Magtubu to Pol li biɲ Epêsiɲêɲê
Kwôlo kôl kwôli magtubu to Pol li hen
Nêm elê tôre wôô iyôŋ cêgi Jésu Krist a ná, églisɲê ka bi bôrji sa *Krist a kwône ô tumô tumô bô emê wo Asi a wo kemnêŋ ba na sa iyé Turki hen. Eglisɲê bay ka kêm hen biɲ dô perêrji a, aɲ to Epês a ná, na to nêm kwôlê diyaŋ. Kergare tori toɲ ulê béré to têê subu to Pol ô hen na, ôbi ô Epês a aɲ mô ya li elê subu (Jé lê bay jé 19: 1, 20: 1). Sapitre 3:1 kwôy sapitre 4: 1 ná, kôl wo Pol ré li magtubu hende to hen biɲ Epêsiɲêɲê na kiriɲa ôbi ré baɲ daŋgay a. To ôbi li biɲ kamaŋ ka Pilip a men, Pilémô men, Kwolôs a a men hen kôba, na daŋgay a a ôbi ré li biji hen men.
Kwôlo ôbi kôlji bô magtubu tori hende to hen na, gel wo ôbi ré li biɲ na gawrê kwône ɗiba, ré na kamaŋ ka Epês a piniji mera ré. Mawi kwôlo bô magtubu hende to hen a nà: Gengé wo naɲ kwini wo Emen genge. Bô gengé bi wo hen na, kôl na wo Emen ré sa dayê aŋga derômaraŋ a naɲ ka sa terare a nà kêm aɲ bi ôbi sarji ré na pôn nêŋ hari, ôbi a na Krist. (Sapitre 1: 10.)
Sapitre 1:1-2 na, Pol kôl kwôlê dê dôriɲ tumô magtubu tôri hende to hen men, sapitre 6: 21-24 na, ôbi kôl kwôlê dê deriɲ kebre men. Kwôlê woɲ gelé wo ôbi li bô magtubu tori hende to hen na, ôbi soderéri kiriɲ wôô.
1. Sapitre 1: 3 kwôy sapitre 3: 21 nà, ôbi kôl na kwôli aŋga ɗê kiriɲ ka Emen li wô sarna naɲ geré wo Jésu Krist hen dema ré dô kwôli biɲare naɲ Jésu Krist men, naɲ bay ayê bôô a men. Men, gel dayê wo Emen ré day Jubɲê naɲ ɓiɲé na Jubɲê ré hen pôn bi ré yi ɓiɲé kari.
2. Sapitre 4: 1 kwôy sapitre 6: 20 na, Pol kôliɲ Epêsiɲê bi jé lêreji ré yi kwo kôrbi wô biɲare to bay biɲ naɲ Jésu Krist hen. Ôbi a na hal woji bô églis a men, naɲ megêrji bay ayê bôô men, naɲ ɓiɲé ka bô iyére toji a men, naɲ ɓiɲé ka nô a men.
Bô magtubu tori hende to hen na, Pol pô are subu wô kôliɲ kwôli biɲare to bay ayê bôô. Aŋgaɲ gengé ka tumô ba, na kurôŋgi yi gawra aɲ Jésu Krist a na sari men, bay ayê bôô na yi men, aŋgaɲ gengé ka wôô ba, na iyére aɲ Jésu Krist a na keram wo bay ɗiɲ tebre, aŋgaɲ gengé ka subi ba, na eŋgé yi aɲ Jésu Krist a yé môɲ iba iyôŋ men, églis a yé môɲ iyore iyôŋ men. Aɲ gel wo hena bay ayê bôô ré ɗi yirji yôd kwôy yi Kelma woji wo pôn hen né ba, biɲare ré naɲ kwôy.
1
Dosé to Pol liɲ ɓiɲé ka Emen ka Epês
Nôbi, Pol *ôbi jé wo Krist Jésu naɲ bô geyé wo Emen.
En li magtubu hende to hen béŋge kenbay ɓiɲé ka Emen ka Epês a. Kenbay ka ken ɗebu geraŋ tô biɲare toŋge a naɲ Jésu Krist hen. Bi bô derê naɲ bô jalê wo Ibarna Emen naɲ kwo Kelma Jésu Krist baa naɲ ken.
Derê wo kwari naɲ wo Emen li naɲ ɓiɲé kibi Krist
Ayênaŋge kibi Emen wo na Emen wo Kelma wona Jésu Krist men, na Ibari a men hen wôsa ôbi li dô naɲ na naɲ aŋga dôri ka gay gay kaɲ Tunu ka hena derômaraŋ a. Ôbi béna hen iyôŋ wô wo nana biɲ naɲ Jésu Krist. Pa dema Emen na ré ɗi tô terare tô na, ôbi na terêna bi nana yi ɓiɲé kari wô biɲare to nana biɲ naɲ Krist hen aɲ bi nana yiɲ ɓiɲé ka yi naɲ jeŋgêrji men, ka ani kani ka habiɲ naɲ yirji a a men tiri a. Na wô geyé wo ôbi geyéna hen aɲa ôbi na ré genge ca tumô bi nana yiɲ kamni sa kibi aŋga Jésu Krist li hen. Aɲ na bô geyé wori aɲa ôbi ré liɲ are bay ka hen béna hen. Ôbi li hen iyôŋ bi nana ay kibri wô bô derê wori bi wo ɗê kiriɲ hen. Derê wori bi wo hen na, ôbi béna na ɗéɲ iyôŋ wôsa nana biɲ naɲ Kemari wo ôbi geyri hen.
