Magtubu to tumô to Piyêr li
Kwôlo kôl kwôli magtubu to tumô to Piyêr li hen
Magtubu to tumô to Piyêr li hen na, ôbi li biɲ na bay ayê bôô ka iyére to bay yi bô emê wo Asi to kemnêŋ ba na sa iyé Turki hen. Eglisɲê bay ka yi sa iyére hende to bay bô emê wo Asi hen na, na Pol réba megêri bay jé a na ɗé tôrji. Na Rôm a a ôbi ré liɲ magtubu hende to hen hen. Ôbi uwôge Rôm Babilôn (Sapitre 5: 13). Kwôlo Piyêr kôl bô magtubu tori hende to hen na, gel wo ɓiɲé ré kaɲ bay ayê bôô men, bay ré ɗiji kwôli lê aŋga habiɲ sarji a men, bay ré ca geléji gusiɲ a men. Na ôbi á, Piyêr ré gey hô dôbêji ibiyare bôrji a aɲ gelji bi bay ré ɗi tirji na sa Jésu Krist a wo bay geliɲ gusiɲ môɲ wo ôbi na geliɲ men hen iyôŋ.
Sapitre 1: 1-2 na, dosé to ôbi liji.
Sapitre 1: 3-12 na, kôl na kwôli uwôlê heramiɲniri. Piyêr hô kôliɲ bay ayê bôô iyeŋ a Emen né gôliɲ naɲ ci men, iyeŋ a ôbi ré biji aŋgaɲ ɗé bôô sara ka ré gôliɲ naɲ ci sa kibi temay Jésu Krist men, jê wo ôbi ji si kamɲê hen a men.
Sapitre 1: 13 kwôy 2:10 na, Piyêr dôbe ibiyare bô bôô bay ayê bôô a aɲ kôlji bay ré ɗi tu melênê sa yirji a men, hal woji ré yi kwo dé tu Emen hen sa kibi biɲare toji naɲ *Krist.
Sapitre 2: 11 kwôy 4: 19 na, ôbi hal bay ayê bôô gengiɲ sa hal woji gengiɲ sa to tôô to bay emê sa iyére men, gengiɲ sa mana naɲ ôbi iyéyri men, gengiɲ sa bê kwôlê wo ré yi perê ɓiɲé tô kwôrɲêre a men, gengiɲ sa hal woji bô églis a men, naɲ ɓiɲé ka nô a men. Piyêr kôl bay ayê bôô ré ay hal wo Krist men, jé lêreji men, ermé woji gengiɲ sa aŋgaɲ gusiɲ a a men na, ré gel wo bay ré bi bôrji sa kwôlê wori a.
Sapitre 5: 1-11 na, Piyêr kôliɲ surɲê ka bô églis a men, manê naɲ tô bay ayê bôô kêm ka baa hen bi bay ré ɗebu iyêre sa gusiɲ to bay geliɲ hen aɲ bay ré bi bôrji sa aŋga Emen na genge wô sarji hen.
Sapitre 5: 12-14 na, Piyêr duu kibi magtubu tori hende to hen naɲ dosé men.
Ôbi kôliɲ bay ayê bôô hena bay ré geliɲ gusiɲ kôba, bay ré lêŋnê tô ayê bôô woji a aɲ ré yé aŋgaɲ gelé biɲ ɓiɲé ka sa terare a nà. Men, bi jé lêreji naɲ hal woji kêm ré kôl kwôli aŋga dô ɗê kiriɲ ka Emen li hen (Sapitre 2: 9). Aɲ bi ɓiɲé ka na bay ayê bôô ré hen, ré geliɲ jé lêreji wo dôri aɲ ré heramiɲ Emen wulê wo ôbi a buloɲ heraɲ (Sapitre 2: 12).
