3
Jé lê wo imɲê a lê naɲ yébérji men, jé lê yébé naɲ kwôrɲêrji men
Kenbay kaɲ yébé, dôbêŋge sarŋge biɲ kwôrɲêrŋge aɲ bi ka kwôrɲêrji bi bôrji sa kwôlo Emen a ré hen, ré kené kôlji kwôlo Emen né kôba, kiriɲa bay gel jé lêreŋge wo dôri hen iyôŋ na, bay a ayê bôrji men. Bay a gelé wo kené na ka séli men, bay a gelé kemnare to ken kemnaɲ tiniji hen men. Wogéŋge kwôy kwôy wô lê kalmare tu ɓiɲé naɲ ɲanê yerŋge naɲ sarŋge toɲ piyê to ré dô ɗê to ɓiɲé hen ré men, naɲ aŋgaɲ maa kaɲ lôr ka ken tôbê hen ré men, naɲ bargay ka dôri dôri ka ken tôbê hen ré a men. Niɲba, kalmare toŋge ba, bi hena na bôrŋge a ɗi. Kalmare hende to hena bôrŋge a hen a na: ulê bôô men, erê jalê a men. Wôsa lê are bay iyôŋgi hen na, na kalmare to a mêniɲ ré kwôy men, dôriɲ Emen a men. Na hen iyôŋ a yébé ka tumô ka na kôl ciré na ka Emen a hen na ré liɲ kalmare hen men, na dôbiɲ sarji biɲ kwôrɲêrji a men hen. Erméŋge sa Sara a, hende na biɲ kurôre *Abraham kwôlê kwôy aɲ uwôgiɲni «ôbi iyéyren» a men. A hena kené li aŋga dôri men, ken hariɲ ani ré a men na, ken yi môɲ Sara iyôŋ men.
Kenbay kaɲ kwôrɲêrji kôba, bi i i kôba, bi mô dô naɲ tamni wôsa yébé na, néérji némiɲ naɲ kwoŋge ré. Kemnaɲge tiniji wôsa gelê wo Emen béŋge seŋge hen na, bay kôba, ôbi biji na hen iyôŋ men. Hena kené li hen iyôŋ na, kiriɲa ken uwôl Emen ba, ôbi a toyé béŋge.
Bay ayê bôô na bay lê aŋga dôri haji, niɲba, bay a geléji gusiɲ
Kwôlo na kelê diriɲ kibi kwôlê wuɲê a na: kenbay kêm bi bôrŋge pôn men, ken bôriɲge tu ɲa toŋge men, geyiɲge yerŋge wôsa kena yênê men, liɲge naɲ yerŋge men, ken yi bay uwôyrê yi ré a men. Hena kwôni ré lêŋge habiɲ ba, ken liri habrê hôriɲ ré men, hena bay ré tiréŋge ba, ken tiréji hôriɲ ré a men, niɲba, ken uwôl Emen bi ré tô kibri sarji a wôsa wulê wo Emen uwôgêŋge bi kené yi kari hen na, na wô wo ɗiré tôriɲ kibri sarŋge a. 10 Liɲ bô magtubu to Emen a kôl iyôŋ ba:
«Hena kwôni wo ré gey merê derê men, lê yi yé a men na,
bi kwôlê wôni wo habiɲ si kibri a ré men, bi li benare ré niɲ men.
11 Bi li aŋga dôri ɗiba, bi li ani ka habiɲ né men,
bi woge geré bi bô jalê ré yi perê megêrji a kwôy kwôy a men.
12 Tu Emen yi sa bay lê aŋga dôri a men, ôbi toy uwôlê woji a men.
Niɲba, ôbi kaɲ bay lê habrê 3: 12 Kurôŋ kibé 34: 13-17
13 Hena kené mase wô lê aŋga dôri na, kwôni wo a lêŋge habrê ba, naɲ. 14 A hena bay ré geléŋge gusiɲ sa kibi jé lêreŋge wo dôri a na, Emen a terê kibri sarŋge a. Iyôŋ ba, ken hariɲ gawrê ré men, ken sun né a men. 15 Niɲba, ken bi bôrŋge yi pôn sa heramê Krist a pôn nêŋ hari men, ken bôri mega Kelma woŋge iyôŋ a men. Merêŋge sa têrŋge a aɲ kiriɲa hena ɓiɲé ré eŋgeréŋge wô mi a kené ɗi bôrŋge sa Jésu Krist a ba, ba ken dô tôri biji. 16 Derêŋgeji tôri hen iyôŋ ken biji naɲ tôô to jali men, ken beŋgeji kwôlê a men. Aŋga ken erem wo ré dô a kené li ɗi aɲ kiriɲa ɓiɲé ca kelê kwôleŋge wo habiɲ ba, bi tayre diji wô tiiré bi wo bay tiiré jé lêreŋge wo dôri tô geré wo *Krist hen. 17 Hena ré na bô geyé wo Emen bi kené geliɲ gusiɲ wô kibi jé lêreŋge wo dôri na dô. Niɲba, geliɲ gusiɲ wô kibi lê aŋga dôri na, dô ɗê geliɲ gusiɲ wô kibi lê aŋga habiɲ. 18 Jésu Krist kôba, ma wô kibi têriɲ toŋge men. Sa hende to hen na, ôbi ma têê pôn yôd. Kwôni wo li têriɲ né kwôy hen ôbi a ma wô kibi bay lê têriɲ wô ôriɲ naɲ ken ligi Emen a. Bay duu yiri niɲba, Tunu toɲ hendi bô bôrê biri ji si kamnê. 19 Naɲ néé wo Tunu hende to hen na, ôbi ô uwôliɲ béré kwôlo Emen biɲ tini ɓiɲé ka na ma ka yi daŋgay a hen. 20 Na tunu hende to yi daŋgay a hen a na narê kwôlê kibi Emen hen. Emen na uwôl bôri môriɲ gemji kwôy wulê wo Nowé ɲaniɲ bato kô. Ɓiɲé ka si bô bato hende to hen a aɲ gôliɲ kam hen na, bay na marge dêj mera. 21 Kam bay ka hen na, gel na batêm to gôliɲ naɲ ken haw hen. Batêm hende to hen na, na to bay peliɲ yirji hen né, niɲba, na to nana uwôliɲ Emen bi ré dô têriɲ lêrena bôrna aɲ hen. Aɲ ôbi gôliɲ naɲ ken sa kibi jê sé kamɲê wo Jésu Krist perê ɓiɲé ka ma a. 22 Jésu Krist bul hô derômaraŋ a aɲ mô sa kôbi Emen woɲ gusurô a. Aɲ ôbi na ôbi sa *manê ka derômaraŋ a men, ôbi sa are kêm ka ôriɲ naɲ tôô men, néé hen a men.

3:12 3: 12 Kurôŋ kibé 34: 13-17