Magtubu to bay li biɲ Hébreɲê
Kwôlo kôl kwôli magtubu to bay li hen
I i wo dêŋse magtubu to Hébre na, ôbi a kelê ré geliɲ môɲ derê kwôlê églis a iyôŋ men, ré geliɲ môɲ derê kwôlê tumô ɓiɲé ka kwôni a iyôŋ a men, ɗiba geliɲ naɲ magtubu to ju li biɲ kwôni iyôŋ né. Niɲba, bô sapitre 13 aɲ gerɲé bêrsé wori na, dosé to yi ya hen a gelé wo ré na deré kibi magtubu. Aɲ magtubu hende to hen na, kôl kwôli ôbi lêre hen ré men, kôl kwôli ɓiɲé ka bay li magtubu hende to hen biji hen né a men. Dô ré ba magtubu hende to hen liɲ na Itali a, niɲba, kwôni hôn ɗêrêrê wori ré (13: 24). Magtubu hende to hen liɲ biɲ na bay ayê bôô ka kwôliji ôm habiɲ hen aɲ gawrê kaɲ kwôlê woji damaŋ hen. Aɲ li wo ka pôni erem ɗéɲ ayê bôô woji. Ôbi lê magtubu hende to hen dôbji ibiyare bôrji a bi bay ré ɗebu iyêre tô ayê bôô men, gelji damɲare to Krist to ɗê are kêm naɲ ari lêri kêm ka gengiɲ sa gelê hen.
Sapitre 1:1-3 na, kiriɲa tô magtubu hende to hen ayiɲ menba, kôl na kwôli gelé wo Emen né gel yiri nô naɲ geré wo Kemari Jésu Krist hen. Magtubu hende to hen soderiɲ na kiriɲ wôô.
Kwo tumô sapitre 1:4-10: 18 na, kôl kwôli damɲare to Krist to ɗê kiriɲ hen. Ôbi na kwo dami gôliɲ sa bay kibi Emen mera ré (1: 1-3) niɲba, kwo dami gôliɲ sa *manê ka derômaraŋ a men (1: 4-2: 18), sa *Moyis men, sa Josuwé men (3: 1-4: 13). Ôbi na *dami wo damné kaɲ bay bê kwôbe pôn nêŋ wo biɲare to kôrbi. Men, ôbi gôliɲ sa damné kaɲ bay bê kwôbe ka biɲare to cayi hen men (4: 14-7: 28). Sarga wori wo ôbi li têê pôn nêŋ hen na, ɗê sa sargaɲê ka kwôni ka *Israyêl (8: 1-10: 18).
Kwo wôô sapitre 10: 19-13: 19 na, ôbi dôbe ibiyare bô Hébreɲê bi bay ré lêŋnê tô ayê bôô a (10: 19-39). Na ya hen a, nana uwôɲ mawi kwôlo gengiɲ sa aŋgaɲ ayê gengé ka gengiɲ sa bay ayê bôô ka magtubu tôô to cayi (Sapitre 11), men ôbi kôlji bi bay ré ɗi tirji sa Jésu Krist a wô ɓeriɲ bôrji iyêre sa kaɲê wo bay kaɲji hen, mega wo ôbi na ɓeriɲ bôri hen iyôŋ men (12: 1-11). Cêgi gerɲé tôô to ôbi ay biji men, yêgiɲ marji a men (12: 12-13: 19) hen, menba, ôbi duu kibri naɲ terê kibi men, liji dosé a men (13: 20-25).
Wô lê naɲ Hébreɲê bi bô mênê woji ré ɗê sarji ré na, ôbi lê magtubu hende to hen dôbji na ibiyare bôrji a mera ré, niɲba, ôbi kôl kwôli kiriɲ ka iyêre gengiɲ sa bay ayê bôô sa terare a nà men, kôl kwôli aŋga Krist li naɲ geré wo temayri hen men. Ôbi li sarga wo nini nêm lê ré hen. Ôbi lê magtubu hende to hen kôliɲ bay dêŋsê magtubu hende to hen ré yiji bay derê kwôli Jésu Krist perê ka kwôni a, ôbi wo na ôbi tô gelê wo naɲ kwini wô ɓiɲé kêm ka biri kwôlê hen.
1
Emen iyêl naɲ geré wo Kemari Jésu