1
Dosé to ôbi liji
Na nôbi Piyêr *ôbi jé wo Jésu Krist a lê magtubu hende to hen béŋge kenbay ɓiɲé ka Emen terêŋge bi kené yi kari ka ken ô débé aɲ usuriɲ sa iyé Pônt a men, Galati a men, Kapadôs a men, Asi a naɲ Bitini a hen a men hen. Ibarna Emen na terêŋge mega wo ôbi na genge tumô hen iyôŋ. Aɲ ôbi ɗéŋge ken yi naɲ jeŋgêrŋge sa kibi Tini aɲ bi kené li tôô Jésu Krist men, bi ôbi ré peléŋge naɲ kwôbriri a men. Bi bô derê wo Emen naɲ bô jalê wori baa naɲ ken damaŋ.
Ayênaŋge kibi Emen woɲ ôbi gôliɲ naɲ na hen
Na liɲge Emen woɲ Iba Kelma wona Jésu Krist dosé. Wôsa sa kibi bô derê wori wo li aɲ yi mega nana yêɲ ɗaŋ iyôŋ sa kibi jê sé wo Jésu Krist kamɲê perê ɓiɲé ka may a hen. Ôbi a, nana bi bôrna wo nana uɲé gelê naɲ ɗi. Aɲ nana hôn wo nana ôriɲ naɲ aŋgaɲ uɲé ka Emen gem béna ka yi derômaraŋ a hen men. Are bay ka hen na, na aŋga a mêniɲ ré men, a ɓeré kar ré men, a dôriɲ bôrê ré a men. Na sa kibi ayê bôô woŋge aɲa Emen né geméŋge naɲ néé wori aɲ bi kené uwôɲiɲ gelê wo ôbi a yêgê sari wulê wo sa terare a kerê hen.
Sa kibi ari uɲé kaŋge bay ka yi derômaraŋ a bay ka hen na, hena haw hen aŋgaɲ sélé ka gay gay ré béŋge bô emê kôba, ken li yi derê hen. Wôsa lôr wo na lari wo a mêniɲ hen kôba, bay sééli bô tare a wô hôniɲ, derêri. Iyôŋ ba, ayê bôô woŋge dô damaŋ ɗê lôr aɲ bay sééli bi ciré hôniɲ derêri. Ôbi dema kené uwôɲiɲ ayê kibi men, heramê naɲ damɲare Wulê wo Jésu Krist a buloɲ heraɲ hen. Ken gili naɲ turŋge ré tô kôba, ken geyri. Men, bi wo ken gili ré hen kôba, ken bi bôrŋge sari a men. Na ôbi á, kené li yi derê wo dami ɗê sa kiriɲ hen. Wôsa ken uwôɲ aŋga na ken bi bôreŋge sara kené uɲé hen na, bay a na gelê.
10 Tumô ba, bay kibi Emen na kôbe tôri ciré henê na ba ré na iyeŋ a Emen ré gôliɲ naɲ ɓiɲé ba? Na ôbi á, bay na ré uwôl béré tumô biɲ ɓiɲé gengiɲ sa bô derê wo Emen na ɓu sa têri wô sarŋge hen. 11 Tini Krist to yi bôrji a hen na kôlji tumô mega wo Krist, kwo Emen dôri hen ré geliɲ gusiɲ pa dem aɲa ôbi ré uɲé hini emê tô. Bay kibi Emen bay ka hen, kôbe ciré henê wulê wo are bay ka hen ré saɲ men, bay ré liɲ na iyeŋ ba a men. 12 Emen kôlji iyôŋ ba, béré kwôlo bay ré uwôl hen na, ré yi gengiɲ sarji ré niɲba, ré yi gengiɲ na sarŋge kenbay ɗi. Haw hen ɓiɲé ka ulêŋge béré Kwôlo Dôri hen na, bay kelêŋge na kwôli are bay ka hen. Bay na kôl na naɲ néé wo Tunu toɲ hendi bô bôrê to Emen na joɲ hen. *Manê ka derômaraŋ a kôba, gey bi ciré henê are bay ka hen men.