Wô biɲare to nana biɲ naɲ Kemari bi wo hen aɲa ôbi ré têbe sarna naɲ kwôbri Kemari bi wo hen aɲ ɗiɲ bôri jal sa têriɲ tona a aɲ na hen iyôŋ aɲa ôbi ré geléna damɲay derê wori hen. Derê wori bi wo hen na, ôbi béna damaŋ men, béna tu melênê wo gay gay men, ermé wo dôri a men. Aɲ bi nana hôn aŋga yi kini uwôbêrji a ka ôbi na genge ca bi ɗiré sa lê naɲ geré wo Krist, kwo Emen dôri hen hen. 10 Gengé wori bi wo hen na, na wo kiriɲa wulêri sa nêm ba, ɗiré sa dayê aŋga derômaraŋ a naɲ ka sa terare a nà kêm aɲ bi Krist, kwo Emen dôri hen pôn nêŋ ré yi ôbi sarji.
11 Men, sa kibi biɲare to nana biɲ naɲ Krist hen aɲa Emen na ré terêna ca tumô naɲ gengé wori. Na gengé wo ôbi na genge men, na gey a men aɲa ôbi ré liɲ are bay ka kêm hen. 12 Iyôŋ ba, nabay ka nana bi bôrna tumô sa Krist a niɲ hen na, ayê kibi damɲare to Emen yi wô sarni.
13 Kenbay kôba, kiriɲa na ken toy béré wo gengiɲ sa kwôlê woɲ tiri wo gengiɲ sa Kwôlo Dôri wo gôliɲ naɲ ken hen na, ken bi bôrŋge sa Krist a aɲa Emen né talêŋge are yerŋge a hen. Aŋga ôbi talêŋge yerŋge a hen bay a na Tunu toɲ hendi bô bôrê to ôbi na genge ɗiré béŋge hen. Aɲ ré gel wo nana na kari. 14 Tunu hende to hen a na ari uɲé ka tumô ka Emen genge ɗiré sa biɲ ɓiɲé kari hen. Iyôŋ ba, naa sa uɲé tô ari uɲé ka baa hen kiriɲa Emen a sa derêna kibi habrê a yôd aɲ hen. Iyôŋ ba, na ayêŋge kibi damɲare tori.
Pol uwôl Emen wô bay ayê bôô ka Epês
15 Na tôri bi wo hen aɲa, kiriɲa ené toy wo kené ay bôrŋge biɲ Kelma Jésu men, kené pur ɓiɲé ka Emen a men na, 16 en liri dosé kwôy kwôy wô sarŋge. Kiriɲa en uwôl Emen na, en uwôli wô sarŋge men 17 bi Emen wo Kelma wona Jésu Krist wo na Ibarna woɲ ôbi hini emê hen bi ré béŋge tu melênê naɲ geré wo Tini to a yêgê sari béŋge hen men, ka hôniɲni derê a men hen. 18 Men, en uwôli bi turŋge ré jôriɲ sa aŋga ken ɗi bôrŋge sara ka ôbi uwôgêŋge kwôliji hen men, en uwôli bi kené hôn damɲay aŋga dôri ka gay gay ka Emen na genge ɗiré biɲ ɓiɲé kari hen. 19 Men, en gey bi kené hôn néé wori wo ɗê kiriɲ wo li jé yerna nabay ka nana bi bôrna sari a hen. 20 Na néé bi wo pôn hen a Emen na ré bi Krist na jiɲ siɲ kamɲê aɲ sa biri ô merê sa kôbri woɲ gusurô a derômaraŋ a hen. 21 Na kiriɲ bay ka hen a Emen né ɗiri sa tunu to gay gay to ôriɲ naɲ tôô hen men, to ôriɲ naɲ néé wo gay gay kêm a men. Men, sa kenare to gay gay a hen men, ɗere sa ka gôliɲ sa kiriɲ a a men. Men, sa hini wo yôŋ yôŋ woɲ damɲare wo uwôgiɲ haw na, mera ré niɲba, kwo a uwôgiɲ tôre cêgê a men hen.
22 Men, Emen biri are kêm kôbri a bi ôbi ré ôm sarji. Mega wo ôbi biri are kêm kôbri a bi ôbi ré ôm sarji hen iyôŋ na, ôbi biri yi Kelma sa églis a a men 1: 22 Kurôŋ kibé 8: 7. 23 Hende a na yiri wôsa na bôre a a ɓiɲé ré hôniɲ Krist men, geliɲ hal wori kêm a men. Mega wo yi Krist bi a kôba, nana hôniɲ Emen men, geliɲ hal wori kêm a men hen iyôŋ.

1:22 1: 22 Kurôŋ kibé 8: 7