5
Ɓiɲé ka bô églis a kaɲ bay yiɲ yiɲare toɲ iyôŋ a tôŋ hen
En toy ɓiɲé kôl mega wo kwôni wo pôni perêrŋge a hen ré li aŋgaɲ haɲê. Aŋgaɲ haɲê bay ka hen na, na wo ôbi yiiriɲ naɲ tam ibari. Are bay ka ôbi li hen na, bay henê Emen né kôba, a lê hen iyôŋ né tô. Menba, ken uwôyrê yerŋge na ɗéɲ iyôŋ réba ré kené merê naɲ ɲa aɲ kwoɲ ôbi lê are bay ka iyôŋgi hen na, ré kené dagêri perêrŋge a aɲ. 3-4 Kuɲê nôbi ba, hena ené kelaŋ naɲ ken kôba, ermé wuɲê na naɲ ken. Aɲ en jô kwôlê sa ôbi lê are bay ka iyôŋgi hen niɲ naɲ hini Kelma wona Jésu mega wo ené na perêrŋge a iyôŋ. Kiriɲa ken daɲ aɲ ena perêrŋge a naɲ ermé wuɲê hen na, néé wo Kelma wona Jésu a yé perêrŋge a. Kwôni bi wo iyôŋgi hen na, ken ɗiri kôbi Sidan a bi mêne kurôŋgi yiri aɲ bi tini ré sa uwôɲ gelê Wulê wo Kelma a sa jôriɲ kwôlê sa ɓiɲé hen.
Ken gel, ken di deŋgôrŋge na ɗéɲ iyôŋ, wôsa ken hôn wo «Wubere ré dê iyôŋ kôba, ré wubu parin wo bay bulôɲ hen» né ba? Bêŋge wubere to cay to na têriɲ hen aɲ, aɲ bi ken yiɲ gawrê ka séli mega parin wo bay bulôɲ wo wubere naɲ bô a iyôŋ hen. Kena ka séli tiri a men, wôsa bay bi kwôbri Kema Kwormo wona liɲ geserê wo bay uwôgeri *Pak hen. Kema Kwormo bi wo hen, na *Krist, kwo Emen dôri hen. Kiriɲa nana li geserê wo bay uwôgeri Pak hen na, na lêŋge naɲ bô habrê ré men, naɲ têriɲ ré a men, wôsa bô habrê na, yi mega mapa wo bay li naɲ wubere iyôŋ, niɲba, na lêŋge naɲ bôô wo séli men, naɲ tu kwôlê a men, aɲ yi mega mapa wo bay li naɲ wubere ré hen iyôŋ.
Bô magtubu to na en li béŋge tumô hen na, na en kelêŋge kené biɲ naɲ bay yiɲ yiɲare toɲ iyôŋ a tôŋ hen né. 10 Kwôlê wo en kô hen na, en kôl gengiɲ na sa ɓiɲé kêm ka sa terare a nà, ka na bay yiɲ yiɲare toɲ iyôŋ a tôŋ hen né men, bay geyé lari hen né men, gemsê hen né men, bay tibé kamrê hen né a men, wôsa hena henaŋ ré ré na iyôŋ ba, henaŋ kené naɲê sa terare a nà. 11 Niɲba, kwôlê wo en kelêŋge hen na, na wo kené biɲ naɲ kwôni wo kôl ɗiré na yêneŋge ôbi ayê bôô, niɲba, ôbi na ôbi wogé yébé men, ôbi geyé lari men, ôbi tibé kamrê men, ôbi ɲôm men, ôbi kwoyé men, ôbi gemsare a men na, na aŋgaɲ emê kôba, ken ôm naɲ ɗi ré.
12-13 Jerê kwôlê sa ɓiɲé ka na bay ayê bôô ré hen na, na kwôlê wuɲê nôbi ré. Emen a sa jerê kwôlê sarji a. Niɲba, kenbay a sa jerê kwôlê sa ka na kaŋge hen ré ba? Wôsa liɲ bô magtubu to Emen a kôl iyôŋ ba: «Dagêŋge ôbi lê habrê perêrŋge a aɲ 5: 12-13 Détéronôm 17: 7

5:12-13 5: 12-13 Détéronôm 17: 7