Yang ikadowa na Sorat ni
Yahiya
Pagpatigam makapantag sini na Sorat
Sang ikadowa na sorat pyagalaong oman ni Yahiya yang mga Almasihin na dait silan magbantay sang mga otaw na yaga-indo ng dili ng bunna aw dait silan magpadayon ng madyaw na gawbuk nilan.
Sabap ng yabay magpanaw-panaw yang idtong mga magiindoway untak mag-osiyat ng kanilan indowan, pyagalaong ni Yahiya yang mga sakop ni Isa Almasi na di nilan atarimaun atawa atimanun yani na mga otaw sang kanilan mga baay.
1
Pagsalam
Yani na sorat yagasikun kanak* 1 Yang yagasorat sini si Yahiya. na sambok na pangoo ng mga yagapangintoo kang Isa Almasi. Ipasampay ko yani na sorat sang mga jamaa na pinili ng Tohan na sakop nan. 1 Yang pyagagamit ni Yahiya para sang jamaa na pinili ng Tohan yang pasombingay na pyaglaongan na mag-onawa ng bobay na pinili ng Tohan kipat yang mga anak nan. Bunna na dakowa kamo sang pangatayan ko. Aw dakowa oman kamo sang pangatayan ng kariko ng mga otaw na yamatigam ng bunna na indowan makapantag kang Isa Almasi sabap ng yadawat natun-mayo yang kabunnaan aw magapabilin yan adi kanatun taman sa taman.
Pangayoon ko na amadawat natun yang tabang, looy aw kalinaw sikun sang Tohan na Ama aw sikun oman kang Isa Almasi na kanan Anak. Yaning kariko yang amadawat natun sabap ng yagapangintoo kita sang kabunnaan aw yagsikaoyay kita.
Makapantag sang Kabunnaan aw yang Looy
Dakowa yang kasowat ko pagdungug ko na aon kadaigan kamayo na yagapangagad sang bunna na indowan mag-onawa ng sogo kanatun ng Tohan na Ama. Aw adon pangayoon ko sang kariko ng mga jamaa na magsikaoyay kita-kamo. Yani na syorat ko kamayo dili ng bago na sogowan awgaid yadungug da natun sokad sang pagsogod ng pagpangintoo natun kang Isa Almasi. Agaw, yani yang tanda na aon kanatun looy kong pangagadan natun yang mga sogowan ng Tohan. Aw yani yang sogowan na yadungug da mayo sikun pa singaon na dait kamo magsikaoyay.
Na, madaig da yang mga otaw adi sang donya na yamanlimbong sang kadaigan. Yang pyaga-indo nilan dili ng bunna kay di silan mangintoo na yagapakaotaw si Isa Almasi adi sang donya. Yani silan limbongon aw kalaban ng Almasi. Agaw, pagbantay kamo untak di mawaa yang pyagalogatan mayo awgaid amadawat mayo yang dakowa na baras.
Sino-sino yang di magpabilin sang indowan ng Almasi awgaid yaga-indo ng dogang pa sinyan, waa ansan kanan yang Tohan. Awgaid sino-sino yang magpabilin sang indowan ng Almasi, iyan sang pangatayan nan yang Tohan na Ama aw si Isa Almasi na kanan Anak. 10 Agaw, kong aon otaw na makansan kamayo na tuna yang indowan kaysang indowan ng Almasi, ayaw mayo yan pagpanaosa sang kamayo baay aw ayaw oman mayo atimana. 11 Kay yang maga-atiman kanan maynang mupud sang ininang nan na maat.
12 Na, madaig pa gao yang ipaglaong ko kamayo, awgaid di da pina-agi sang sorat. Kay karim ko magbisita kamayo untak magkita kita aw makabaaw kita ng madyaw untak makomplito yang kanatun kasowat.
13 Yagasalam kamayo yang mga yagapangintoo adi sang jamaa na mga pinili oman ng Tohan.
Wassalam

*1:1 1 Yang yagasorat sini si Yahiya.

1:1 1 Yang pyagagamit ni Yahiya para sang jamaa na pinili ng Tohan yang pasombingay na pyaglaongan na mag-onawa ng bobay na pinili ng Tohan kipat yang mga anak nan.