Yang Sorat ni
Yahod
Pagpatigam makapantag sini na Sorat
Si Yahod lomon ni Yakob na sambok na pangoo ng mga Almasihin adto sang syodad ng Awrosalam. Yani na sorat pyadaa ni Yahod sang mga yagapangintoo kang Isa Almasi sang pagtowada kanilan na dait silan magbantay sang mga magiindoway na yaga-indo ng dili ng bunna. Pyagalaong nan silan na dait nilan pabagsugun yang pagpangintoo nilan sang bunna na indowan untak di silan madaa ng kadaigan pa na mga indowan.
1
Pagsalam
Ako yani si Yahod na allang ni Isa Almasi aw lomon ni Yakob. Yagasorat ako kamayo na pinili ng Tohan untak ma-inang ng sakop nan. Dakowa kamo sang pangatayan ng Tohan na kanatun Ama aw yatiman kamo ni Isa Almasi. Pangayoon ko sang Tohan na mallabi pa yang looy aw kallat nan kamayo aw atagan nan kamo ng dogang pa na kalinaw.
Makapantag sang mga Magiindoway ng dili ng Bunna
Mga kalomonan ko, karim ko gao magsorat kamayo makapantag sang kalowasan na yadawat natun, awgaid yagadumdum ako na madyaw pa kong towadaan ta kamo untak pangingindugan mayo yang bunna na indowan makapantag sang kanatun pagpangintoo. Kay yani na indowan syarig kanatun na mga sakop ng Tohan, aw di yan amaparin. Syoratan ta kamo sini kay aon mga otaw na wa akalluk sang Tohan na yakasuud sang jamaa mayo ng sikrito. Yaga-indo silan ng dili ng bunna kay yagalaong silan na mapakay mag-inang ng maskin ono na kadopangan kay sabap sang looy ng Tohan amponon kono kita sang kariko ng maat na mga inang ta. Tyaripundaan nilan si Isa Almasi na sambok gaid na Tagallang natun aw Dato na Labi na Mabarakat. Na, singaong ona pa yakasorat da sang Kitab na yang mayninyan na mga otaw asiksaun ng Tohan.
Na, maskin kyatigaman mayo yang kariko ninyan, karim ko ipadumdum kamayo daw ono yang yamaitabo sang mga otaw na wa apangagad sang Tohan. Tadumi mayo na lyowas ng Tohan yang mga bangsa Israil sikun sang pagka-allang nilan adto sang banwa ng Misir, awgaid pagkatapos san pyatay nan yang kadaigan kanilan na wa apangintoo kanan. Aw ipadumdum ko oman kamayo yang yamaitabo sang mga malaikat na wa pagapabilin sang kapatot na yatag kanilan ng Tohan kondi pyanawan nilan yang pyaga-uyaan nilan. Pyagapos silan ng Tohan ng kadina na di amabogto aw pyapiriso nan silan sang bali na kadugguman taman sang dakowa na allaw na hokomon da silan na asiksaun. Dumduma oman mayo yang mga otaw sa Sodom aw Gomora* 7 Tanawa sa Kitab Tawrat, Tagna Donya 19:1-11. aw sang makilibot pa na mga banwa. Mag-onawa sidtong mga malaikat yaga-inang silan ng dili dait inangun. Kay bali na pagjina ng mga otaw aw yaga-inang silan ng kadopangan maskin sang kapag-onawa nilan na usug. 7 Sidtong ona na panahon aon mga malaikat na dyomatung sang donya aw yagapakita sang lawas ng otaw. Na, yang kausugan adto sa Sodom, karim oman nilan mag-inang ng kadopangan upud sidtong mga otaw na malaikat. Agaw, siniksa silan ng Tohan aw pya-owanan silan ng atoon. Na, yang idto yang opamaan sang kariko ng mga darowaka na sang Allaw na Maori adatungan silan ng siksa adto sang atoon na di amatay taman sa taman.
Na, maynan oman yang idtong mga otaw na yakasuud sang jamaa mayo. Aon kono pyagatagaynup nilan aw sabap sinyan pyangagadan nilan yang maat na napso nilan aw yakadosa silan sang lawas nilan. Tyaripundaan nilan yang kapatot ng Tohan aw yagalaong silan ng maat makapantag sang mga malaikat. Na, maskin si Mikail na pangoo ng mga malaikat wa paka-inang ng mayninyan. Sidtong wakto na yanaglalis si Mikail aw si Iblis daw sino yang makamang sang patay na lawas ni Nabi Mosa, wa yan aka-isug maglaong ng maat adto kang Iblis. Awgaid yan gaid yang pyagalaong nan, “Yang Tohan yang yamatigam kammo!” 10 Awgaid yan na mga otaw, pyagasangu-sangu nilan yang mga butang na di nilan masabot. Aw mag-onawa ng mga ayup na way dumduman na pyangagadan nilan yang kya-anadan nilan na inang na yani yang amakasapad kanilan.
