6
Na liɲge naɲ yerna
Yênên, hena kené uwôɲ kwôni perêrŋge a hen sa lê ani kani ka habiɲ na, kenbay ka Tunu to Emen dô tumôrŋge hen na, ken heraɲ naɲ ɗi geré wo dôri naɲ tôô to jali. En kelêŋge pôn pôn kêm bi i i kôba, bô dô wô wo ma ka lê habrê bi wo hen iyôŋ men. Eŋgiɲge aŋga néy sarŋge a. Hena kené li hen iyôŋ na, ken li na tôô to *Krist hen. Wôsa hena kwôni ré erem mega ɗiré na kwo dami menba, na kwo dami bi wo hen né a men na, ôbi lam na yiri ɗéɲ iyôŋ. Bi i i kôba, kôbe jé lêri dô gel, a hena yiri ré yéri ba, na wô sa kibi jé lêri wori ɗiba, bi ay gengiɲ naɲ kwo megêri ré. Wôsa i i kôba, a sa ɗebé tumô Emen a naɲ jé lêri jé lêri.
Kwôni wo bay geli Kwôlo Dôri wo Emen hen na, bi ôbi ay kibi ari uɲéri kêm biɲ ôbi geléri kwôlo Emen bi wo hen men. Lamêŋge yerŋge ré, kwôni nêm wo a wôriɲ naɲ Emen né. Wôsa na aŋga kwôni ci a ré walê ɗiba, a walê ani ka ɗaŋgi hôlmêrji a ré 6: 7 Jôb 4: 8, Gwosoy kwôlê 22: 8, Osé 8: 7. Kwôni wo li aŋgaɲ kurôŋgi yi ba, ôbi a uɲé sa kôbri gengiɲ sa aŋgaɲ kurôŋgi yi men. Bay a na temare. Niɲba, kwo li aŋga Tunu ba, têbê sa kôbri ba, na merê tu geɲ wo naɲ kwini hen men. Iyôŋ ba, bi yerna iléna sa lê aŋga dôri a ré wôsa hena nana ɗi tô lê aŋga dôri baa ré na, wulêri a sa wo na uɲé aŋgaɲ sa kôbi ka dôri. 10 Iyôŋ ba, hena nana uwôɲ geré ba, na li derê naɲ ɓiɲé kêm. Niɲba, kaɲ bay ayê bôô ba, na li naɲ ci damaŋ a.
Gerɲé yêgê wo Pol yêge marji naɲ dosé to ôbi hô liji
11 Kwôlo ayiɲ tôri nà hen na, na nôbi a lê magtubu hende to hen naɲ kôben mega ken gel wo en talêrê kadem kadem hen. 12 Ɓiɲé bay ka gey perêŋge ereŋ bi kené wal keŋ hen na, na ka gey gelé na yirji mera. Bay li hen iyôŋ wô wo bay ma ré geliɲ tirji gusiɲ wô kibi temare to Krist kabrê gurô tagelê a men. 13 Ɓiɲé kaɲ bay walê keŋ bay ka hen kôba, biji kwôlê sa tôô hende to hen a ré, niɲba, bay li hen iyôŋ na wô uwôyriɲ yirji wo kené gey naɲ ci sa walê keŋ a iyôŋ mera. 14 Niɲba, kuɲê nôbi ba, hena ené di deŋgôn ba, en di na wô sa kibi temay Kelma wona Jésu Krist sa gurô tagelê. Wôsa kuɲê nôbi ba, sa kibi temay Jésu Krist hende to hen na, aŋga sa terare a nà yi môɲ temay are iyôŋ tun a men, nôbi en yi môɲ ené ma iyôŋ naɲ aŋga sa terare a nà men. 15 Na ôbi á, walê keŋ, walê keŋ ré kôba, na ani ré, niɲba, aŋga dô ba, na wo nana yi ari ɗé Emen ka kôrbi. 16 Ɓiɲé kêm ka jé lêreji yi môɲ kwo en gelji haw hen iyôŋ na, bi bô jalê wo Emen naɲ berê tu ɲa tori baa naɲ ci piniji ré niɲba, bi baa naɲ ɓiɲé ka Emen kêm men.
17 Wulê wo era baa tumô hen na, bi kwôni dôyren ré niɲ, wôsa gusiɲ to en uwoɲ wô sa Jésu hen na, tilere baa yen a baa ya tô.
18 Yênên, bi bô derê wo Kelma wona Jésu Krist baa naɲ ken kêm. *Amên, bi yi geliɲ hen iyôŋ.

6:7 6: 7 Jôb 4: 8, Gwosoy kwôlê 22: 8, Osé 8: 7