Ca ba Emen na kôliɲ môɲêrna kwôlê têê kwône men, nà ná bay kibri a ôbi na ré jéji kôliɲ ɓiɲé kwôli bi wo hen naɲ gwosoyri wo gay gay men. Emen na kôliɲ ɓiɲé kwôlê na hen iyôŋ hende to hen kwôy kemnêŋ aɲ haw hen wo sa terare baa ɗa wo ta kerê niɲ hen kôba, ôbi kelêna kwôlê wori naɲ geré wo Kemari. Kiriɲa Emen na diɲ tô terare naɲ are kêm hen na, nà ná naɲ Kemari Jésu wo ôbi na biri are kêm kôbri a mega ôbi emê cibré iyôŋ hen. Na naɲ Kemari aɲa nana geliɲ damɲare to Emen hende to dami hen men, ôbi geliɲ naɲ Emen têj têj a men. Na naɲ néé wo kwôlê wori bi wo hen aɲa ôbi ré biɲ aŋga sa terare a nà kêm ô naɲ gerérji hen. Cêgi ɲanê wo ôbi ɲan geré wô dôriɲ têriɲ sa ɓiɲé kêm aɲ bi bay ré séliɲ hen iyôŋ niɲ na, ôbi ô merê sa kôbi Ibari Emen woɲ gusurô a wo na Emen ôbi sa are kêm hen wô emê iyére naɲ ɗi.
Jésu na kwo dami wo gôliɲ sa manê ka derômaraŋ a
Na hen iyôŋ aɲa Emen né li wo Kemari na kwo dami gôliɲ sa manê ka derômaraŋ a mega hini woɲ Kemari bi wo ôbi na biri hen na kwo gôliɲ sa hini manê ka derômaraŋ a bay ka hen kêm. Perê manê ka derômaraŋ a na, na i a Emen ré kôli iyôŋ ba:
«Na jôbi a na Keman
aɲ kemnêŋ ɓiɲé a henê wo ené na Ibam ba 1: 5 Kurôŋ kibé 2: 7
Men, kwo ôbi kôli iyôŋ ba:
«Na yé Ibari aɲ ôbi a yé Keman men ba 1: 5 2 Samuyêl 7: 14, 1 Kronik 17: 13
Emen na kôl hen iyôŋ gengiɲ na Jésu mera. Niɲba, kiriɲa Emen na ɗa jéɲ naɲ Kemari wo na ôbi sa are kêm sa terare a nà na, ôbi na kôl iyôŋ ba:
«Bi manê kêm ka derômaraŋ a ré tibri 1: 6 Détéronôm 32: 43
Kwo manê ka derômaraŋ a ba, Emen na kôl iyôŋ ba:
«Bay ré na bay jé kari mera.
Bay yi môɲ kal iyôŋ men,
môɲ kôli tare iyôŋ a men 1: 7 Kurôŋ kibé 104: 4
Niɲba, kwo gengiɲ sa Kema Emen na, Emen kôl iyôŋ ba:
«Jôbi Emen, gagay kenare tom a yé yôd naɲ kwini men,
ju ôm iyére tom naɲ gerére a men.
Jôbi ba, aŋgaɲ derôre a jeré gey ɗiba ju gey ka habiɲ né.
Na tôri bi wo hen aɲa Emen wo na Emen wom hen
na ré dôrem aɲ ayem liɲ kwôni wo dami ɗê bay erérem
aɲ yem dôrem damaŋ 1: 9 Kurôŋ kibé 45: 7-8
10 Emen hô kôl gengiɲ sa Kemari kôl iyôŋ ba:
«Kelma, ca tumô ba jôbi a ɗé tô terare men,
derômaraŋ kôba na jôbi a ɗé a men.
11 Are bay ka kêm ka ju ɗi hen na,
a naɲê niɲba, jôbi ba já merê yôd naɲ kunem.
Derômaraŋ naɲ sa terare a halê môɲ bargay ka ôli iyôŋ.
12 Já lêgerêji timên timên môɲ bay lêgeriɲ bargay kaɲ kelanê iyôŋ ulê aɲ men,
já gasêji môɲ bay gasiɲ bargay iyôŋ.
Niɲba, jôbi ba, ju na kenem bi wo hen a ɗiba ju biliɲ né men,
merê tu geɲ wom kô ré a men 1: 12 Kurôŋ kibé 102: 26-28
13 Mana wo derômaraŋ wo Emen na kôli iyôŋ ba:
«Era ju sa mô sa kôben woɲ gusurô a na kwôy wo na lê aɲ bay barem a yé aŋgaɲ sêlê têm 1: 13 Kurôŋ kibé 110: 1» hen na, naɲ.
14 Kwo manê ka derômaraŋ a ba bay na tunu to li jé wo Emen to ôbi jére ô lê naɲ ɓiɲé ka ôbi ɗa gôliɲ naɲ ci hen mera.

1:5 1: 5 Kurôŋ kibé 2: 7

1:5 1: 5 2 Samuyêl 7: 14, 1 Kronik 17: 13

1:6 1: 6 Détéronôm 32: 43

1:7 1: 7 Kurôŋ kibé 104: 4

1:9 1: 9 Kurôŋ kibé 45: 7-8

1:12 1: 12 Kurôŋ kibé 102: 26-28

1:13 1: 13 Kurôŋ kibé 110: 1