Yang Pyakita
ni Isa Almasi adto kang Yahiya
Pagpatigam makapantag sini na Sorat
Sang pagsorat ni Yahiya sining pyakita kanan ni Isa Almasi matikadung da yan aw yamapiriso yan adto sang poo ng Patmos sabap sang pag-osiyat nan makapantag kang Isa Almasi. Sidto na panahon bali na pagpasikot ng mga Almasihin. Sabap sinyan yagasorat si Yahiya adto kanilan untak pabagsugun nan yang pangatayan nilan kipat yang pagpangagad nilan kang Isa Almasi.
Madaig yang pyakita ng Tohan kang Yahiya makapantag sang mga pangitabo sang madatung pa na mga allaw pina-agi sang mga tanda aw pasombingay. Yang kadaigan sinyan mairap masabot, awgaid aon oman kadaigan na mapakay katigaman daw ono yang mana nan. Yang labi na barapantag sang kariko ng pyagalaong ansini na sorat na sabap kang Isa Almasi yamatalo yang Saytan aw madatung yang allaw na asiksaun yan kipat yang kariko ng mga kalaban ng Tohan adto sang narka taman sa taman. Awgaid yang mga sakop ni Isa Almasi, amadyaw da yang kabutang nilan kay makapag-uya da silan upud sang Tohan taman sa taman.
1
Yang yakasorat ansini yang pyakita ng Tohan kang Isa Almasi. Pyakita nan yani untak ipatigam nan sang mga sogowanun nan daw ono yang amaitabo sang di amadogay. Yaning kariko pyakita oman ni Isa Almasi sang kanan sogowanun na si Yahiya pina-agi sang sambok na malaikat. Aw si Yahiya adon yang yagasaksi ng kariko ng kinita nan makapantag sang pyatigam ng Tohan aw pyangimunnaan kanan ni Isa Almasi. Kadyaw ng ginawa ng yagabasa sini na sorat, aw kadyaw ng ginawa ng kariko na yamaningug sini na pyatigam ng Tohan aw yagapangagad sang yakasorat ansini kay sang di amadogay amaitabo yaning kariko.
Yang Pagsalam ni Yahiya sang pitombok na Jamaa
Yani na sorat yagasikun kanak na si Yahiya. Ipasampay ko yani adto sang mga jamaa sang pitongka banwa sang probinsya ng Asiya. Pangayoon ko na amadawat mayo yang tabang aw kalinaw sikun sang Tohan na iyan da sikun pa singaon, sampay adon aw taman sa taman. Aw amadawat oman mayo yang tabang aw kalinaw sikun sang Nyawa ng Tohan* 1:4 Yang syorat ni Yahiya makapantag sang Nyawa ng Tohan na makapito yang kanan kabarakat. Yang mana ng nomiro na pito na komplito yang kanan kabarakat. na iyan sa adapan ng ingkodanan ng Tohan. Aw amadawat oman mayo yang tabang aw kalinaw sikun kang Isa Almasi na kasarigan na saksi. Yan yang ona na yabowi oman sikun sang kamatay aw yan oman yang yagadato sang kariko ng mga pangoo ansining donya.
Dakowa yang looy nan kanatun aw lyowas nan kita sikun sang kanatun mga dosa sabap sang kanan dogo na yaboos para kanatun. Aw ininang nan kita ng sambok na bangsa ng mga imam na yagagawbuk para sang Tohan na kanan Ama. Agaw, pojiun natun si Isa Almasi kay kanan yang kabarakat taman sa taman! Amin.
Na, timani mayo na madatung si Isa na yagadan ng mga gabon. Yang kariko ng manosiya makakita kanan maskin yang mga yagapatay kanan. Aw yang kariko ng mga bangsa adi sa babawan ng donya amarido sabap kanan kay masaid da domatung yang paghokom. Bunna sagaw yani! Amin.
Yang Tohan na Dato sang kariko yagalaong, “Ako yang Alip aw Ya, yang pagsogod aw yang kataposan ng kariko. Ini da ako sikun pa singaon, sampay adon aw taman sa taman. Ako yang labaw sang kariko.”
Yagapakita si Isa kang Yahiya
