5
Kwôlo gengiɲ sa bay uɲé
Kenbay bay uɲé, dôbêŋge marŋge dô ken toyiɲ kwôlo na kelê hen. Karêŋge kula men, sômêŋge a men wô bô emê wo gay gay wo a sa sarŋge a hen. Wôsa ari uɲé kaŋge uyê men, téére ôm bargay kaŋge kebré men, lôr naɲ gursu toŋge ɓu kaar aɲ na kaar bi wo hen a ulêŋge kwôlê sarŋge a men, a mênê yerŋge mega wo tare a ré uwoyé iyôŋ men. Wulê wo haw hen na, sa terare baa ɗa wo a kerê niɲ menba, ken dayrê ari uɲé a a ka liɲ iyeŋ ba? Ɓiɲé ka walêŋge kaw kaŋge hen kôba, ken têbeji sa kôbriji ré aɲ bay ɓar damaŋ men, sômê woji ôm kwôy kuriɲ ma Kelma Emen woɲ ôbi néé hen, aɲ ôbi toy tôrji. Sa terare a nà ba ken mô bô derê men, ken li aŋga bôrŋge gey men, ken ôm dô uwoderiɲ mega lari ka bay abe wô deré iyôŋ men. Kwôni woɲ ôbi lê are derôre hen kôba, na ken ɓiri naɲ kwôlê aɲ ken diiri, niɲba, ôbi ɗebéŋge iyêre ré.
Ulêŋge bôrŋge sa gusiɲ to ken geliɲ a hen
Yênên, hen iyôŋ hari kôba, ken uwôl bôrŋge kwôy jéɲ kiriɲ ka Kelma wona Jésu Krist a heraɲ. Erméŋge sa ôbi yagê a ken gel ôbi uwôl bôri gemiɲ aŋga dôri ka terare ré biri ayiɲ tôri masemne a kwôy kibi kelanê a. Kenbay kôba, ken uwôl bôrŋge hen iyôŋ men. Ɓeréŋge bôrŋge iyêre wôsa Wulê wo Kelma wona a heraɲ hen baa ɗa niɲ.
Yênên, bi ɓarê kwôlê yi perêŋge a ré, aɲ bi Emen kôba, ré jô kwôlê sarŋge a ré men. Wôsa kwo a jerê kwôlê sarna hen ɗebu kibi geré niɲ. 10 Yênên, erméŋge sa bay kibi Emen ka na kôl kwôlê naɲ hini Emen hen. Bay na geliɲ gusiɲ damaŋ, niɲba, bay na uwôl bôrji men. Kenbay kôba, ken uwôl bôrŋge mega bay hen iyôŋ men. 11 Aɲ nana kôl iyôŋ ba: «Yi derê yi wô sa ɓiɲé bay ka ɓu bôrji iyêre sa gusiɲ to bay gelji a hen.» Men ken toy kwôli ulê bôô wo Jôb men, kwôli aŋga Emen li naɲ ɗi cêgê a men. Wôsa Kelma bô tu ɲa to ɓiɲé men, ôbi tô kibri sarji a a men.
12 Yênên, kwôlo na kelê hen na, na kwôlo dami. Deséŋge yerŋge naɲ derômaraŋ ré men, naɲ sa terare ré men, naɲ ani kani ka ɗaŋgi ré a men. Hena ré na tiri ba, na tiri men, hena ré na tiri ré ba, na tiri ré men. Kelêŋge hen iyôŋ wô wo Emen maa jerê kwôlê sarŋge a.
13 Hena kwôni perêrŋge a hen ré mô bô gusiɲ a ba, bi uwôl Emen. Hena kwôni perêrŋge a ré mô bô yi derê ba, bi kebe kurôŋ heramiɲ Emen. 14 Hena kwôni perêŋge a ré ômiɲ ba, bi jé uwôga surɲê ka églis bi bay sa uwôl Emen wô sari men, bi bay ɓu sari naɲ weŋ a men naɲ hini Kelma Jésu. 15 Hena bay ré uwôl Emen aɲ bi bôrji sari a na, ôbi a berarêri men, a ɓeré kôbri ta a men. Hena ôbi na ré li têriɲ tôni kôba, Emen a ɗé bôri jalê sari a a men. 16 Iyôŋ ba, na i i kôba, dô tô têriɲ tori biɲ megari men, bi i i kôba, uwôl Emen wô sa megari a men. Aɲ bi Emen berarêŋge. Wôsa kwôni wo na kwoɲ derôre tu Emen a na, uwôlê Emen wori nééri damaŋ. 17 Erméŋge sa *Eli a, ôbi na na gawra mega nabay nà iyôŋ sa terare a nà. Ôbi uwôl Emen naɲ bôri pôn bi emen ré uwôŋge ré, menba, ayiɲ tôri wulê bi wo hen kwôy elê subu naɲ kwari na, emen uwôŋge ré a men 5: 17 1 Kilmé 17: 1. 18 Menba, cêgê ôbi hô uwôl Emen hôriɲ menba, emen ay tô uwôŋgê aɲ kalmê hô si hôriɲ sa terare a 5: 18 1 Kilmé 18: 41-45.
19 Yênên, hena kwôni perêrŋge a hen ré ge kay tô geré woɲ tiri wo Emen a, aɲa megari ré heraɲ naɲ ɗi na, 20 ken hôn mega wo megari bi wo hen ré derari na kibi temare a iyôŋ. Hena têriɲ tori hende to hen na ré damaŋ mega mi kôba, Emen a ɗé bôri jalê sari a.

5:17 5: 17 1 Kilmé 17: 1

5:18 5: 18 1 Kilmé 18: 41-45