2
Mega wo Emen béŋge gelê wo kôrbi hen iyôŋ na, ken ɗi jé lêreŋge wo habiɲ hen kêm wo nà hen baa: lê benare men, kelê kwôlê kebreŋge wôô wôô men, tu bôriyare men, ɲôm a men. Bi doy kwôlo Emen lêŋge môɲ kema wo dê ôriɲ doy kuba yori hen iyôŋ, aɲ ken iyêriɲ tô a kwôy wo Emen a sa gôliɲ naɲ ken yôôd. Wôsa liɲ bô magtubu to Emen a kôl iyôŋ ba: «Kenbay naɲ yerŋge ken hôn derê wo Kelma Emen dô hen 2: 3 Kurôŋ kibé 34: 9
Jésu Krist na keram woɲ ɗé iyére wo dô ɗê tô keram wo baa hen
Iyôŋ ba, ken uso ɗa ligi Kelma wo yi mega keram wo mô tu geɲ wo gawrê kaɲ, niɲba, tu Emen wo dôri hen na, ôbi na keram wo dô ɗê are kêm hen. Kenbay kôba, kena keram wo mô tu geɲ bi wo hen men, aɲ Tini Emen ay ɗiɲ *iyéy Emen hen. Ôbi a ɗé ka yé bay bê kwôbe bô a aɲ bi kené liɲ jé biri naɲ bôô pôn men, ken li sarga wo Tunu geléŋge kené li aɲ dôriɲ Emen sa kibi Jésu Krist. Liɲ bô magtubu to Emen a kôl iyôŋ ba:
«Geléŋge, en ay keram wo dô gaɲ aɲ ɗi sa iyé Siɲô a
aɲ na ɗiɲ tô iyére tiɲê sara men,
en dôôri wôsa ôbi na kwo dôri,
aɲ kwôni wo bi bôri sara ba,
tayre a diri ré kwôy 2: 6 Esay 28: 16
Kenbay ka ken bi bôrŋge sara hen na, ôbi dô ɗê are kêm. Niɲba, ɓiɲé ka bi bôrji sara ré hen na, ôbi na ani tirji a ré kwôy. Men, liɲ bô magtubu a kôl iyôŋ ba:
«Keram bi wo bay ɗé iyére na kaɲni hen na,
ôbi a hô yé keram woɲ ɗé tô iyére 2: 7 Kurôŋ kibé 118: 22
Men, hô liɲ kôl iyôŋ ba:
«Na keram woɲ ôbi dê tê kwôni men,
na kwo a lê aɲ kwôni a kuriɲ a men 2: 8 Esay 8: 14
Ɓiɲé di têrji sa keram bi wo hen a wôsa ca tumô ba, Emen na genge bi ré yi hen iyôŋ wô ɓiɲé ka bi bôrji sa kwôli bi wo hen a ré hen.
Niɲba, kwoŋge kenbay ba, kena tô yê wo Emen derêŋge men, kena kilmé men, kena bay bê kwôbe ka li jé biɲ Kelma Emen men, kena tô yê wo na kwo Emen men, kena ɓiɲé ka Emen bi a men. Aɲ ôbi terêŋge bi kené kôliɲ ɓiɲé kwôli aŋga kwôni ka ɗiré li hen men, kiriɲa ôbi uwôgêŋge aɲ derêŋge bô kiriɲ ka hendi a aɲ bi kené ô merê kiriɲ ka peraŋgi a ka ɗê kiriɲ. 10 Tumô ba, na kena ka Emen né, niɲba, haw hen kena kari men, na ken hôn mega wo ôbi na ré bô tu ɲa toŋge ré, niɲba, haw hen ken hôn wo ôbi ré bô tu ɲa toŋge men niɲ.
Yéŋge bay jé ka Emen