Ako si Yahiya sambok na lomon mayo, aw sabap sang pagkasambok natun kang Isa kaupudanan oman mayo sang pagsabar ng mga kasikotan na madatung sang mga otaw na yasakop sang pyagdatowan nan. Singaon dyaa ako na mag-onawa ng piniriso adto sang poo ng Patmos sabap ng yaga-osiyat ako ng pyaglaongan ng Tohan aw yang kabunnaan na pyatigam kanak ni Isa. 10 Na, sangallaw sinyan na allaw ng pagpoji sang Tagallang 1:10 Sang mga Almasihin yang Domingo yang allaw na yagakatipon silan untak magsambayang sang Tagallang kay sinyan na allaw yabowi oman si Isa Almasi. pyagabuutan ako ng Nyawa ng Tohan, aw adi sang kanak loyo aon yadungug ko na matanog na sowara na mag-onawa ng oni ng trompita 11 na yagalaong, “Soratan yang kinita mo aw padaan adto sang pitongka jamaa na iyan sa Ipisos, Ismirna, Pirgamo, Tatira, Sardis, Piladilpiya aw Laodikiya.”
12 Pagdungug ko sinyan, ilingi ako untak ko kitaun daw sino yang yapagbaaw kanak. Aw aon kinita ko na pitombok na ilawan na bowawan. 13 Ansan sa tunga ng mga ilawan aon yaga-indug na maynang anak ng manosiya. 1:13 Yang kinita ni Yahiya mag-onawa ng kinita ni Nabi Daniyal singaon na aon yagasikun sang sorga na mag-onawa ng manosiya aw yan yang yatagan ng Tohan ng dakowa na kapatot aw kabarakat. Aw yan da yang magadato taman sa taman. Yang anak ng manosiya yang sambok na ngaan na pyagagamit para kang Isa Almasi. Tanawa sa Kitab Tawrat, Nabi Daniyal 7:13-15 aw Kitab Injil, Markos 8:31. Yamandagom yan ng mataas na dagom na kotob sang kanan siki aw yagasambit ng bowawan. 14 Yang kanan logay mapoti na maynang mapoti na tela atawa yang mapoti na gabon, aw yang kanan mata maynang atoon na yamallaga. 15 Yang kanan siki masinaw na maynang bronsi na tyonaw aw pyasinaw sang atoon. Aw yang kanan tingug mag-onawa ng tanog ng dakowanay na baud. 16 Adto sang karinto na arima nan aon tyakmagan nan na pitombok na bitoon aw aon yalogwa sikun sang kanan baba na matalas na ispada na dowa yang suab. Yang kanan parangay tanto masilaw na mag-onawa ng sigay ng suga ng alas dose.
17 Pagkita ko kanan, yatowad ako apit sang kanan siki na maynang patay. Ansinyan dyapunan nan ako ng karinto na arima nan aw laong nan, “Ayaw pagkalluk. Ako yang pagsogod aw yang kataposan ng kariko. 18 Ako yang aon kinabowi na way kataposan. Singaon yamatay ako, awgaid yabowi oman ako aw bowi ako taman sa taman. Ako yang aon kapatot makapantag sang kamatayun aw ako yang makabuut daw wain ibutang yang mga patay.
19 “Agaw, soratan yang kariko ng kinita mo, yang yamaitabo adon aw yang amaitabo sang madatung pa. 20 Aw adon ipatigam ko kammo yang tinago na mana ng pitombok na bitoon na kinita mo sang karinto na arima ko kipat yang pitombok na ilawan. Yang pitombok na bitoon, yani silan yang yagadaa ng pitombok na jamaa. Aw yang pitombok na ilawan, yani silan yang pitombok na jamaa.”

*1:4 1:4 Yang syorat ni Yahiya makapantag sang Nyawa ng Tohan na makapito yang kanan kabarakat. Yang mana ng nomiro na pito na komplito yang kanan kabarakat.

1:10 1:10 Sang mga Almasihin yang Domingo yang allaw na yagakatipon silan untak magsambayang sang Tagallang kay sinyan na allaw yabowi oman si Isa Almasi.

1:13 1:13 Yang kinita ni Yahiya mag-onawa ng kinita ni Nabi Daniyal singaon na aon yagasikun sang sorga na mag-onawa ng manosiya aw yan yang yatagan ng Tohan ng dakowa na kapatot aw kabarakat. Aw yan da yang magadato taman sa taman. Yang anak ng manosiya yang sambok na ngaan na pyagagamit para kang Isa Almasi. Tanawa sa Kitab Tawrat, Nabi Daniyal 7:13-15 aw Kitab Injil, Markos 8:31.