Magtubu to wôôyi to Piyêr li
Kwôlo kôl kwôli magtubu to têê wôô to Piyêr li hen
Magtubu to têê wôô to Piyêr li hen na, ôbi li biɲ na bay ayê bôô kêm (Sapitre 1: 1). Kwôlo bô magtubu hende to hen na, na wô kuriɲ kumbul uɲé bay gelére are kaɲ benare ka biɲ naɲ tu Kwôlo Dôri hen né hen. Ɓiɲé bay ka hen na, bay wuɲ kwôy ô églis a. Aŋga gel habrê wo aŋgaɲ gelé kaji bay ka hen na, na lê aŋgaɲ bôd a tôŋ ka ɓiɲé li hen. Aɲ geré wo kwôni a kaɲiɲ aŋgaɲ gelé kaɲ benare kaji bay ka hen na, na ɗé yi yôd yi henê Emen woɲ tiri hen men, yi Jésu Krist a a men. Henê Emen woɲ tiri bi wo hen na, na kwo bay jé ka na gel Jésu naɲ tirji men, na toy kwôlê wori naɲ marji a men aɲ na dô kwôli hen.
Sapitre 1: 1-2 na, na dosé to ôbi liji.
Sapitre 1: 3-21 na, Piyêr ɗebu sa hal wo dôri wo gel ayê bôô men, bê bôô pôn sa uwôgê wo Emen uwôgeji hen aɲ biɲ naɲ derê kwôlo ka na gel Kelma Jésu naɲ tirji na dô hen.
Sapitre 2: 1-22 na, Piyêr kaɲ ari lê ɓiɲé kaɲ bay gelére are kaɲ benare hen yôd men, kaɲ hal woji a men.
Sapitre 3: 1-18 na, Piyêr kôl kwôli are pôn perê ari gelé kaji kaɲ benare bay ka hen. Bay ayrê ɓiɲé ka mô gem hera wo Krist hen men, bay kôl herari bi wo hen réé naɲê a men. Piyêr uwôlji sara iyôŋ ba hena Krist ré hera ré tô ba, ré na sa kibi bô jalê wo Emen wo ré ɗi kiriɲ biɲ gawrê kwône ré bi bôrji sa Krist a aɲ ré uwôɲiɲ gelê men.
Sa terare a nà na, bay gelére aŋgaɲ benare naɲ sa pôn né. Kwôlo Piyêr kôl bô magtubu tori to jôgiɲ wôô hen na, yi mega ré kwôlo ré kôliɲ kemnêŋ iyôŋ. Kwôlê bi wo hen dôbiɲ bay ayê bôô ibiyare bôrji a aɲ bi bay ré ôriɲ tumô tumô tô henê Kelma Jésu woji a aɲ bay ré ɗi kwôni geriɲ naɲ ci kay naɲ ermé woɲ iyôŋ a tôŋ hen né.
1
Dosé to ôbi liji
Na nôbi Simô Piyêr mana wo Jésu Krist men, *ôbi jé wori a men.
Nôbi a lê magtubu hende to hen béŋge kenbay ka ken uwôɲ ayê bôô wo dôri môɲ kwoni iyôŋ sa kibi ari lê kaɲ derôre ka Jésu Krist wo na Emen woɲ ôbi gôliɲ naɲ na hen. Bi bô derê naɲ bô jalê wo Emen baa naɲ ken damaŋ wô kibi henê wo ken hôn Emen naɲ Kelma Jésu Krist dô hen.
Hal wo bay ayê bôô
Na Jésu Krist a lê a nana hôniɲ Emen wo na uwôgêna hen aɲ bi nabay kôba, nana uwôɲ hini emê wori men, bô derê wori a men. Na ôbi á, naɲ néé wori wo ɗê kiriɲ hen na, ôbi ré béna are kêm ka naɲêna hen aɲ bi jé lêrena ré yi kwo kôrbi men, bi nana liɲ aŋga dé tu Emen a men. Na hen iyôŋ aɲa ôbi ré béna aŋga dôri ka ɗê kiriɲ damaŋ ka ôbi na genge ɗiré béna hen. Aɲ kiriɲa ken uwôɲ are bay ka hen na, kena gôliɲ ermé kwôlê wo gengiɲ sa aŋga habiɲ ka mêne kiriɲ ka sa terare a nà aɲ bi kené ay hal wo Emen hen ɗi. Na bi wo hen aɲa, ené kelêŋge bi kené mase kwôy bi jé lêreŋge wo dôri ré nôge tô ayê bôô woŋge men, bi henê Emen woŋge ré nôge tô jé lêreŋge wo dôri hen men, bi ɓeré yi woŋge nôge tô hênê are kaŋge men, bi lêŋnê woŋge nôge tô ɓeré yi woŋge men, bi ɗé yi yi Emen a nôge tô lêŋnê wo ken lêŋnê hen men, bi geyé yi tô yêniɲare a bi nôge tô ɗé yi yi Emen a men, bi peré yênêrŋge nôge tô geyé wo ken gey ɓiɲé kêm hen a men. Na jé lê bi wo hen iyôŋ hen a derê wo kené li kwôy kwôy, ôbi a, kené hôniɲ Kelma wona Jésu Krist damaŋ a men, jé wo ken li hen a yé na kwo dôri hen iyôŋ kwôy kwôy a men. Niɲba, kwôni wo li are bay ka hen ré na, ôbi yi môɲ kwôni wo tiri tiɲ aɲ gel kiriɲ kelaŋ né iyôŋ men, ôbi gôrbiɲ wo Emen na ré ɗi bôri jal sa têriɲ lêêri to tumô hen kwôy a men.
