4
Ôbi jé wo Krist
Na hen iyôŋ na, bay réé berêni mega manê ka *Krist kaɲ bay berê sa kwôlo Emen wo na yi kini uwôbêri a hen. Iyôŋ ba, kwôni wo na ôbi berê sa are na, hal wo tumô wo nini gey yiri a na: bi li jé naɲ bôô pôn. Hena kené jô kwôlê san a, hena ré na bay jerê kwôlê ka sa terare a nà a jerê san a kôba, dôlen nôbi ré, wôsa nôbi en jô kwôlê sa yen a ré. En li ani kani ka ermé wuɲê a uwôlen kwôlê san a ré tô. Niɲba, na ôbi bi wo hen a ené yiɲ derôre hen né, wôsa na Kelma a jerê kwôlê san a. Iyôŋ ba, jerêŋge kwôlê sa megêrŋge a jug tumô ré tô, kwôy sa to Kelma a heraɲ aɲ a sa gelé aŋga na uwôbe kiriɲ ka hendi hen nô men, a sa yêrê ermé wo bô ɓiɲé hen nô a men, aɲ sa hende to hen na, i i ba Emen a biri hini emê wo gengiɲ sari sari.
Yênên, na wô sarŋge a ené kôl kwôlê bi wo hen gengiɲ san men, sa Apolôs a men hen, aɲ bi kené hôniɲ tô kwôlê bi wo hen mega nibay iyôŋ, ɗiba kené ɗage sa kwo liɲ bô magtubu to Emen a hen ré. Men, bi kené uwôyriɲ yerŋge kené na ka kwo na ɗi men, ka kwo hen ɗi men ré. Wôsa i a na ɗém jeré na kwo dami sa megêm ba? Aŋga ju uwôɲ hen na, ju uwôɲ na seŋge. A hena jeré uwôɲ na seŋge ba, wô mi a jeré diɲ deŋgôm mega wo jeré uwôɲ na seŋge iyôŋ né ba?
Haw hen ken uyirê niɲ men, kena bay uɲé men, ken yi kilmé a men, niɲba, nibay nini yi ré tô. Niɲba, tiri ba, en gey bi kené ôm iyére dô aɲ nibay kôba, niné ôm iyére naɲ ken men. Wôsa en bô mega wo Emen né ɗéni nibay bay jé kari bi niné yi gerɲé ɓiɲé ka bay jô kwôli temare sarji a hen iyôŋ. Aɲ nini yi ari lê wôrê ka sa terare a nà kêm men, tu *manê ka derômaraŋ a men, tu gawrê a men. 10 Nina bay galê wôsa niné na ka Krist, niɲba, kenbay ba, kena bay tu melênê tô biɲare toŋge a naɲ Krist, néérni naɲ, niɲba, kena bay néé, bay denéŋge, menba, nibay ba, bay kaɲêni men. 11 Kwôy kemnêŋ kôba, kurôŋ lêrêni men, kam dêrêni men, nini tôbrê gerŋga are men, bay sêrêni men, iyéy yéreni kôba, naɲ a men. 12 Nini li jé naɲ kôbrini woni wô abiɲ yerni men, kiriɲa ɓiɲé tiréni ba, nini tô kibrini sarji a a men. Kiriɲa bay geléni gusiɲ ba, nini uwôl bôrni sarji a men. 13 Men, kiriɲa bay pôy kibrini ba, nini iyêlji kwôlo dôri. Aɲ nini yi mega gubiɲ wo ɓiɲé iyôŋ men, mega aŋga habiɲ ɗê kiriɲ iyôŋ a men kwôy kemnêŋ.
14 Kwôlê bi wo en kelêŋge kêm hen na, na wo tayre ré dêŋge ré, niɲba, en halêŋge na mega wo kené na kamnen ka en pirji iyôŋ. 15 Hena kené ôriɲ naɲ bay sarŋge dubu môj tô Krist a kôba, ɗôd ba, ibareŋge na pôn nêŋ hari. Wôsa kiriɲa na en ulêŋge béré Kwôlo Dôri hen na, en yi mega ibareŋge iyôŋ tô merê tu geɲ toŋge a naɲ Jésu Krist. 16 Ôbi a, ené kelêŋge bi kené yi mega nôbi iyôŋ men hen. 17 Na ôbi wo hen na, ené jéɲ naɲ Timoté wo yi mega keman wo en piri men, ôbi bôô pôn sa aŋga Kelma men, ôbi a jebé tô bôrŋge sa aŋga dô tumôn sa geré wuɲê a naɲ Krist Jésu hen. Bay a na aŋga en geliɲ ɓiɲé naɲ kiriɲ kiriɲ men, bô églisɲê kêm a men.
18 Aɲ ɓiɲé ka pôni li geɲ mega ené nêmê biɲ uɲéŋge ré iyôŋ. 19 Niɲba, hena bô Kelma ré gey ba, baa ɗa wo na biɲ uɲéŋge hen ya. Aɲ na sa henê na ba, bay lê geɲ bay ka hen ôriɲ naɲ néé laba, na kwôlê woɲ ɗéɲ iyôŋ mera ɗi ba? 20 Wôsa kiriɲa Emen na ôbi sa kwôni na, kwôni bi wo hen ôriɲ naɲ néé woɲ liɲ are ɗiba, na naɲ kwôlê woɲ kelê mera ré. 21 Na ba, ken gey na mi ba? Hen ba, ken gey bi ené era uɲéŋge aɲ ené sa sêŋge laba, ené era naɲ peré men, baliyare a men ɗi ba?