3
Jé wo Pol li wô sa ɓiɲé ka na Jubɲê ré hen
Na wô bi wo hen aɲa, ené uwôl Emen wô sarŋge, nôbi Pol wo en yi daŋgay a wô kibi Jésu Krist hen men, wô sarŋge kenbay ka kena Jubɲê ré hen a men. Wôsa en hôn wo na kené toy mega wo Emen a ré ben jé bi wo hen naɲ bô derê wori bi ené li wô sarŋge. Ôbi yêge sa aŋga yi naɲ kini uwôbêrji hen ben bi ené hôn. Na are bay ka ôbi yêge sarji ben hen aɲa, ené li kwôliji bô magtubu a dê béŋge hen. Hena kené dêŋse ba, ka henê mega wo kwôlo yi naɲ kini uwôbêri wo gengiɲ sa Jésu Krist hen na, ené hôn dô. Kwôlo yi naɲ kini uwôbêri wo gengiɲ sa Jésu Krist bi wo hen na, tumô ba, Emen na yêge sa kwôlê bi wo hen biɲ ɓiɲé ka tumô hen ré niɲba, haw hen naɲ geré wo Tini na, ôbi yêge sa kwôlê bi wo hen biɲ bay jé naɲ bay kibri ka ôbi na ɗiji naɲ jeŋgêrji hen. Kwôlo Emen yêge sari bi wo hen na, na wo naɲ geré wo Kwôlo Dôri na, ɓiɲé ka na Jubɲê ré hen ré uwôɲ derê wo Jubɲê uwôɲ hen men. Men, bay na kurôŋgi yi wo pôn naɲ ci men. Aɲ sa biɲare tona naɲ Jésu Krist na, aŋga Emen genge ɗiré biɲ Jubɲê hen kôba, bay uwôɲ naɲ ci men. Emen naɲ bô derê wori a ré ben bi ené yi mana wori naɲ néé wori bi ené uwôliɲ béré Kwôlo Dôri. Perê ɓiɲé ka Emen a kêm hen na, nôbi ena ani ré woɲ kwôy niɲba, Emen li dô naɲ en aɲ ben bi ené kôliɲ kwôli derê wo ɗê kiriɲ wo na uwôɲ tô *Krist, kwo Emen dôri hen hen biɲ ɓiɲé ka na Jubɲê ré hen. Aɲ bi ené bi ɓiɲé kêm ré hôn wo iyeŋ a aŋga yi kini uwôbêrji a ka Emen na genge ɗiré lê hen ré yé môj môj ba? Na ôbi á, Emen woɲ ôbi ɗé are kêm hen, na gem are bay ka yi naɲ kini uwôbêrji hen naɲ ɗi tô. 10 Aɲ sa kibi églis na, ɓiɲé ka ôriɲ naɲ tôô men, bay néé a men, ka derômaraŋ a ré hôniɲ tu melênê wo Emen wo gay gay hen. 11 Ôbi li hen iyôŋ naɲ ermé kwôlo ôbi na erem ca dema tô terare na ré ɗiɲ tô hen, aɲa Jésu Krist Kelma wona ré sa li hen. 12 Wôsa nana biɲ pôn naɲ Krist, sa kibi aŋga ôbi li hen a men, aɲa nana nêm erê ligi Emen a naɲ bôô pôn hen. 13 Ôbi á, ené sôm sarŋge a bi yerŋge ré iléŋge wô gusiɲ to ené geliɲ wô sarŋge hen né. Wôsa gusiɲ hende to en geliɲ hen na, a saɲ naɲ derê wo dami béŋge.
Peré wo Krist peréna
14 Na wô sa bi wo hen aɲa, ené jubu guban tumô uwôliɲ Ibarna Emen hen. 15 Na sa kibi Ibarna Emen bi aɲa tô yê ɓiɲé ka derômaraŋ a naɲ ka sa terare a na ré yiɲ ya hen. 16 Wôsa Emen naɲ damɲay aŋga dôri gay gay ka ôbi biɲ ɓiɲé ôbi á, ené uwôli bi Tini ré béŋge néé bi kené ɓiriɲ bôrŋge iyêre dem aɲa kené yiɲ bay ayê bôô ka ɗebu geraŋ tô. 17 Men, en uwôli bi sa kibi ayê bôô woŋge na, Krist ré mô bôrŋge a yôd. Men, en uwôli bi kené pur Emen men, kené pur megêrŋge a men. Ôbi a yé môɲ hanêrŋge wo tôbiɲ tôŋ iyôŋ men, môɲ iyére to tôre ɗiɲ dô iyôŋ a men hen. 18 Na ôbi dema kenbay naɲ megêrŋge bay ayê bôô ka kwôni hen, kené hôniɲ peré wo Krist ré peréna hen na, ré dami ɗê kiriɲ wo kwari ré naɲ. 19 Men, en uwôli bi kené hôn peré wo Krist bi wo nana nêm henê ré hen kwôy wo hal wo Emen kêm ré yi yerŋge a.
20 Emen na ôbi nêmê lê are kêm. Ôbi nêm lê aŋga ɗê sa ka naa eŋgereri ré li béna hen men, ɗê sa ka naa erem hen a men. Ôbi nêm lê hen iyôŋ naɲ néé wori wo li jé yerna hen. 21 Ayênaŋge kibri wô kibi aŋga dôri ka ôbi li naɲ geré wo églis men, naɲ geré wo Jésu Krist a men hen. Ayênaŋge kibri hen iyôŋ kwôy naɲ elê elê yôd.
*Amên, bi yi geliɲ hen iyôŋ.