Magtubu to subi to Ja li
Kwôlo kôl kwôli magtubu to subu to Ja li hen
Magtubu to na na, na gawra wo uwôge yiri kwo seri bi a lê hen (bêrsé 1, 2 Ja bêrsé 1). Ôbi li biɲ na gawra wo bay uwôgeri Gayus hen. Gayus bi wo hen na, kwôlê wôni wo hôniɲ gaɲ gengiɲ sari ba, naɲ niɲba, kôl iyôŋ ba, ôbi ré na ôbi bôô pôn tô geré tu kwôlê wo Emen a. Hal wori yi gay naɲ kwo Diyotrêp woɲ ôbi gwôserê kiriɲ wo na kôl kwôlo habiɲ gengiɲ sa kwo seri bi wo hen hen men, ôbi na kwôni wo ɓu kergê yiri a ré a men.
Ôbi lê magtubu hende to hen ay kibi Gayus sa bôô pôn wori a men, wô lê wo ôbi li naɲ bay ayê bôô hen a men (bêrsé 1-8). Ôbi ɓare wô hal wo Diyotrêp (bêrsé 9-10) men, ôbi dô kwôli Démétrus woɲ ôbi ayê bôô wo pôni hen dô men (bêrsé 11-12), dema ré kôlji kwôli kergare tori iyére toji a hen men, kwôli dosé to milɲérji men (bêrsé 13-15).
Bô magtubu hende to hen na, kôl na kwôli lê kergê men, ɓeré yênêm yem a a men na, gel na peré naɲ bôô wo pôn gengiɲ sa tu kwôlê.
1
Dosé to ôbi liji
Na nôbi suri a lê magtubu hende to hen bem jôbi melaɲnen Gayus wo en purem bôn pôn hen.
Melaɲnen wuɲê, en uwôl Emen bi are kêm ré dô bem men, bi ômɲare toni ré lêm ré mega tunum môriɲ dô tumô Emen a hen iyôŋ men.
Bay ay kibi Gayus
Yen dôren damaŋ kiriɲa yênêrna bay ayê bôô saji nà aɲ kôlenji wo jeré ɗi yem yi tu kwôlê men, jeré li are naɲ geré wo tu kwôlê bi wo hen a men. Kiriɲa en toy wo kamnen ré li aŋgaɲ derôre hen iyôŋ a men na, yen dôren damaŋ ɗê are kêm.
Melaɲnen wuɲê Gayus, lê wo ju li naɲ yênêrna bay ayê bôô kaɲ iyére naɲ kaɲ kergê hen a men na, ju li na naɲ bôô pôn tiri. Ɓiɲé bay ka ju li naɲ ci hen na, bay heramem kibi bay ayê bôô ka nà kôl iyôŋ ba: «Ôbi peréni damaŋ.» Aɲ en hô uwôlen bi jeré li naɲ ci mega wo Emen gey hen iyôŋ tô kergare toji a. Kergare hende to bay ô hen na, na wô lê jé wo Jésu Krist aɲ bay uwôɲ ani kôbi bay ayê bôô ré hen né. Na ôbi á, nabay kaɲ bay ayê bôô nana a lê naɲ ɓiɲé bay ka hen aɲ bi ré gelji wo nana biɲ naɲ ci sa jé wo bay li gengiɲ sa kwôlê woɲ tiri bi wo hen hen.
Si Diyotrêp naɲ Démétriyus
Gayus, en li magtubu jéɲ biɲ églis toŋge menba, Diyotrêp wo kôl ɗiré na kwo dami bô églis a hen li sa iyêrê aɲ kaɲ toyé kwôlê bi wo en kôl hen. 10 Wulê wo na erê geléŋge hen na, na derêŋge tô kwôlê woɲ benare bi wo ôbi pôy ɗéni sarni a hen. Na kwôlê woɲ benare bi wo hen a ôbi ré kôl mera ré, niɲba, ôbi kaɲ ɓeré bay ayê bôô kaɲ kergê hen yiri a a men. Aɲ hena ɓiɲé ka ɗaŋgi ré gey ɓeréji a yirji a kôba, ôbi jôrji a men. Aɲ kôlji ɗiré dagêji bô églis a.
11 Melaɲnen wuɲê, ô tô jé lê ɓiɲé ka habiɲ a hen né niɲba, ju ay hal wo ɓiɲé kaɲ bay lêre aŋga dôri hen ɗi. Kwôni woɲ ôbi lêre aŋga dôri na, na kwo Emen, niɲba, kwoɲ ôbi lêre aŋga habiɲ hen na, hôn Emen né kwôy.
12 Kwo Démétriyus ba, ɓiɲé kêm kôl kwôlo dôri gengiɲ sari. Men, béré kwôlo Emen wo ôbi uwôl hen kôba, gel wo ôbi ré li aŋga dôri. Nibay kôba, nini biɲ sara mega wo ôbi ré li aŋga dôri. Aɲ ju hôn wo niné kelê kwôlê woɲ benare ré.
Kwôlê woɲ deriɲ kibi
13 En ôriɲ naɲ kwôlê gaɲ ré ené kôlem niɲba, na nêmê lê bô magtubu to nà kêm né. 14 En gey ené erê ô gelem hen ya hen na, naa erê iyêlêri seŋge. 15 Bi bô jalê wo Emen baa naɲ ju.
Milɲém kêm lêm dosé men, ju liɲ milɲérni pôn pôn kêm dosé béni men.