10 Milɲén, Emen a terêŋge aɲ uwôgêŋge iyôŋ ba, ken mase bi jé lêreŋge yi kwo dôri hen iyôŋ kwôy. Hena kené li hen iyôŋ na, ka geré kayê tô geré wo Emen a ré. 11 Na ôbi á, Emen ré ɗi geré wol damaŋ bi kené siɲ bô emé iyére to Kelma wona Jésu Krist woɲ ôbi gôliɲ naɲ na hen. Emê iyére tori hende to hen a yé na hen iyôŋ kwôy naɲ kunu.
12 Iyôŋ ba, na jebé tô bôrŋge ta ta sa are bay ka kêm hen bi wo ken hôn niɲ men, ken ɗebe iyêre tô kwôlê woɲ tiri wo bay na geléŋge hen niɲ a men hen. 13 Niɲba, na aŋga dôri bi ené jebiɲ tô bôrŋge ta ta sa are bay ka kêm hen kwôy wo na maɲ aɲ bi kené yi kum sara ré. 14 Wôsa en hôn wo dê iyôŋ a menba, na ma mega wo Kelma wona Jésu Krist na kôlen tumô niɲ hen iyôŋ. 15 Na masê bi kené uwôɲiɲ geré wô jebiɲ tô bôrŋge ta ta sa are bay ka hen cêgi temayren a.
Emen geléna wo Jésu Krist ré na Kemari
16 Tumô na nini kelêŋge kwôlo gengiɲ sa hera wo Kelma wona Jésu Krist naɲ néé wori. Kwôli are bay ka kêm ka na nini kelêŋge hen na, na kwôlê woɲ dilemne wo gawrê ré, niɲba, na damɲare tori to na nini gel naɲ tirni a nini kôl kwôle hen. 17 Kiriɲa Ibari Emen biri hini emê naɲ damɲare a men na, nini toy Emen woɲ ôbi sa are kêm kôl iyôŋ ba: «Kwo nà ná, na Keman, en geyri men, en li yi derê sari a a men.» 18 Nibay kôba, na nini ɗebe ya naɲ Jésu Krist sa keram wo yi naɲ jeŋgêri bi wo hen a aɲ nini toy naɲ marni tôô kwôni wo iyêl ôm derômaraŋ a hen 1: 18 Matiyé 17: 1-5, Mark 9: 2-7, Luk 9: 28-35.
19 Na ôbi á, niné bi bôrni damaŋ a sa kwôlo bay kibi Emen na kôl a hen. Dô wo ken dôbê marŋge dô ken toyiɲ kwôlê bi wo hen wôsa ôbi yi môɲ lampa to berare kiriɲ kaɲ dilemne iyôŋ. Toyéŋge kwôlê woji bi wo hen kwôy wo ka geliɲ are kêm sélé môɲ tare berare kiriɲ hen iyôŋ. Wulê bi wo hen na, Jésu Krist wo yi môɲ telabo iyôŋ hen a bulo hera uɲéŋge. 20 Aŋga tumô ba, ken hôn sarŋge a dô mega wo kwôlo na si kibi bay kibi Emen a na, aɲ liɲ bô magtubu to Emen hen na, bay naɲ yirji kôba, na nêm derê tô kwôlê bi wo hen né. 21 Wôsa wulê wo bay kibi Emen na kôliɲ kwôlê bi wo hen na, bay na kôl na naɲ néé woji ré, niɲba, na Tunu toɲ hendi bô bôrê a na derê tumôrji aɲa bay na ré kôliɲ kwôlê bi wo hena ligi Emen a hen.

1:18 1: 18 Matiyé 17: 1-5, Mark 9: 2-7, Luk 9: 28-35