2
Emen gôliɲ naɲ ɓiɲé naɲ bô derê wori
Ca ba, na ken yi môɲ temay gawrê iyôŋ wô kibi bê wo ken biɲ Emen kwôlê ré hen men, wô kibi têriɲ toŋge a men. Ca ba, jé lêreŋge na habiɲ mega jé lê ɓiɲé ka sa terare a nà habiɲ hen iyôŋ men, na jé lê dami wo tunu to habiɲ toɲ hendi néé to bô kal a hen a, na kené ô tôre a men, na hende a lê jé haw hen bô ɓiɲé kaɲ bay nariɲay Emen kwôlê hen a men. Nibay kêm na nini yi mega ɓiɲé bay ka hen men. Wôsa kiriɲa na nini liɲ aŋga bôrni na gey hen men, ka ermé woni na yi sara hen a men. Wôsa na nana yêɲ na bô habrê a. Aɲ ré niné geliɲ gusiɲ tô bô tarê wo Emen a wô kibi jé lêreni bi wo iyôŋgi bi wo hen mega ɓiɲé iyôŋ men.
Niɲba, Emen na, bô tu ɲa tona damaŋ men, ôbi geyéna damaŋ a men. Tôri bi wo hen a, nabay na nana yi môɲ temay gawrê iyôŋ wô kibi têriɲ tona. Aɲ yi mega Emen ré béna na nana ji si kamɲê a naɲ Krist iyôŋ men. Na tiri, na naɲ bô derê wori a, ôbi ré gôliɲ naɲ ken ɗéɲ iyôŋ hen. Wô kibi biɲare to nana biɲ naɲ Krist hen na, ôbi bi nana ji si kamɲê naɲ ɗi ɓem hen men, hô ɗéna bi nana ô emê iyére naɲ ɗi derômaraŋ a a men. Ôbi li naɲ na hen iyôŋ bi ɗiré geliɲ ɓiɲé ka ré era hen bô derê wori wo ɗê kiriɲ wo ɗiré li naɲ na, naɲ geré wo Jésu Krist hen. Na tiri, Emen gôliɲ naɲ ken naɲ bô derê wori men, wô sa kibi aŋga Jésu li hen a men. Na wô kibi lê aŋgaŋge ka dôri a kené gôliɲ hen né, niɲba, Emen béŋge na ɗéɲ iyôŋ. Ka kelê yaŋ ba, ré na sa kibi jé lêreŋge wo dôri aɲa Emen né gôliɲ naɲ ken hen. A iyôŋ ba, kwôni a nêmê dê deŋgôri sara ré pa pa. 10 Na tiri, na Emen bi a hô ɗéna wô kibi biɲare to nana biɲ naɲ Jésu Krist hen bi nana liɲ aŋga dôri ka gay gay. Aɲ aŋga dôri bay ka hen na, ôbi na ɓu sa têrji tumô bi nana sa li.
Bay ayê bôô kêm biɲ pôn tô Jésu Krist a
11 Kenbay ba, ken yêɲ Jub ré. Niɲba, bi bôrŋge jibéŋge sa aŋga na sa sarŋge a hen. Jubɲê uwôge yirji bay walê keŋ aɲ kenbay ba, bay uwôgêŋge bay walê keŋ né. Niɲba, walê keŋ bi wo hen na, na aŋga kôbi gawra a lê mera. Iyôŋ ba, kenbay ka kena Jubɲê ré bay ka hen na, erméŋge sa kwôlo na: 12 Wôsa wulê bi wo hen na, na ken kelaŋ naɲ *Krist men, na ken nêm yé perê ɓiɲé ka Emen na cobji hen né men, aŋga Emen na genge ɗiré biji sa kibi dayê wo ôbi na dayji naɲ ɗi hen na, ken ɗa kwa a ré a men. Men, aŋga na kené biɲ bôrŋge sara na naɲ men, Emen kôba, na ken hôni ré a men. 13 Niɲba, haw hen sa kibi biɲare toŋge naɲ Jésu Krist na, kenbay ka ca ba, na ken kelaŋ naɲ Emen hen na, haw hen ba, ken ɗa naɲ ɗi sa kibi temay Krist to ayiɲ yiri liɲ sarga hen. 14 Wôsa na wô sari aɲa nana môriɲ naɲ bô jalê hen. Réba ca ba, Jubɲê naɲ ɓiɲé ka na Jubɲê ré hen, na nana ɓiɲé ka gay gay, niɲba, ôbi li aɲ nana yi tô yê wo pôn. Men, ca ba, dôriɲare na uwôl gurô perêrna niɲba, ôbi mêne dôriɲare hende to hen aɲ naɲ temayri. 15 Ôbi mêne tôô to Jubɲê naɲ aŋga gay gay ka bay genge hen aɲ ɗiré dayiɲ Jubɲê naɲ ɓiɲé ka na Jubɲê ré hen pôn aɲ bay ré yi ɓiɲé ka gay gay ré niɲ. Men, bay ré hô yi tô môɲ wo kôrbi sa kibi biɲare to bay biɲ naɲ ɗi hen. Na hen iyôŋ a ôbi ré bi bô jalê yi perêrji a men. 16 Sa kibi temare to Krist ma sa gurô tagelê hen na, ôbi mêne dôriɲare to na yi perêrji a hen aɲ men, dayji bi bay yi kurôŋgi yi wo pôn men, hô biji pôn naɲ Emen a men. 17 Na ôbi á, Krist, kwo Emen dôri hen ré era sa uwôl béré Kwôlo Dôri wo kôl kwôli bô jalê béŋge kenbay ka kena Jubɲê ré ka na ken kelaŋ naɲ Emen hen men, biɲ Jubɲê ka na ɗa naɲ ɗi hen a men 2: 17 Esay 57: 19. 18 Wôsa na sa kibi aŋga Krist li hen aɲa nabay Jubɲê naɲ ɓiɲé ka na Jubɲê ré hen kêm, nana nêmê uso ɗa ligi Emen Iba ɓiɲé a ɓem naɲ néé wo Tunu toɲ hendi bô bôrê hende to pôn hen.
19 Ôbi a, haw hen kené na kergê ka hena kelaŋ ré niɲ, niɲba, kena kam iyére mega kwo ɓiɲé ka Emen iyôŋ men, ken yiɲ kam Emen a men hen. 20 Wôsa bay jé naɲ bay kibi Emen a yé mega tô iyére to ɗiɲ aɲ kenbay kena gerem wo bay jubu sara. Iyére hende to hen na, Krist a na keram wo bay ɗiɲ tebre. 21 Men, na sa kibri aɲa iyére hende to hen ré môriɲ geraŋ hen men, ôbi buru ɗiɲ ɗebu tumô tumô bi ré yi iyéy Emen to ré yi naɲ jeŋgêre wô kibi Emen. 22 Biɲare to ken biɲ naɲ Krist hen na, kenbay kôba, ken yi môɲ gerem wo bay jibiɲ iyére iyôŋ naɲ bay ayê bôô kêm bi kené yiɲ iyére to Tini Emen mô bô hen.

2:17 2: 17 Esay 57: 19