5
Kwôlo gengiɲ sa surɲê naɲ bay ayê bôô bô églis a
Na ɓiɲé kaɲ surɲê perêŋge a hen a ené kelêji kwôlê haw hen. Nôbi kôba, ena kwo suri mega bay iyôŋ men, en gel gusiɲ to *Krist geliɲ naɲ tun men, na uɲé hini emê wo Krist wo Emen a sa yêgê sari hen men. Na kwôlo en kôlji bi a na: cibéŋge turŋge sa ɓiɲé ka Emen bêŋge kôbreŋge a hen dô mega wo ôbi gemé gamgê cebiɲ tiri dô sa gamgê kari a hen iyôŋ. Cibéŋge turŋge dô sarji naɲ bôô pôn mega wo Emen gey hen iyôŋ ɗiba, ken li mega kwôni a ré ɓeréŋge ereŋ iyôŋ né. Bi bôrŋge yi sa jé woŋge a ɗiba, ken ɗi turŋge sa lari wo kené uɲé hen ré. Ɓiɲé ka Emen bêŋge kôbreŋge a bi kené cubu turŋge sarji a hen na, ken mô sarji môɲ kené na kilmé iyôŋ né. Niɲba, bi jé lêreŋge wo dôri a bay ré gel wô liɲ hen iyôŋ men ɗi. Hena kené li hen iyôŋ na, wulê wo Jésu Krist woɲ ôbi cebé tiri sarna a kêm hen a bulo hera na, ôbi a béŋge aŋgaɲ sa kôbi ka na gwôyê woɲ hini emê wo a yé naɲ kwini yôd hen.
Kenbay kaɲ manê kôba, ken dôbe sarŋge biɲ surɲê kaŋge ka bô églis a. Men, kenbay bay ayê bôô ka bô églis a kêm hen ken uwôyrê yerŋge perêrŋge a ré. Wôsa liɲ bô magtubu to Emen a kôl iyôŋ ba: «Emen kaɲ bay uwôyrê yi, niɲba, tô kibri sa ɓiɲé kaɲ bay dôbê sa a ɗi 5: 5 Gwosoy kwôlê 3: 34
Iyôŋ ba, ken di sarŋge tôŋ tumô Emen woɲ ôbi néé a aɲ wulê wo ôbi na genge hen nêm ba, ôbi a bé ka derê sarŋge ta tô. Perêŋge aŋgê wo ken aŋge hen kêm, ken biri sari a wôsa ôbi a na ôbi berê sarŋge.
Merêŋge sa têrŋge a aɲ ken ɓu yerŋge wôsa ôbi bareŋge Sidan piyrê tôri wogiɲ kwôni wo ɗiré mênêri mega wo kwo harerê si na si na wô wogiɲ kurôŋ woɲ ɓeré emê iyôŋ hen. Ɗebéŋgeri iyêre aɲ ken bi bôrŋge sa Emen yôôd. Wôsa ken hôn, yênêrŋge bay ayê bôô naɲ kiriɲ kiriɲ sa terare a nà geliɲ gusiɲ na hen iyôŋ men. 10 Kiriɲa ka geliɲ gusiɲ sem iyôŋ a menba, Emen wo bô derê hena ligiri a wo uwôgêŋge wô hini emê wo naɲ kwini tô Krist a hen na, ôbi a hô ɲanêŋge cêgi gusiɲ to ken geliɲ a hen. Ôbi a béŋge néérŋge men, a dôbêŋge ibiyare bôrŋge a men, a bé ka ɗebé iyêrê geraŋ sa têrŋge a a men. 11 Néé yi wô sari naɲ kwini kwôy yôd. *Amên, bi yi geliɲ hen iyôŋ.
Dosé naɲ kwôlê woɲ deriɲ kibi kwôlê
12 Magtubu hende to dê to en li béŋge hen na, na yênên Silas wo ɗebe iyêre tô kwôlo Emen hen a lê ben hen. En li magtubu hende to hen na wô dôbiɲ ibiyare bôrŋge a men, ené geléŋge mega wo ré na bô derê wo Emen woɲ tiri hen a kené hariɲ ya hen.
13 Ɓiɲé ka bô églis to Babilôn a ka Emen tôrji mega wo terêŋge hen iyôŋ men na, lêŋge dosé men, keman Mark kôba, lêŋge dosé a men. 14 Liɲge dosé perêŋge a dô naɲ bôô pôn aɲ bi gel wo kené geyiɲ yerŋge. Bi bô jalê wo Emen baa naɲ kenbay kêm ka ken biɲ pôn naɲ Jésu Krist hen.

5:5 5: 5 Gwosoy kwôlê 3: 34