Magtubu to wôôyi to Ja li
Kwôlo kôl kwôli magtubu to wôô to Ja li hen
Ôbi lê magtubu hende to hen na, uwôge yiri ɗiré na kwo seri. Niɲba, kwôlo si kibiri a na, gel wo ôbi ré ôriɲ naɲ tôô damaŋ sa ɓiɲé bay ka ôbi li magtubu biji hen. Ôbi kôliɲ na Iyore to Emen dôri hen men, kôliɲ kamne a men. Iyore hende to hen na, gel na églis naɲ bay ayê bôô ka bô (bêrsé 1).
Ôbi dôbe ibiyare bô gawrê bay ka hen bi bay ré ay geré wo biɲ naɲ tu kwôlê men, bay ré periɲ a men (bêrsé 1-6) men. Ôbi yêge marji gengiɲ sa ɓiɲé ka ermé woji yi môɲ kwo ka ôbi kôl kwôliji bô magtubu to Ja to tumô hen iyôŋ (bêrsé 7-11). Ôbi duu kibi magtubu tori kôliɲji kwôli kergare tori iyére toji a men, kôliɲji kwôli dosé to églis to pôni men (bêrsé 12-13).
Mega bô magtubu to Ja to tumô hen na, to nà kôba, kôlji bi bay ré bô dô men, ré ɗubu sa têrji a tô ayê bôô woɲ tiri a hen.
1
Dosé to ôbi liji
Na nôbi suri a lê magtubu hende to hen béré mini Iyore to suri to Emen dôrê hen men, en li biɲ kamnê ka en pirji tiri a men hen. Na nôbi penen a peréŋge hen mera ré, niɲba, ɓiɲé kêm ka hôn kwôlê woɲ tiri hen kôba, peréŋge a men. En peréŋge wôsa kwôlê woɲ tiri wo yi bôrna hen na, a yé kwôy naɲ kwini.
Men, Ibarna Emen naɲ Jésu Krist Kema Ibarna Emen a terê kibriji sarna men, bay a berê tu ɲa tona men, bay a béna bô jalê a men. Derê bi wo kêm hen yi wô sarna nabay ka nana bi bôrna kwôlê woɲ tiri a hen men, wô peré wo nana periɲ yerna hen a men.
Tôô to gengiɲ sa peré
Yen dôren damaŋ wôsa en toy mega wo kamnê ka pôni jé lêreji ré biɲ naɲ kwôlê woɲ tiri mega wo Ibarna Emen na ay tori bi nana li hen a men. Iyore, en uwôlê bi nana piriɲge yerna. Kwôli peré bi wo en li magtubu béré kwôli hen na, na tôô tôni to kôrbi ré, niɲba, na kwo na nana toy ca tumô kaɲ hen. Peré bi wo hen na, na bê kwôlê sa tôô to Emen a. Ôbi a na tôô to Emen to na ken toy ca tumô hen men, na tôô to na kôl kené periɲ yerŋge naɲ wulê wulê hen a men.
En kelêŋge hen iyôŋ wôsa ɓiɲé kaɲ bay lamêre kiriɲ kwône sa terare a nà ka kôl Jésu ré yêɲ môɲ gawra ré men, ré era sa terare a nà ré a men. Ôbi kelêre kwôlê bi wo hen na, na ôbi lamêre kiriɲ men, na ôbi bayi *Krist men. Iyôŋ ba, ken ɗi tu melênê sa yerŋge a bi jé wo ken li hen na, kené uwôɲiɲ sa kôbreŋge ɗiba, bi mêne ɗéɲ iyôŋ né.
Hena kwôni ré bi bôri sa kwôlê wo Jésu gel hen ré aɲ bi kwôlê wo ɗaŋgi wôni a sara a na, kwôni bi wo hen biɲ naɲ Emen né. Niɲba, kwo bi bôri sa ari gelé ka Krist hen na, ôbi biɲ naɲ Ibarna Emen men, ôbi biɲ naɲ Kemari a men. 10 Na ôbi wo hen aɲa ené kelêŋge hena kwôni ré era legerŋge a aɲa ré geléŋge na kwôlê bi wo hen ré na, ken ɓiri yerŋge a ré men, ken liri dosé ré a men. 11 A hena kwôni wo ré liri dosé na, ôbi biɲ naɲ ɗi sa jé lêri wo habiɲ bi wo hen a.
Kwôlê woɲ diriɲ kibi
12 En ôriɲ naɲ kwôlê gaɲ ya wo ré ené kelêŋge niɲba, en nêm lê kêm bô magtubu to nà ré. En gey ené erê geléŋge aɲ naa merêŋge ɓem iyêlêri seŋge aɲ bi yerna ré derêna ɓem cerêd.
13 Kam yêêrê to Emen dôre men hen lêrê dosé.