Yang ikatoo na Sorat ni
Yahiya
Pagpatigam makapantag sini na Sorat
Yaning ikatoo na sorat pyasampay ni Yahiya adto kang Gayos na pangoo ng sambok na jamaa Almasihin. Byantog nan si Gayos kay yatiman nan yang mga yagapayapat makapantag kang Isa Almasi na yadatung adto kanilan aw tyabangan oman nan yang kadaigan pa na mga Almasihin. Pyagalaong oman nan si Gayos na dait yan magbantay kang Diyotripis kay maat yang batasan nan.
1
Pagsalam
Yani na sorat yagasikun kanak* 1 Yang yagasorat sini si Yahiya. na sambok na pangoo ng mga yagapangintoo kang Isa Almasi. Ipasampay ko yani na sorat kammo, kay Gayos, na ikaw sambok na lomon na dakowa sang pangatayan ko.
Kay lomon, pangayoon ko sang Tohan na madyaw yang kabutang mo aw madyaw yang lawas mo mag-onawa ng kyatigaman ko na mabagsug yang pagpangintoo mo. Dakowa yang kasowat ko pagdatung ng mga pilangka otaw na lomon ta na yagagogod kanak na yabay kaw magpangagad sang bunna na indowan aw sobay oman sang kabunnaan yang kariko ng ininang mo. Yani agaw yang maka-atag kanak ng dakowa na kasowat kong madungug ko na yagapangagad sang kabunnaan yang mga yagapangintoo kang Isa Almasi na silan mag-onawa ng mga anak ko.
Byantog si Gayos
Kay lomon, madyaw yang ininang mo sang mga kalomonan natun na yamapit ansan kamayo kay yatiman mo silan maskin wa pa mo silan akilaa. Silan yang yagagogod adi sang jamaa makapantag sang kadyaw mo kanilan. Na, pagbarik nilan ansan kamayo, tabiya, tabangi oman silan untak makapanaos silan sang kanilan panaw kay yani yang dait natun inangun sang mga otaw na yagagawbuk para sang Tohan. Kay yagapanaw-panaw silan untak ipayapat nilan yang makapantag kang Isa Almasi, aw sang mga panaw nilan di silan madawat ng tabang sikun sang mga otaw na wa apangintoo. Agaw dait na kita na yagapangintoo matabang kanilan untak aon kabain natun sang kanilan gawbuk ng pagpatigam ng bunna na indowan.
Si Diyotripis aw si Dimitri
Yagasorat da ako sang jamaa ansan kamayo, awgaid si Diyotripis na marim magpangoo kamayo, di yan amaningug kanami. 10 Agaw, pagkadto ko kamayo, ipatigam ko yang kariko ng ininang nan na maat, labi da yang maat aw sayup na pyaglaongan nan makapantag kanami. Aw dili gaid ingidto yang ininang nan na maat. Di oman nan adawatun yang mga kalomonan na makansan kamayo, aw sino-sino yang marim domawat kanilan sagdaun nan aw palogwaun nan sikun sang jamaa.
11 Kay lomon, ayaw pagsonoda yang maat na inang ng kadaigan, awgaid yang madyaw. Kay sino-sino yang yaga-inang ng madyaw, sakop yan ng Tohan. Awgaid sino-sino yang yaga-inang ng maat, wa yan akilaa sang Tohan. 12 Na, tanawa si Dimitri. Madyaw yang pyaglaongan ng kariko ng mga yagapangintoo makapantag kanan. Aw sang kariko ng ininang nan makita mo na yagapangagad yan sang bunna na indowan. Kami oman, makapaglaong kami na madyaw yan na otaw, aw yamatigam kaw na bunna yang pyaglaongan nami.
13 Madaig pa gao yang ipaglaong ko kammo awgaid di da pina-agi sang sorat. 14 Sang di amadogay magakita gao kita aw makabaaw da kita ng madyaw.
15 Na, amadawat pa mo gao yang kalinaw. Yang mga kalomonan mo adi yagasalam kammo. Salaman oman kami sang mga kalomonan natun ansan.
Wassalam

*1:1 1 Yang yagasorat sini si Yahiya.