Jé lê wo dé tu Emen
13 Sa kibi are bay ka Emen li béŋge hen na, ɲanêŋge yerŋge wô liɲ jé biɲ Emen men, ken mô tu geɲ men, ken erem sa aŋga ɗaŋgi a ré niɲ a men, niɲba, ken erem na sa ka dôri ka ka uɲé Wulê wo Jésu Krist a buloɲ heraɲ hen ɗi. 14 Aɲ haw hen na, biɲge Ibareŋge Emen kwôlê yôôd wôsa tumô kiriɲa na ken hôn Kwôlo Dôri ré tô hen na, lê aŋga habiɲ a na ɓeré bôrŋge, aɲ haw hen ken hô li ré niɲ. 15 Mega wo Emen wo uwôgêŋge bi kené yi ɓiɲé kari yi naɲ jeŋgêri hen iyôŋ na, kenbay kôba, ken yi naɲ jegêrŋge hen iyôŋ men naɲ jé lêreŋge kêm. 16 Bay na li bô magtubu to Emen a kôl iyôŋ ba: «Yéŋge naɲ jeŋgêrŋge wôsa nôbi Emen en yi naɲ jeŋgêren.»
17 Kiriɲa ken uwôl Emen ba, ken uwôgeri Ibarni. A iyôŋ ba, ken kemnaɲ tini aɲ bi jé lêreŋge yi kwo dôri kwôy wo ken baɲ sa terare a nà tô. Wôsa Emen jô kwôlê sa ɓiɲé i i ba, naɲ jé lêriji jé lêriji ɗiba, ôbi dô tu kwôni ré. 18 Ken hôn mega wo Jésu Krist ré jô sarŋge tô hara woɲ ɗéɲ iyôŋ wo môɲêrŋge na geléŋge hen. Ôbi na jô sarŋge na naɲ gursu ley, lôr ley ka a mêniɲ hen né, 19 niɲba, ôbi na jô sarŋge naɲ kwôbri Krist wo gôliɲ sa are kêm hen. Ôbi yi mega kema kwormo wo bay duu liɲ sarga iyôŋ. Ôbi yi naɲ jeŋgêri aɲ ani kani ka habiɲ naɲ yiri. 20 Tumô kiriɲa tô terare na ɗiɲ né tô kôba, Emen na dôôri niɲ aɲ haw hen kôba, Emen yêge sari wô derê woŋge. 21 Na sa kibri aɲa kené biɲ bôrŋge sa Emen wo biri ji si kamɲê aɲ ayiɲ kibri hen. Na ôbi á, kené ay bôrŋge biɲ Emen men, ken bi bôrŋge sari a men hen.
22 Mega wo ken yi naɲ jeŋgêrŋge sa kibi bê kwôlê woŋge sa kwôlo Emen woɲ tiri hen na, li kwôy wo ken gey yênêrŋge. Iyôŋ ba, ken geyji damaŋ hen iyôŋ yôôd naɲ bôô pôn. 23 Wôsa ken yêɲ ɗaŋ naɲ néé wo kwôlo Emen wo biɲ ɓiɲé gelê aɲ yi naɲ kwini men, a mêniɲ ré kwôy a men hen. Emen woɲ ôbi merê naɲ kwini a na béŋge gelê bi wo hen ɗiba, na gawra wo a ma hen né. 24 Liɲ bô magtubu to Emen a kôl iyôŋ ba:
«Gawrê kêm yi môɲ kalmê hen iyôŋ,
bayrareji yi môɲ béé gurô iyôŋ, bay hay aɲ bééreji heriɲ.
25 Niɲba, kwôlo Kelma Emen ba, a kerê ré kwôy 1: 25 Esay 40: 6-8
Kwôlo Emen bi wo nini kôl kwôli hen na, na Kwôlo Dôri wo bay na ulêŋge béréri hen.

1:25 1: 25 Esay 40: 6-8