11 Milɲén kaɲê, henêŋge wo kené na kergê sa terare a nà ɗiba, iyére toŋge naɲ tôŋ nà. Iyôŋ ba, en uwôlêŋge bi kené li aŋga habiɲ ka ken li tu bôriyare sara hen ré niɲ. Are bay ka hen na, bay a jerêŋge lê aŋga dôriɲ Emen hen. 12 Bi jé lêreŋge yi kwo dôri perê bay henê Emen né a, aɲ bi hena bay ré lêŋge ɲôm mega wo kené li aŋga habiɲ ba, bi bay gel aŋga dôri ka ken li hen kwôy kwôy aɲ bi bay ayiɲ kibi Emen wulê wo ôbi a saɲ.
13 Mega wo ken ô tô Kelma wona Jésu Krist a hen iyôŋ na, ɓiɲé kêm ka sa terare a nà ka ôriɲ naɲ néé hen ken biji kwôlê men, ken biɲ kelma woɲ ôbi sa kiriɲ kêm hen kwôlê men, 14 ken biɲ ɓiɲé ka kelma ɗiji bi ré pô bay lêre aŋga habiɲ men, wô dené ka li aŋga dôri a men hen kwôlê. 15 Emen gey bi kené li aŋga dôri aɲ ɓiɲé kaɲ bay galê ka hôn ani ré ka lêŋge ɲôm hen ré uwôɲ kwôlê woɲ kelê ré niɲ. 16 Bi jé lêreŋge yi kwo ɓiɲé ka mô naɲ sarji, aɲ ken ɗi bi merê sa seŋge toŋge hende to hen li aɲ ken liɲ aŋga habiɲ ré, niɲba, bi jé lêreŋge yi kwo manê ka Emen ɗi.
17 Biɲge ɓiɲé kêm kwôlê men, geyéŋge yênêrŋge bay ayê bôô men, kemnaɲge tini Emen men, ken biɲ kelma ôbi emê sa iyére kwôlê a men.
Bi jé lêreŋge yi môɲ kwo Jésu Krist hen iyôŋ
18 Kenbay manê, dôbêŋge sarŋge biɲ bay iyére toŋge men, hena bay ré lêŋge dôô, ré lêŋge habiɲ kôba, ken kemnaɲ tiniji a men. 19 Hena kwôni ré ɓu bôri iyêre sa bô emê woɲ ɗéɲ iyôŋ a hen wô kibi Emen na, na aŋga dôriɲ Emen. 20 Hena kené li habiɲ aɲa bay ré sêŋge men, geléŋge gusiɲ a men ba, i a ayê kebreŋge ba? Niɲba, hena kené li dô aɲa bay ré geléŋge gusiɲ aɲa kené ɓu bôrŋge iyêre sara na, na aŋga dôriɲ Emen. 21 Na wô ôbi bi wo hen aɲa ôbi ré uwôgêŋge wôsa Jésu Krist kôba, na geliɲ gusiɲ wô sarŋge na hen iyôŋ men, aɲ geléŋge geré bi kené li môɲ kwori iyôŋ. 22 Wôsa ôbi na li ani kani ka habiɲ né men, kwôlê woɲ benare naɲ kibri a a men. 23 Kiriɲa bay tiréri ba, ôbi tiréji men né men, kiriɲa bay geli gusiɲ ba, ôbi kôl ɗiré liji habrê gôɲiɲ tu ré a men, niɲba, ôbi ay yiri uwôl kôbi Emen woɲ ôbi jerê kwôlê naɲ geréri hen ɗi. 24 Jésu Krist naɲ yiri a perê habrê woni bi sari a kiriɲa bay na ɓééri sa gurô tagelê hen aɲ bi nana yi môɲ nana ma tô têriɲ a iyôŋ aɲ bi nana môriɲ tu geɲ men, jé lêrena ré yi kwo dôri a men. Sa kibi gusiɲ hende to bay geli hen aɲa nabay nana berariɲ kemnêŋ hen. 25 Tumô ba, na ken yi môɲ gamgê ka ge kay iyôŋ niɲba, haw hen na, bay hô uɲéŋge hôriɲ tô geré kayê woŋge a, aɲ ken ô tô kwoɲ ôbi berê sarŋge a men, ôbi gemérŋge a men hen niɲ.

2:3 2: 3 Kurôŋ kibé 34: 9

2:6 2: 6 Esay 28: 16

2:7 2: 7 Kurôŋ kibé 118: 22

2:8 2: 8 Esay 8: 14