11 Maat sagaw yang adatungan nilan kay syonod nilan yang ininang ni Kabil. 11 Yani si Kabil, pyatay nan yang mangod nan sabap sang pagsilos kanan. Tanawa sa Kitab Tawrat, Tagna Donya 4:3-8. Mag-onawa oman silan kang Balaam§ 1:11 Yang makapantag kang Balaam mabatya sa Kitab Tawrat, Pagbilang 22-24. na yaga-inang ng maat sabap gaid sang sapi. Masopakun oman silan mag-onawa ni Korah* 1:11 Yang makapantag kang Korah mabatya sa Kitab Tawrat, Pagbilang 16. na yasopak singaon kang Nabi Mosa. Agaw, asiksaun oman silan na mag-onawa ni Korah.
12 Na, yan na mga otaw amakamomowa kamayo kong mag-upud silan sang mga kandori mayo. Way batasan nilan kay sobra yang pagkan aw pag-inum nilan aw yang yatiman gaid nilan yang sarili nilan. Way siyat nilan mag-onawa ng gabon na pyarid ng samut aw wa pagadaa ng owan. Mag-onawa oman silan sang kaoy na di mamonga maskin panahon ng tigpamonga. Aw dili gaid inyan kondi patay da yan na kaoy kay yamagabot da. 13 Mag-onawa oman silan sang mangkadakowa na baud sang panahon ng bagyo na yagadaa ng madaig na dagut kay mag-onawa sinyan malogwa yang makamomowa na mga inang nilan. Aw mag-onawa oman silan sang mga bitoon na yamallog sikun sang kyabutangan nilan aw yawaa. Agaw, yang tyagana ng Tohan para kanilan yang logar na labi na maduggum. Aw adto da silan mag-uya taman sa taman.
14 Adon, si Idris na ikapito na topo ni Nabi Adam, yagatagna da yan dadaan makapantag sang mga otaw na mag-onawa kanilan. Laong nan, “Paningug kamo! Makani yang Tagallang upud sang libo-libo na mga malaikat 15 untak hokoman nan yang kariko ng manosiya. Yang kariko ng mga otaw na wa akalluk sang Tohan asiksaun sabap sang kariko ng kadarowakaan na ininang nilan aw sabap sang maat na pyaglaongan nilan adto kanan.” 16 Na, idtong mga otaw na pyagalaong ko, yabay gaid silan magbagolbol aw yabay silan magsaway sang mga kaupudanan nilan. Pyangagadan nilan yang maat na napso nilan, yagapa-ambog ng sarili nilan aw madyaw yang pyaglaongan nilan sang mga otaw untak gaid makamang yang kallini nilan.
Mga Towada
17 Awgaid kamo, mga kalomonan, dumduma mayo yang pyaglaongan kamayo ng mga sahabat ni Isa Almasi na kanatun Tagallang. 18 Kay yagalaong silan, “Sang kataposan na mga allaw magapakita yang mga otaw na magasangu-sangu kamayo. Apangagadan nilan yang maskin ono na kyanapsowan nilan na sopak sang Tohan.” 19 Na, yani na mga otaw yang pagasabapan ng pagkabain-bain mayo. Mga allang silan ng napso nilan aw waa ansan kanilan yang Nyawa ng Tohan.
20 Awgaid kamo, mga kalomonan, pabagsuga mayo yang pagpangintoo sang bunna na indowan na yadawat mayo sikun sang Tohan. Aw sang pagdowaa mayo agadi mayo yang karim ng Nyawa ng Tohan. 21 Ayaw kamo pagpakawat sang looy kamayo ng Tohan sarta yagatagad kamo sang kinabowi na way kataposan na i-atag kanatun ni Isa Almasi na kanatun Tagallang sabap sang looy nan.
22 Kallati mayo yang mga otaw na yagadowa-dowa sang pagpangintoo aw tabangi mayo silan. 23 Yang kadaigan oman na yamadaa sang pag-inang ng maat, tabangi mayo silan untak silan malowas na maynang tyabangan mayo yang mga otaw untak silan malowas sikun sang baay na yamasonog. Aw yang kadaigan pa na baradosa dait mayo kallatan, awgaid pagbantay kamo untak di kamo kataponan ng mga dosa nilan.
Yang Pagpoji sang Tohan
24 Adon, pojiun ta yang Tohan na yan yang matigam magbantay kamayo untak di kamo madaa sang pagpakadosa. Aw yan oman yang makadaa kamayo adto sa sorga untak mangadap kanan na dakowa na kasowat mayo aw waa day ikasaway kamayo. 25 Sambok da yan na Tohan na yagalowas kanatun sabap sang ininang ni Isa Almasi na kanatun Tagallang. Agaw, pojiun ta yang Tohan kay kanan da yang kariko ng kabantog aw kabarakat, aw yang kapatot ng pagdato sang kariko sokad singaon, sampay adon aw taman sa taman! Amin.
Wassalam

*1:7 7 Tanawa sa Kitab Tawrat, Tagna Donya 19:1-11.

1:7 7 Sidtong ona na panahon aon mga malaikat na dyomatung sang donya aw yagapakita sang lawas ng otaw. Na, yang kausugan adto sa Sodom, karim oman nilan mag-inang ng kadopangan upud sidtong mga otaw na malaikat.

1:11 11 Yani si Kabil, pyatay nan yang mangod nan sabap sang pagsilos kanan. Tanawa sa Kitab Tawrat, Tagna Donya 4:3-8.

§1:11 1:11 Yang makapantag kang Balaam mabatya sa Kitab Tawrat, Pagbilang 22-24.

*1:11 1:11 Yang makapantag kang Korah mabatya sa Kitab Tawrat, Pagbilang 16.