4
Hal wo cay naɲ kwo kôrbi
Kiriɲa *Krist bul yiri yi gawra hen na, ôbi geliɲ gusiɲ. Na ôbi wo hen aɲa kenbay kôba, ken bi ermé bi wo hen yi sarŋge a wô geliɲ gusiɲ mega ôbi iyôŋ men, wôsa kwôni wo geliɲ gusiɲ yiri a na, ôbi bul cêgeri biɲ têriɲ niɲ. Ayiɲ tôri haw hen ôriɲ tumô a kwôy wo ken môriɲ ba sa terare a nà baa ya tô hen na, bi jé lêreŋge dé tu Emen ɗiba ken li aŋga habiɲ ka bôrŋge gey hen né. Tumô ba, na ken mô cerôb na wô lê aŋga bay henêre Emen né gey lê hen. Aɲ haw hen na, nêm niɲ. Tumô ba, ken nêm ɓeré yerŋge sa lê aŋgaɲ iɲamê naɲ aŋga kurôŋgi yi gey hen né kwôy. Na kena bay kwoyé care men, bay erê wô lê yi derê ômiɲ are kwôy bôliɲ tô a men, ken dayriɲ wô yê care men, kena bay tibé kamrê a men. Aɲ na aŋga biɲ naɲ tôô to Emen né ded. Aɲ haw hen, kiriɲa bay li are bay ka habiɲ ka iyôŋgi hen aɲa kené li naɲ ci hen iyôŋ men ré na, bay a berê mega ré ɗê sa kiriɲ menba, bay tiréŋge. Niɲba, cêgê bay a derê tô jé lêreji wo habiɲ bi wo hen kêm tumô Emen a. Wulê baa ɗa wo ôbi a jerê kwôlê sa ɓiɲé ka mô tu geɲ a naɲ ka ma a men. Kwo ɓiɲé ka ma hen na, wulê wo bay na baɲ sa terare a nà tô hen na, Emen na jô kwôlê sarji a mega wo ôbi jôriɲ kwôlê sa ɓiɲé a kêm hen iyôŋ. Niɲba, kiriɲa bay ma niɲ ba Krist na uwôlji béré Kwôlo Dôri bi bay ré môriɲ tu geɲ môɲ Emen iyôŋ men.
Hal wo bay ayê bôô perêrji a
Wulê wo sa terare a kôriɲ na baa ɗa niɲ. Ôbi a ré dô wo kené ɓu yerŋge men, kené mô tu geɲ a men wô uwôlê Emen. Geyiɲge yerŋge naɲ bôô pôn, na aŋga dô ɗê are damaŋ. Wôsa hena jeré gey kwôni na, li aɲ já ɗé bôm jalê sa têriɲ tori a kwônê. Ɓiɲé ka era iyére toŋge a na, ken ɓerji yerŋge a ɗiba, ken ɓare ré. 10 Bi i i ba, ay gwosoy lê aŋga Emen biri hen liɲ jé biɲ megêri men. Ôbi a, kené yiɲ bay berê sa gwosoy lê are ka kwôni ka hena ligi Emen a hen. 11 Hena Emen né biɲ kwôni gwosoy derê kwôlê na, bi ôbi dô na kwôlê woɲ tiri wo hena kibi Emen a hen. Hena Emen ré biɲ kwôni gwosoy lê naɲ ɓiɲé na, bi ôbi li naɲ néé wo Emen biri hen. Lêŋge hen iyôŋ bi ɓiɲé ay kibi Emen wô sa are kêm ka liɲ sa kibi Jésu Krist hen. Hini emê naɲ néé yi wô sa Emen kwôy naɲ kwini. *Amên, bi yi geliɲ hen iyôŋ.
Yi derê yi gengiɲ sa kwôni wo geliɲ gusiɲ wô sa kibi Jésu Krist
12 Milɲén kaɲê, gusiɲ to ken geliɲ damaŋ mega wo kené mô na bô tare a iyôŋ hen na, ken bô mega wo ré na aŋga ɗê kiriɲ ka ré sa sarŋge a iyôŋ né. 13 Niɲba, lêŋge yi derê wôsa ken geliɲ gusiɲ mega wo Jésu na geliɲ hen iyôŋ men. Iyôŋ ba, ka sa lê yi derê damaŋ a wulê wo ôbi a geliɲ damɲare tori hen. 14 Hena bay ré tiréŋge wô sa Krist na, kuneŋge pelal wôsa Tini Emen toɲ hendi néé hen baa naɲ ken. 15 Bi kwôni pôn nêŋ iyôŋ perêrŋge a hen geliɲ gusiɲ wô wo ôbi ré na ôbi deré temare men, ôbi gemsare men, ôbi lê habrê men, ôbi tôbê kibri bô kwôlo ɓiɲé a a men né. 16 Niɲba, hena ôbi ré geliɲ gusiɲ ba, bi geliɲ na wô wo ôbi ré bi bôri sa Krist a men, bi tayre diri ré, niɲba, bi ôbi heram Emen wô hini Jésu wo ôm sari a hen ɗi men.
17 Wôsa Wulê wo Emen a jôriɲ kwôlê sa ɓiɲé a hen na, nêm niɲ. Ôbi a jerê kwôlê sarna nabay ɓiɲé kari a tumô. A hena ôbi ré jô kwôlê sa ɓiɲé kari a tumô ba, ka bi bôrji sa Kwôlo Dôri a ré hen ba, kwoji ba a yé na iyeŋ ba? 18 Wôsa liɲ bô magtubu to Emen a kôl iyôŋ ba:
«Hena ɓiɲé kaɲ derôre uɲé gelê ré iyêrê wô sarji hen iyôŋ ba,
bay lê habrê naɲ bay lê têriɲ ba, kwoji ba a yé na iyeŋ niɲ ba 4: 18 Gwosoy kwôlê 11: 31
19 Iyôŋ ba, ka geliɲ gusiɲ naɲ bô geyé wo Emen hen na, bi bay li aŋga dôri kwôy kwôy men, bi ay yirji uwôl yôd kôbi ôbi ɗé are woɲ ôbi bôô pôn hen a men.

4:18 4: 18 Gwosoy kwôlê 11: 31