silan ma-inang ng kawasa sang pagpangintoo aw untak masakop silan sang pyagdatowan ng Tohan mag-onawa ng pasad nan sang mga otaw na yagapakadakowa kanan sang kanilan pangatayan. Awgaid kamo, pyagatamay mayo yang mga miskinan! Sino kadi yang yagadaog-daog kamayo aw yagadaa kamayo adto sang hokomanan? Di ba yang mga sapian? Aw silan oman yang yagalaong ng maat makapantag sang bantoganun na ngaan ni Isa Almasi na kanan sakop da kamo.
Na, madyaw yang inangun mayo kong pangagadan mayo yang dakowa na sogowan na yakasorat sang Kitab na yagalaong, “Kaoyi yang kapag-onawa mo mag-onawa ng looy mo sang ginawa mo.”* 2:8 Yani na ayatan yakasorat sa Kitab Tawrat, Pangibada 19:18. Awgaid kong magpili kamo ng otaw, amakadosa kamo aw hokoman da kamo kay yakasopak kamo sang Kasogowan. 10 Sino-sino yang yagapangagad sang Kasogowan, awgaid aon gaid sambok na sogowan na wa nan atomana, na, maynang yakasopak da yan sang kariko ng Kasogowan. 11 Kay yang Tohan na yagalaong “Ayaw pagjina,” yagalaong oman na “Ayaw pagpatay sang kapag-onawa mo.” 2:11 Yani na mga sogowan yakasorat sa Kitab Tawrat, Pagpanaw 20:13 aw 14. Na, maskin wa kaw pagajina awgaid kong yakapatay kaw, syopak da mo yang Kasogowan.
12 Agaw, dadayawa mayo yang pyaglaongan aw paga-inangun mayo kay madatung yang allaw na hokoman kamo ng Tohan aw yang Kasogowan na maka-atag gao kamayo ng kalowasan, yani oman yang agamitun ng Tohan sang paghokom kamayo. 13 Sang paghokom ng Tohan sang manosiya, di yan amallat sang mga otaw na wa akallat sang kapag-onawa nilan. Awgaid sino-sino yang yamallat sang kapag-onawa nan, di yan dait amalluk sang allaw ng paghokom kay akallatan oman yan ng Tohan.
Makapantag sang Pagpangintoo aw yang mga Inang
14 Mga kalomonan ko, kong aon otaw na yagalaong na aon pagpangintoo nan sang Tohan awgaid di akitaun sang ininang nan, na, way siyat ng pagpangintoo nan kay yang mayninyan na pagpangintoo di amakalowas kanan. 15 Sawpama aon kanatun lomon na way dagom aw way pagkan, 16 aw pagalaongon yan ng sangka otaw kamayo, “Kaoyan kaw gao ng Tohan. Pagpandagom untak di kaw kanikian aw kan ng madyaw.” Awgaid kong wa mayo yan atagi ng pyagakinaanglan nan, na, way siyat ng kamayo pyaglaongan. 17 Mag-onawa sinyan yang pagpangintoo. Kong yang pagpangintoo mayo di agadan ng madyaw na inang, na, way siyat ng pagpangintoo mayo.
18 Awgaid basin aon otaw ansan kamayo na magalaong, “Dili parias yang otaw. Aon yagapangintoo sang Tohan, aw aon oman yaga-inang ng madyaw.”
Na, maynini yang tobag ko kanan, “Monono mo pagpakita ng kammo pagpangintoo kong way madyaw na inang mo? Awgaid ako, ipakita ko kammo yang pagpangintoo ko sang Tohan sabap sang madyaw na mga inang ko.” 19 Di ba yagapangintoo kaw na sambok da yang Tohan? Na, madyaw! Maskin yang mga saytan yagapangintoo na aon Tohan, awgaid tyakigan silan ng alluk sabap sang siksa na madatung kanilan.
20 Na, bali na kainay mayo! Karim ba mayo na pangimunnaan ko kamayo na way siyat ng pagpangintoo na di agadan ng inang? 21 Dumduma mayo yang kanatun ompo na si Nabi Ibrahim. Di ba tyarima yan ng Tohan na matorid sabap sang ininang nan? Kay pyangagadan nan yang sogo kanan ng Tohan aw pyakorban nan gao adto sang Tohan yang kanan anak na si Isahak. 2:21 Yang gogodanun makapantag sang pagpakorban ni Nabi Ibrahim sang kanan anak mabatya sa Kitab Tawrat, Tagna Donya 22. 22 Na, kinita da mayo? Yang pagpangintoo ni Nabi Ibrahim yagadan ng inang nan. Aw idto sagaw, yang ininang nan yagapakita na bunna yang pagpangintoo nan sang Tohan. 23 Sang mayninyan na pama-agi pyangimunnaan yang yakasorat sang Kitab na yagalaong, “Yasarig si Ibrahim sang Tohan, aw sabap sang pagsarig nan tyarima yan ng Tohan na matorid.”§ 2:23 Yani yang yakasorat sa Kitab Tawrat, Tagna Donya 15:6. Aw pyagatawag oman si Nabi Ibrahim na amigo ng Tohan. 24 Agaw, kinita da natun na tarimaun ng Tohan yang otaw na matorid sabap sang ininang nan aw dili gaid sabap sang pagpangintoo.
25 Na, mag-onawa oman sinyan si Rahab. Yani na bobay yagakadopang, awgaid tyarima yan ng Tohan na matorid sabap sang ininang nan. Kay pyagatago nan sang kanan baay yang mga espiya na taga Israil aw pya-ori nan silan sang tuna na daan untak di silan kitaun ng kanilan kalaban.* 2:25 Yang gogodanun makapantag kang Rahab mabatya sa Kitab Tawrat, Yossa 2. 26 Agaw, mag-onawa yani sang kanatun lawas. Aw kapanawan da kita ng nyawa ta, patay da yang kanatun lawas. Idto sagaw, yang pagpangintoo na di agadan ng madyaw na inang, maynang patay oman kay way siyat.

*2:8 2:8 Yani na ayatan yakasorat sa Kitab Tawrat, Pangibada 19:18.

2:11 2:11 Yani na mga sogowan yakasorat sa Kitab Tawrat, Pagpanaw 20:13 aw 14.

2:21 2:21 Yang gogodanun makapantag sang pagpakorban ni Nabi Ibrahim sang kanan anak mabatya sa Kitab Tawrat, Tagna Donya 22.

§2:23 2:23 Yani yang yakasorat sa Kitab Tawrat, Tagna Donya 15:6.

*2:25 2:25 Yang gogodanun makapantag kang Rahab mabatya sa Kitab Tawrat, Yossa 2.